Spotkanie z prof. Michaiłem Robinsonem - autorem książki "Losy elity akademickiej. Rosja od 1917 do początku lat 1930". 

prof. Michaił Robinson

"Losy elity akademickiej. Rosja od 1917 do początku lat 1930” to opis dramatycznych dziejów rosyjskiej nauki i jej najwybitniejszych przedstawicieli na przykładzie środowiska slawistów odtworzony przez profesora Michaił Robinson na bazie zachowanej korespondencji, pamiętników i tekstów prywatnych. Książka pokazuje życie codzienne elity akademickiej  na tle przemian społecznych. Przedstawia rozległą panoramę zdarzeń kształtujących warunki pracy uczonych, ich usiłowania dochowania wierności nauce i uniwersalnym wartościom w czasach dominacji jedynie słusznej ideologii.

W warszawskim Klubie Księgarzy można było posłuchać prof. Robinsona, który razem z prof. Danutą Ulicką (UW)  redaktorką naukową serii wydawniczej i prof. Mirosławem Skarżyńskim (UJ)  tłumaczem książki dyskutowali na tematy poruszone w „Losach elity akademickiej”. Spotkanie poprowadził redaktor Krzysztof Masłoń.

Kilka dni później prof. Robinson razem z prof. Ulicką i dr Mariuszem Szynkiewiczem (Instytut Filozofii UAM) wzięli udział w wieczorze promocyjnym w  Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Spotkanie poprowadził Tomasz Nakoneczny (Instytut Wschodni UAM).

Zaprszamy do zapoznania się z nagraniem spotkania w Poznaniu. 

"Losy elity akademickiej. Rosja od 1917 do początku lat 1930" to druga książka z serii wydawniczej realizowanej wspólnie przez Wydawnictwo Akademickie SEDNO i Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, która pokazuje historię Rosji XX wieku poprzez indywidualne losy artystów, pisarzy i uczonych, odwołując się do licznych,  niepublikowanych wcześniej w języku polskim dokumentów i materiałów archiwalnych, przez dziesięciolecia niedostępnych badaczom z powodu zakazów cenzuralnych.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.