Centrum we współpracy z The Young Election Observers i Kołem Naukowym Studium Europy Wschodniej zapraszają serdecznie na debatę "JEDINYJ" wybór?

NOTKI O GOŚCIACH

Wojciech Konończuk – kierownik Zespołu Ukrainy, Białorusi i Mołdawii w Ośrodku Studiów Wschodnich. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i Studium Europy Wschodniej UW. Studiował również na Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu i w Szkole Głównej Handlowej. Visiting scholar w Instytucie Kennana w Waszyngtonie. Stale współpracuje z „Nową Europą Wschodnią” i „Tygodnikiem Powszechnym”.

Jakub Kumoch – politolog, europeista i orientalista, były analityk OSW, PISM oraz Instytutu Sobieskiego. Badał m.in. stosunki międzynarodowe na Bałkanach, politykę zagraniczną Francji, działania zewnętrzne UE oraz międzynarodową obserwację wyborów. W latach 1995-2010 zajmował się zawodowo dziennikarstwem, pracując m.in. przez blisko 3 lata jako korespondent PAP w Moskwie, był też wiceszefem działu zagranicznego i szefem działu krajowego „Dziennika”. Od 2011 r. ekspert Misji Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej specjalizujący się m.in. w obserwacji i analizie mediów w procesach wyborczych.

Ernest Wyciszkiewicz – politolog, od 2016 r. dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Wcześniej zastępca dyrektora Centrum, koordynator programu ds. bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu i prawa międzynarodowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Autor wielu opracowań analitycznych, ekspertyz i artykułów z zakresu polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej i UE, relacji UE-Rosja, polityki zagranicznej FR i międzynarodowych negocjacji klimatycznych. Redaktor naczelny "Intersection Project".

Karol Bijoś – absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i Studium Europy Wschodniej UW. Koordynator projektu The Young Election Observers w Forum Młodych Dyplomatów, w ramach którego 20 młodych Europejczyków monitoruje sytuację wyborczą w Rosji.

Masza Makarowa – dziennikarka pochodząca z Rosji, redaktorka rosyjskojęzycznej wersji portalu Eastbook, związana ze stowarzyszeniem „Za wolną Rosję”.

Maciej Zaniewiczzastępca redaktora naczelnego polskojęzycznej wersji portalu Eastbook.eu oraz współprowadzący audycji Teraz Wschód w radio Medium Publiczne. Absolwent stosunków międzynarodowych i rosjoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dmitrij Orieszkin – rosyjski politolog opozycyjny, zajmujący się prognozami i geografią analityczną. Aktywnie działający w trakcie protestów na placu Błotnym w 2012 r.  Publicznie odniósł się na łamach swojego bloga na stronie radia Echo Moskwy do polityki rosyjskiej względem Ukrainy w 2014 r. Związany z Ruchem Gołos.

Lilia Szibanowa – była dyrektorka Ruchu Gołos, które oficjalnie zostało uznane za "agenta zagranicy". Obecnie ekspert wyborczy w Europejskiej Platformie dla Demokratycznych Wyborów. Ze względu na sytuację polityczną przebywa poza granicami kraju.

Roman Udot – pracownik Ruchu Gołos walczącego o prawa wyborców i uczciwe wybory w Rosji. Specjalista od analizy statystycznej wyników wyborów. Jedna z głównych postaci Ruchu Gołos, ważny cel dla rosyjskiej propagandy, przeciwko któremu NTV regularnie emituje materiały szkalujące. Z wykształcenia fizyk.

Michał Kacewicz – reporter, komentator, publicysta, od 2001 r. w "Newsweeku". Zajmuje się Europą Środkową i Wschodnią, a bliżej i ściślej Rosją i światem, który narodził się na gruzach byłego sowieckiego imperium. Wielokrotnie podróżował i mieszkał oraz studiował w Rosji i Rosję. Autor dwóch książek, biografii Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina. Uwielbia historię, a zwłaszcza wszystko co dotyczy zimnej wojny i okresu panowania późnych Romanowów. Interesuje się relacjami energetycznymi i militarnymi w Europie i na Bliskim Wschodzie.

***

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest instytucją publiczną z siedzibą w Warszawie powstałą w 2011 r. i działającą na rzecz dialogu pomiędzy Polską a Rosją. Inicjujemy projekty i przedsięwzięcia wspierające dialog poprzez: badania naukowe, działalność wydawniczą, inicjatywy edukacyjne, debaty publiczne, konferencje i wykłady na temat stosunków polsko-rosyjskich, historii i kultury obu krajów. Prowadzimy portal Intersection Project, gdzie regularnie ukazują się analizy i eseje dotyczące zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych w Rosji oraz ich konsekwencji regionalnych, europejskich i światowych. Wysokie miejsce na liście naszych zadań zajmuje program stypendialny dla młodych naukowców oraz program Polsko-Rosyjska Wymiany Młodzieży. Regularnie realizujemy badania opinii publicznej w Polsce i Rosji, aby uzyskać wiarygodne dane na temat wzajemnego postrzegania Polaków i Rosjan.

Projekt Young Election Observers prowadzony jest przez Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów (FMD) w ramach wsparcia udzielonego prze Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska-Rosja. W ramach projektu młodzi obserwatorzy z Europy monitorują poprzez Internet rosyjskie media, media społecznościowe i oficjalne kanały informacyjne. Projekt jest częścią działań FMD poświęconych edukacji wyborczej. Od 2015 roku FMD zorganizowało 2 międzynarodowe misje obserwacyjne do Estonii i Słowacji, dwukrotnie wraz z Europejską Platformą dla Demokratycznych Wyborów obserwowało wybory w Polsce.

Ruch Gołos to społeczna organizacja zajmująca się obserwacją wyborów i obroną praw wyborców w Federacji Rosyjskiej. Ruch zrzesza w swoich szeregach wolontariuszy z różnych organizacji zajmujących się obserwacją wyborów, część jego członków wywodzi się ze Stowarzyszenia Gołos uznanego za „agenta zagranicy”. Gołos jest częścią Europejskiej Platformy dla Demokratycznych Wyborów, która zrzesza w swoich ramach ekspertów oraz organizacje zajmujące się obserwacją wyborów w Europie Środkowej i Wschodniej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.