Gensek prywatnie. Leonid Breżniew i sowiecka polityka w świetle dzienników sekretarza generalnego KPZS.

W listopadzie zeszłego roku zostały opublikowane trzytomowe dzienniki Leonida Breżniewa, które dotychczas pozostawały niedostępne dla badaczy. Przechowywane w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historii Najnowszej zapiski sekretarza generalnego KPZS  stanowią znakomite źródło historyczne. Lata jego rządów 1964-1982 obfitowały w dramatyczne wydarzenia, w których centrum niejednokrotnie znajdowała się Polska Rzeczpospolita Ludowa. Przejęcie władzy przez Breżniewa zapoczątkowało także nowe otwarcie w stosunkach między dwoma supermocarstwami. Polityka détente doprowadziła do podpisania traktatów SALT I, SALT II oraz Aktu końcowego KBWE w 1975 roku. W trakcie debaty skupiliśmy się przede wszystkim na tym, jakie odzwierciedlenie w dziennikach znalazły sprawy polskie. Ponadto stała się ona pretekstem do dyskusji o osobie sekretarza generalnego KPZS.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia:

fot. Andrzej Gałązka

Goście

Paweł Kowal – pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Europejskiego Natolin, historyk, publicysta, poseł do Parlamentu Europejskiego (2009-2014), były wiceminister spraw zagranicznych. Specjalizuje się w historii współczesnej (w tym w historii PRL), polityce wschodniej Polski i Unii Europejskiej. W 2015 roku z Mariuszem Cieślikiem opublikował książkę „Jaruzelski. Życie paradoksalne”.

Aleksiej Stiepanow – pracownik Instytutu Historii Rosji RAN, współpracownik Rosyjskiej Fundacji Promocji Edukacji i Nauki, członek kolegium redakcyjnego „Roboczych i codziennych zapisków” Leonida Breżniewa. Specjalizuje się w historii II wojny światowej oraz epoce Chruszczowa. Jego ostatnia publikacja to:  От «освободительного похода» 1939 года до «доктрины Хрущева». Некоторые размышления о восточноевропейской политике СССР.

Piotr Długołęcki - sekretarz Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne. Pracuje w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych od 2004 roku; absolwent Instytutu Historycznego oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował m.in. dwa tomy Polskich Dokumentów Dyplomatycznych (PDD 1959 i PDD 1976). Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w USA (2011/2012). Przygotowuje monografię o historii stosunków polsko-amerykańskich w latach siedemdziesiątych oraz dwa kolejne tomy Polskich Dokumentów Dyplomatycznych (PDD 1980 i PDD 1981).

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.