Centrum przy współpracy z MSZ, MON, MKiDN i Radą OPWiM zrealizowało wraz z rodzinami amerykańskich świadków Katynia projekt upamiętnienia śp. pułkownika Johna H. Van Vlieta, Jra oraz pułkownika Donalda B. Stewarta.

Obaj oficerowie Armii Stanów Zjednoczonych – jako niemieccy jeńcy wojenni – w maju 1943 r. byli jednymi z pierwszych świadków procesu ujawniania prawdy o zbrodni katyńskiej. Obaj przesyłali z niewoli szyfrowane listy, w których przekazali wywiadowi USA informacje pozwalające stwierdzić, że winę za zbrodnię katyńską ponosili Sowieci. W latach powojennych złożyli obszerne zeznania przed specjalną komisją Kongresu USA (tzw. Komisja Maddena), przyczyniając się w ten sposób do nagłośnienia okoliczności popełnienia tej bezprecedensowej zbrodni wojennej.

W dniu 8 kwietnia br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dokonał pośmiertnego odznaczenia śp. pułkownika Johna H. Van Vlieta Jra oraz pułkownika Donalda B. Stewarta krzyżami oficerskimi orderu zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie Pan Prezydent odznaczył Panią Krystynę Piórkowską, amerykańskiego historyka polskiego pochodzenia, autorkę książki poświęconej anglojęzycznym świadkom Katynia. Ujawnienie tego nieznanego przez wiele lat wątku zbrodni katyńskiej polskiej i światowej opinii publicznej zawdzięczamy właśnie jej staraniom.

Prezydent podziękował bliskim amerykańskich oficerów. Jak zaznaczył Amerykanie "z wyroku losu" stali się świadkami Zbrodni Katyńskiej i "zrobili wszystko, co było w ich  możliwości, by powiadomić świat o tej zbrodni". - To, że świat  nie chciał w to uwierzyć albo nie chciał się po prostu tego  dowiedzieć, to jest inna sprawa – dodał Bronisław Komorowski. Podkreślił także, że Polska ma na drodze walki o  prawdę katyńską ogromne osiągnięcia, których przejawem są  m.in. cmentarze zbudowane w Katyniu, Charkowie, Miednoje i  Bykowni oraz przyznanie się Rosji do zbrodni popełnionej na  polskich oficerach.

 - Są na tej drodze też ogromne słabości, niezrealizowane cele -  dodał prezydent, wymieniając wśród nich m.in. to, że trybunał w  Norymberdze nie wskazał osób winnych tej zbrodni i nie ukarał i  ich. Jak zaznaczył Bronisław Komorowski słabością jest też  fakt, że nie udało się dotrzeć do wszystkich dokumentów  związanych ze Zbrodnią Katyńską - w tym do listy  białoruskiej. Na tym tle szczególnie widać zasługi tych, którzy  od samego początku stali po stronie prawdy o sprawie  katyńskiej oraz zasługi tych, którzy współcześnie starają się  pomóc w odkryciu całej, nawet najbardziej bolesnej prawdy o Zbrodni Katyńskiej - powiedział prezydent. Nawiązał równocześnie do rosyjskiej grupy Memoriał, której członkowie - jak dodał - świadomie działali na rzecz ujawnienia prawdy.

Pośmiertne odznaczenie obu oficerów przez Prezydenta RP oraz wręczenie orderu Pani Piórkowskie przypadło w 75. rocznicę zbrodni katyńskiej i stanowiło jeden z najważniejszych elementów tegorocznych obchodów rocznicowych.

 

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.