Rosyjskie spory o (nie)pamięć

W Rosji o godną pamięć o ofiarach zbrodni sowieckich walczy wiele osób i niezależnych środowisk. Czy można połączyć, w warunkach rosyjskich, imperialną wizję dziejów z pamięcią o ofiarach totalitarnego reżimu? Jaki jest stosunek władzy, a jaki społeczeństwa do przeszłości? M.in. na te pytania odpowiedzieli nasi goście: Zuzanna Bogumił i Siergiej Parchomienko. Spotkanie poprowadził Maciej Wyrwa.

Zapraszamy do obejrzenia relacji ze spotkania:

wersja polska

wersja rosyjska

Zuzanna Bogumił jest adiunktem w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W dotychczasowych swoich badaniach zajmowała się pamięcią Gułagu w Rosji i znaczeniem wystaw historycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie zajmuje się wpływem religii i religijnych przedstawień na pamięć XX wieku w ramach projektu NCN  „Milieux de Mémoire w Europie Środkowo-Wschodniej – przykład Polski”. Bogumił opublikowała „Pamięć Gułagu” (2012), jest również współautorką książki „The Enemy on Display:  The Second World War in Eastern European Museums” (2015).

Siergiej Parchomienko - rosyjski wydawca, publicysta i komentator polityczny. Jeden z założycieli gazety «Сегодня». Redaktor naczelny magazynu «Итоги», a także «Еженедельный журнал» i wydawnictwa «Вокруг Света». Prowadzący cotygodniowy program analityczny «Суть событий» w radiu "Echo Moskwy". Obecnie – ekspert wizytujący ds. życia politycznego i społecznego w Instytucie Kennana (Waszyngton, USA). Jeden z twórców projektu «Диссернет», mającego na celu zwalczanie plagiatów i oszustw w sferze nauki. Inicjator projektu «Последний адрес» (tł. Ostatni adres), inicjatywy społecznej, która ma na celu utrwalanie pamięci o Rosjanach, będących ofiarami represji politycznych i tyranii państwa w czasach sowieckich.

Maciej Wyrwa – pracownik Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Absolwent sto­sunków międzynarodowych o specjalności wschodoznawstwo na Wydziale Historycz­nym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniach historii represji sowieckich, dziejów diaspory polskiej w Rosji i państwach b. ZSRS, problematyki pamięci historycznej. Autor książki „Nieodnalezione ofiary Katynia? Lista osób zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw II RP od 17 września 1939 do czerwca 1940” oraz kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu historii i stosunków międzynarodowych.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.