Rosja i Bałkany. Związki realne i wyobrażone

Przedmiotem dyskusji były stosunki polityczne i kulturalne narodów bałkańskich i Rosji, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych wyobrażeń i potocznych mitów. Debata poświęcona była również kwestii swoistej asymetrii wzajemnych oczekiwań i sympatii, a także miejscu, zajmowanemu przez wątki bałkańskie w ideologii politycznej Rosji (od epoki Romanowów do chwili obecnej), w tym - projektom odbudowy Cesarstwa Bizantyńskiego i panslawizmowi, a także bałkańskim aspiracjom ZSRR i Federacji Rosyjskiej. Pretekstem do proponowanej dyskusji jawiła się niedawna publikacja WAL UW i Wydawnictwa DiG: The Image of Russia in the Balkans. Red. Jolanta Sujecka, Warszawa 2016 (=Colloquia Balkanica vol. 4).

NOTKI O GOŚCIACH

Prof. dr hab. Ilona Czamańska – historyk i bałkanistka, profesor UAM; kierownik Zakładu Bałkanistyki w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym UAM. Główny redaktor czasopisma Balcanica Posnaniensia. Acta et studia (od 1993); przewodnicząca Komisji Bałkanistyki przy Oddziale PAN w Poznaniu; członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Prof. dr hab. Jan Kieniewicz – historyk i dyplomata; profesor Wydziału „Artes Liberales” UW; kierownik Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Artes Liberales (LIBAL) i Środowiskowych Transdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich (Wydział "Artes Liberales" UW wraz z IH UW). Wydawca i główny redaktor serii Debaty Artes Liberales (Warszawa, WAL UW).

Dr. hab. Jędrzej Paszkiewicz – historyk i bałkanista; pracownik Zakładu Bałkanistyki w Instytucie Historii na Wydziale Historycznym UAM.

Prof. dr hab. Jolanta Sujecka – slawistka i bałkanistka, profesor Wydziału „Artes Liberales” UW i Instytutu Slawistyki PAN; kierownik Komisji „Bałkańskie Śródziemnomorze” WAL UW; wydawca i główny redaktor serii Colloquia Balkanica (Warszawa, wyd. DiG).

Dr Hieronim Grala – historyk i dyplomata, pracownik Wydziału "Artes Liberales" UW; kierownik Komisji "Polono-Russica" (tamże). Członek Komisji Historyków Polski i Rosji; wydawca i główny redaktor serii "Pamiatniki istorii Wostocznoj Jewropy. Istoczniki XV-XVII ww." (Warszawa-Moskwa); profesor honorowy Moskiewskiej Akademii Ekonomiki i Prawa (MAEL), członek Komitetu Słowianoznawstwa PAN.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.