Centrum we współpracy z The Young Election Observers i Kołem Naukowym Studium Europy Wschodniej zapraszają serdecznie na debatę "JEDINYJ" wybór?

NOTKI O GOŚCIACH

Wojciech Konończuk – kierownik Zespołu Ukrainy, Białorusi i Mołdawii w Ośrodku Studiów Wschodnich. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i Studium Europy Wschodniej UW. Studiował również na Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu i w Szkole Głównej Handlowej. Visiting scholar w Instytucie Kennana w Waszyngtonie. Stale współpracuje z „Nową Europą Wschodnią” i „Tygodnikiem Powszechnym”.

Jakub Kumoch – politolog, europeista i orientalista, były analityk OSW, PISM oraz Instytutu Sobieskiego. Badał m.in. stosunki międzynarodowe na Bałkanach, politykę zagraniczną Francji, działania zewnętrzne UE oraz międzynarodową obserwację wyborów. W latach 1995-2010 zajmował się zawodowo dziennikarstwem, pracując m.in. przez blisko 3 lata jako korespondent PAP w Moskwie, był też wiceszefem działu zagranicznego i szefem działu krajowego „Dziennika”. Od 2011 r. ekspert Misji Obserwacji Wyborów Unii Europejskiej specjalizujący się m.in. w obserwacji i analizie mediów w procesach wyborczych.

Ernest Wyciszkiewicz – politolog, od 2016 r. dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Wcześniej zastępca dyrektora Centrum, koordynator programu ds. bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatu i prawa międzynarodowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Autor wielu opracowań analitycznych, ekspertyz i artykułów z zakresu polityki energetycznej Federacji Rosyjskiej i UE, relacji UE-Rosja, polityki zagranicznej FR i międzynarodowych negocjacji klimatycznych. Redaktor naczelny "Intersection Project".

Karol Bijoś – absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim i Studium Europy Wschodniej UW. Koordynator projektu The Young Election Observers w Forum Młodych Dyplomatów, w ramach którego 20 młodych Europejczyków monitoruje sytuację wyborczą w Rosji.

Masza Makarowa – dziennikarka pochodząca z Rosji, redaktorka rosyjskojęzycznej wersji portalu Eastbook, związana ze stowarzyszeniem „Za wolną Rosję”.

Maciej Zaniewiczzastępca redaktora naczelnego polskojęzycznej wersji portalu Eastbook.eu oraz współprowadzący audycji Teraz Wschód w radio Medium Publiczne. Absolwent stosunków międzynarodowych i rosjoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dmitrij Orieszkin – rosyjski politolog opozycyjny, zajmujący się prognozami i geografią analityczną. Aktywnie działający w trakcie protestów na placu Błotnym w 2012 r.  Publicznie odniósł się na łamach swojego bloga na stronie radia Echo Moskwy do polityki rosyjskiej względem Ukrainy w 2014 r. Związany z Ruchem Gołos.

Lilia Szibanowa – była dyrektorka Ruchu Gołos, które oficjalnie zostało uznane za "agenta zagranicy". Obecnie ekspert wyborczy w Europejskiej Platformie dla Demokratycznych Wyborów. Ze względu na sytuację polityczną przebywa poza granicami kraju.

Roman Udot – pracownik Ruchu Gołos walczącego o prawa wyborców i uczciwe wybory w Rosji. Specjalista od analizy statystycznej wyników wyborów. Jedna z głównych postaci Ruchu Gołos, ważny cel dla rosyjskiej propagandy, przeciwko któremu NTV regularnie emituje materiały szkalujące. Z wykształcenia fizyk.

Michał Kacewicz – reporter, komentator, publicysta, od 2001 r. w "Newsweeku". Zajmuje się Europą Środkową i Wschodnią, a bliżej i ściślej Rosją i światem, który narodził się na gruzach byłego sowieckiego imperium. Wielokrotnie podróżował i mieszkał oraz studiował w Rosji i Rosję. Autor dwóch książek, biografii Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina. Uwielbia historię, a zwłaszcza wszystko co dotyczy zimnej wojny i okresu panowania późnych Romanowów. Interesuje się relacjami energetycznymi i militarnymi w Europie i na Bliskim Wschodzie.

***

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest instytucją publiczną z siedzibą w Warszawie powstałą w 2011 r. i działającą na rzecz dialogu pomiędzy Polską a Rosją. Inicjujemy projekty i przedsięwzięcia wspierające dialog poprzez: badania naukowe, działalność wydawniczą, inicjatywy edukacyjne, debaty publiczne, konferencje i wykłady na temat stosunków polsko-rosyjskich, historii i kultury obu krajów. Prowadzimy portal Intersection Project, gdzie regularnie ukazują się analizy i eseje dotyczące zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych w Rosji oraz ich konsekwencji regionalnych, europejskich i światowych. Wysokie miejsce na liście naszych zadań zajmuje program stypendialny dla młodych naukowców oraz program Polsko-Rosyjska Wymiany Młodzieży. Regularnie realizujemy badania opinii publicznej w Polsce i Rosji, aby uzyskać wiarygodne dane na temat wzajemnego postrzegania Polaków i Rosjan.

Projekt Young Election Observers prowadzony jest przez Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów (FMD) w ramach wsparcia udzielonego prze Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska-Rosja. W ramach projektu młodzi obserwatorzy z Europy monitorują poprzez Internet rosyjskie media, media społecznościowe i oficjalne kanały informacyjne. Projekt jest częścią działań FMD poświęconych edukacji wyborczej. Od 2015 roku FMD zorganizowało 2 międzynarodowe misje obserwacyjne do Estonii i Słowacji, dwukrotnie wraz z Europejską Platformą dla Demokratycznych Wyborów obserwowało wybory w Polsce.

Ruch Gołos to społeczna organizacja zajmująca się obserwacją wyborów i obroną praw wyborców w Federacji Rosyjskiej. Ruch zrzesza w swoich szeregach wolontariuszy z różnych organizacji zajmujących się obserwacją wyborów, część jego członków wywodzi się ze Stowarzyszenia Gołos uznanego za „agenta zagranicy”. Gołos jest częścią Europejskiej Platformy dla Demokratycznych Wyborów, która zrzesza w swoich ramach ekspertów oraz organizacje zajmujące się obserwacją wyborów w Europie Środkowej i Wschodniej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych