Uczony-Humanista-Obywatel. Debata w 110. rocznicę urodzin Akademika.

Kim był Dmitrij Lichaczow i jaką rolę odegrał w dziejach ZSRR i Rosji? Jakie były związki wybitnego rosyjskiego intelektualisty z Polską? Jakie przesłanie pozostawił współczesnym – Rosjanom i Europejczykom? Czy i jak korzystają oni z jego dorobku?  Co znaczy dla Rosjan pojęcie „autorytet moralny” i czy uważają za taki Dmitrija Lichaczowa? Na te pytania i wiele innych odpowiadali goście naszego spotkania: Vera Tolz, Aleksandr Kobak, Andrzej de Lazari i Hieronim Grala.

fot. Andrzej Gałązka

Prof. Vera TOLZ – profesor rusycystyki na Uniwersytecie w Manchesterze w Wielkiej Brytanii. W pracy naukowej zajmuje się takimi zagadnieniami, jak m.in. nauka i władza, historia nacjonalizmu i etniczna polityka Rosji. Główne publikacje: Russia’s Own Orient: The Politics of Identity and Oriental Studies in Late Imperial and Early Soviet Periods Oxford, 2011; Russia: Inventing the Nation London, 2001; Russian Academicians and the Revolution: Combining Professionalism and Politics London, 1997;  The USSR’s Emerging Multiparty System New York, 1990. Wnuczka Dmitrija Lichaczowa.

Prof. Aleksandr KOBAK – dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Fundacji Charytatywnej im. Dmitrija S. Lichaczowa. Członek Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego St. Petersburga, członek Zarządu St. Petersburskiego Oddziału ICOMOS, przewodniczący St. Petersburskiego Związku Krajoznawców. Laureat Nagrody Aniciferowskiej za najlepszą książkę o dziejach St. Petersburga (1996). Animator wielu przedsięwzięć kulturalnych, autor publikacji i artykułów z zakresu historii St. Petersburga, problematyki ochrony dziedzictwa oraz aktualnych wydarzeń dotyczących kultury.

Prof. Andrzej DE LAZARI politolog, historyk filozofii i idei, filolog, sowietolog, rosjoznawca, publicysta, tłumacz.  Autor wielu publikacji na temat historii Rosji i jej kultury oraz stosunków polsko-rosyjskich. W latach 2001–2004 był kierownikiem pracy badawczej „Wzajemne uprzedzenia pomiędzy Polakami i Rosjanami” w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki. Od września 2016 r. rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Łodzi.

Dr Hieronim GRALA – historyk i dyplomata, wykładowca Wydziału "Artes Liberales" UW; kierownik Komisji "Polono-Russica". Członek Komisji Historyków Polski i Rosji; wydawca i główny redaktor serii "Pamiatniki istorii Wostocznoj Jewropy. Istoczniki XV-XVII ww." (Warszawa-Moskwa); profesor honorowy Moskiewskiej Akademii Ekonomiki i Prawa (MAEL), członek honorowy Akademii Dziennikarstwa Kazachstanu.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.