Konkurs na scenariusz zajęć z historii o Zbrodni Katyńskiej

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom i nauczycielkom za wzięcie udziału w konkursie na scenariusz lekcji historii z wykorzystaniem portalu www.katynpromemoria.pl dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ilość zgłoszeń przerosła nasze oczekiwania i wybór zwycięzców był bardzo trudny. 

Komisja konkursowa w składzie: dr Maciej Wyrwa (CPRDiP), dr Izabella Sariusz-Skąpska (Federacja Rodzin Katyńskich), Aleksander Pawlicki (Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego), Jakub Lorenc (Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego), Bartłomiej Gajos (CPRDiP) wybrała następujących zwycięzców: 

w kategorii szkoła podstawowa:

I nagroda: Marta Łosiak

II nagroda: Joanna Wodowska

III nagroda: Anna Krygier

w kategorii szkoła ponadpodstawowa:

I nagroda: Małgorzata Paderewska

II nagroda: Alina Ślimak

III nagroda ex aequo: Anna Głąb i Bożena Fulas


Pobierz regulamin konkursu tutaj

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Czy korzystając w moim scenariuszu z czegoś odnalezionego w Internecie i podając źródło naruszam prawa autorskie?

Na prawach cytatu można przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów oraz rozpowszechnione utwory plastyczne, utwory fotograficzne lub drobne utwory w całości. Zakres korzystania z prawa cytatu wyznacza cel cytatu, którym może być między innymi wyjaśnianie i nauczanie. Warunkiem dozwolonego posługiwania się cytatem jest wymienienie imienia i nazwiska twórcy przejętego fragmentu oraz źródła, z którego fragment został zaczerpnięty. Cytat nie może naruszać normalnego korzystania z utworu cytowanego lub godzić w słuszne interesy twórcy utworu cytowanego, a zatem w szczególności niedopuszczalny taki cytat, który w istocie jest reprodukcją utworu cytowanego. Cytat nie może też naruszać dóbr osobistych twórcy utworu cytowanego, więc za niedopuszczalny należy w szczególności uznać cytat dokonujący manipulacji myśli i intencji twórcy utworu cytowanego.

Ile materiałów z portalu “Katyń Pro Memoria”  powinienem / powinnam wykorzystać?

Parafrazując Arystotelesa: materiałów z portalu nie liczy się, ale się waży. Kluczową kwestią jest to, w jaki sposób wykorzystamy materiały, jakie kwestie poruszymy. W tym wypadku warto zwrócić uwagę, że lekcja konkursowa może dotyczyć samej Zbrodni czy miejsca upamiętnienia, ale niekoniecznie. Może przecież poruszać także konteksty międzynarodowe, problematykę ukrywania i odkrywania Zbrodni, w tym także działania współczesnych nam Rosjan i Polaków na rzecz historycznej prawdy. Może kierować się ku analizie społecznej pokazując etniczne czy zawodowe charakterystyki pomordowanych obywateli RP. Może dotyczyć fenomenu pamięci zbiorowych w Polsce i Rosji. Przykłady można mnożyć, a dla każdego z wątków znajdzie się ciekawy materiał w naszym portalu.

Jak mam opisać miejsce w portalu “Katyń Pro Memoria”, które wykorzystuję?

Prosimy o wskazanie materiału wraz z jego lokalizacją w jednym z węzłowych miejsc portalu, którymi są: Pylony, Kurhan, Groby, Grupa Ołtarzowa, Doły Śmierci, Światła Pamięci. Przykład: wspomnienie o Józefie Książku (Grupa Ołtarzowa) lub życiorys Janiny Lewandowskiej (Kurhan - film - czwarta informacja pogłębiona w filmie)

Co to znaczy “pytanie problemowe” do lekcji?

Pytanie problemowe ma wskazywać, jaki problem (rozumiany jako zagadnienie badawcze) uczniowie będą rozwiązać w czasie zajęć. Powinno być intrygujące dla uczniów, niezbyt długie, a przede wszystkim bez narzucającej się łatwej odpowiedzi. Poszukując odpowiedzi na dobrze zadane pytanie problemowe uczennice i uczniowie będą mieli okazję zarówno rozwijać swoje kompetencje, jak i poszerzać zasób wiadomości przedmiotowych.

Jak rozumieć “kryteria sukcesu”?

Kryteria sukcesu mają wskazywać jakie efekty jako uczennica/uczeń osiągnę biorąc udział w lekcji. Dla uczniów są to więc informacje przede wszystkim o tym, na co powinni zwrócić uwagę ucząc się (ewentualnie co będzie podlegało ocenie), dla nauczyciela są natomiast wskazówką na co szczególnie zwracać uwagę w czasie monitorowania pracy uczniów na lekcji, udzielania im informacji zwrotnej i ewentualnie, o co pytać na sprawdzianie. Można więc powiedzieć, że są to zapisane językiem zrozumiałym dla uczniów cele lekcji albo konkretne działania na materiale, których wykonanie będzie dla nas i dla uczniów dowodem, że opanowali to, co mieli opanować.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych