Źródła politycznych nieporozumień. Dlaczego należy badać nie tylko XX wiek?

Dlaczego historia XX wieku tak przyćmiewa inne epoki historyczne? Czy badania nad epoką nowożytną są politycznie aktualne? Gdzie tkwią problemy współczesnych napięć na tle historii między Polską, Rosją, Ukrainą, Białorusią i Litwą? Na pytania te odpowiedzieli trzej historycy badający historię myśli politycznej i prawnej, a zarazem aktywni w życiu społecznym.

Podczas debaty została zaprezentowana najnowsza publikacja Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia – tom studiów „O ziemię naszą, nie waszą” pod redakcją Łukasza Adamskiego, poświęcony związkom między myślą polityczną a procesami narodowotwórczymi zachodzącymi w  Europie Środkowej i Wschodniej od XVI do XX wieku. W tomie swoje artykuły zamieściło wielu wybitnych historyków z Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Litwy.

Uczestnicy:

dr Łukasz Adamski, doktor historii, politolog specjalizujący się w historii krajów Europy Wschodniej oraz analizie bieżącej sytuacji politycznej. Od 2016 r. zastępca dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. W latach 2006–2011 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych jako analityk, a potem koordynator programu ds. stosunków bilateralnych w Europie. W 2014 roku sprawozdawca Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie. Publikował w czasopismach naukowych oraz w opiniotwórczej prasie, m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Tygodniku Powszechnym” czy „Süddeutsche Zeitung”.Autor monografii: „Nacjonalista postępowy. Mychajło Hruszewski i jego poglądy na Polskę i Polaków”, Warszawa 2011.

 prof. Adam Bosiacki, profesor nauk prawnych, teoretyk i historyk prawa; dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie oraz kierownik Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są dzieje ustroju i systemu prawnego Europy Środkowo‑Wschodniej, Rosji i ZSRR, historia administracji, dzieje myśli prawnej. Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów naukowych  w tym : „Utopia – władza – prawo. Doktryna i koncepcje prawne bolszewickiej Rosji 1917-1921”, „Konstytucjonalizm rosyjski: historia i współczesność”; redaktor naukowy serii wydawniczej „Klasycy Myśli Prawnej”.

 dr Hieronim Grala, historyk i dyplomata, pracownik Wydziału "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego; kierownik Komisji "Polono-Russica" (tamże). Członek Komisji Historyków Polski i Rosji; wydawca i główny redaktor serii "Pamiatniki istorii Wostocznoj Jewropy. Istoczniki XV-XVII ww." (Warszawa-Moskwa); profesor honorowy Moskiewskiej Akademii Ekonomiki i Prawa (MAEL), członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN.

 dr Maciej Wyrwa, historyk i wschodoznawca. Główny specjalista w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, koordynator m.in. projektu „Operacja polska” NKWD. Ofiary, dokumenty. Specjalizuje się w badaniach historii represji sowieckich wobec Polaków oraz problematyki pamięci historycznej. Autor Nieodnalezione ofiary Katynia? Lista osób zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw II RP od 17 września 1939 do czerwca 1940.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.