W jakim kierunku może rozwijać się sytuacja wewnętrzna w Rosji? Czy kryzys gospodarczy grozi społecznymi i politycznymi reperkusjami? Czy i jakie znaczenie mają nadchodzące wybory do Dumy? Na te i inne pytania odpowiadali Adam Eberhardt (Ośrodek Studiów Wschodnich) i Andriej Kolesnikow (Carnegie Moscow Center). Debatę poprowadził Piotr Pogorzelski z Polskiego Radia. 

Poniższej prezentujemy nagrania z debaty:

wersja polska

wersja rosyjska

Źródło: http://wszechnica.org.pl/

Fot. Andrzej Gałązka

Andriej Kolesnikow – koordynator programu „Polityka wewnętrzna i instytucje polityczne Rosji” w Carnegie Moscow Center. Jego badania koncentrują się na analizie trendów kształtujących politykę wewnętrzną Rosji, ze szczególnym naciskiem na skutki kryzysu na Ukrainie i zmiany  ideologiczne w społeczeństwie rosyjskim. Współpracuje z Instytutem Polityki Gospodarczej J. Gajdara, zasiada w zarządzie Fundacji Jegora Gajdara i jest członkiem Komitetu Inicjatyw Obywatelskich (Komitet Aleksieja Kudrina).Publikuje m. in. w dzienniku „Wiedomosti” oraz „Gazeta.ru” i „Forbes.ru”. Był redaktorem naczelnym dziennika „Nowaja Gazeta”, zastępcą redaktora naczelnego w „Izwiestija” i „Nowoje Wriemja”. Wykładowca dziennikarstwa i nowoczesnych mediów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Moskwie. Laureat wielu nagród dziennikarskich m.in. Złotego Pióra Rosji, nagrody Adama Smitha i nagrody Federalnej Agencji Prasowej. Jest autorem kilku książek, w tym biografii Anatolija Czubajsa.

Adam Eberhardt – doktor nauk politycznych, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował m.in. jako szef biura badań i analiz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz stały korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Moskwie. Członek Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych, Rady Programowej Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa oraz Rady Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Zainteresowanie badawcze: polityka wewnętrzna i zagraniczna Rosji, Białorusi oraz Ukrainy, stosunki międzynarodowe na obszarze postsowieckim, Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie.

Czas: 24 maja 2016 r.
Miejsce: Marzyciele i Rzemieślnicy - Dom Innowacji Społecznych 
(Dom Braci Jabłkowskich), III piętro, ul. Bracka 25, Warszawa

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.