Polsko-Rosyjskie Warsztaty Młodzieży

Ponad 130 młodych ludzi z opiekunkami z całej Polski i Rosji w dniach 15-17 grudnia 2016 r. razem w mieszanych zespołach – pomimo różnic kulturowych i językowych – próbowali znaleźć wspólne rozwiązanie problemów. Cofnęli się też w czasie, by wcielić się w postaci sprzed stu lat i odnaleźć ślady Warszawy, która odeszła wraz z wybuchem II wojny światowej. To tylko kilka punktów z naszego programu warsztatów.

Polsko-Rosyjskie Warsztaty Młodzieży

Gra miejska oraz ćwiczenia interaktywne i gry symulacyjne przygotowane przez trenerów z Pracowni Gier Szkoleniowych, polsko-rosyjskie zarządzanie kryzysowe i negocjacje – 3 dni intensywnych warsztatów dla dzieci i młodzieży z całej Polski i całej Rosji – od Gorlic po Braniewo, od Kaliningradu po Krasnojarsk.

Nowoczesne gry symulacyjne Webmaster i Tree of Life pomogły przełamywać stereotypy, wspólnie szukać wyjścia z trudnych sytuacji i osiągnąć porozumienie pomimo barier językowych i różnic kulturowych i wiekowych. Nie tylko młodzieży, ale i dorosłym – opiekunom, którzy wraz z nimi będą uczestniczyć w zadaniach.

Webmaster to pozornie proste ćwiczenie, które wymaga dużego zaangażowania całego zespołu. Uczestnicy postawieni są przed wyzwaniem zbudowania sieci z dostępnych kolorowych lin różnej długości, mając za podpowiedź czarno–biały schemat. Jest tylko jedno możliwe rozwiązanie i tylko jedno możliwe podejście do wykonania zadania w fazie realizacji. Gra uświadomiła młodzieży, że wszyscy gramy do jednej bramki i wspólnie mamy wpływ na osiągnięcie danego celu.

Gra Tree of Life to epicka historia powstania świata, w której każdy decyduje o tempie nadchodzących zmian. Uczestnicy opracowują strategię, dzielą się obowiązkami i realizują zadania. W trakcie gry na naszych gości czekało wiele wyzwań i niespodziewanych zwrotów akcji. Młodzież oraz opiekunowie zbudowali nie tylko pozytywną i dynamiczną atmosferę, ale również o wskazali, jak wielką wartość ma współpraca w różnorodnym zespole.

Podczas gry miejskiej jej uczestnicy odkryli przedwojenną Warszawę – miasto, którego dzisiaj już nie ma. Spacer przedwojennymi szlakami pozwolił im ocenić, jak bardzo Warszawa się zmieniła. Ulice i miejsca, które istniały w Warszawie w przeszłości nabrały uroku dzięki barwnym opowieściom bohaterów gry. Gra miejska to sposób na odkrycie miejsca w sposób dynamiczny, atrakcyjny i przyjazny, ale przede wszystkim na integrację grupy i współdziałanie.

Partnerskie współdziałanie, poprawa wzajemnego zrozumienia, przezwyciężanie uprzedzeń to cele, które stawiamy sobie podczas warsztatów młodzieży – mówi Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. – Centrum już od 5 lat  inicjuje i wspiera działania na rzecz dialogu w stosunkach polsko-rosyjskich, szczególny nacisk kładziemy na wymianę młodzieży, która jest ważnym instrumentem przeciwdziałania stereotypom obciążającym stosunki między sąsiadami.

Na koniec warsztatów zorganizowaliśmy dyskotekę dla wszystkich uczestników, wręczyliśmy również nagrody dla najlepszych drużyn w grze miejskiej, a uczennice z Artystycznej Szkoły dla Dzieci im. D. Bortniańskiego w Petersburgu zaprezentowały repertuar specjalnie przygotowany na nasze warsztaty.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.