Do głównych zadań Centrum należy prowadzenie, inicjowanie i wspieranie badań naukowych.

Doświadczenia podejmowanych przez Polskę po 1989 r. wysiłków na rzecz stworzenia solidnych i trwałych fundamentów rozwoju dobrych stosunków polsko-rosyjskich, w tym zwłaszcza wyniki prac Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych jednoznacznie wskazują, że koniecznym warunkiem efektywnego dialogu, porozumienia oraz dobrej współpracy między Polską i Rosją są prawda historyczna i rzetelna wiedza o wspólnej przeszłości, kulturze i dziedzictwie obu narodów, uzupełniona obiektywnymi analizami i dobrą znajomością aktualnych uwarunkowań politycznych, społecznych i gospodarczych. 

Badania naukowe prowadzone w Centrum nakierowane są na:

  • pogłębianie rzetelnej wiedzy historycznej o stosunkach polsko-rosyjskich,
  • wspieranie wysiłków na rzecz rehabilitacji ofiar reżimu stalinowskiego,
  • ochronę pamięci o losach Polaków w Rosji i Rosjan w Polsce,
  • ochronę pamięci o polskim dziedzictwie narodowym, zwłaszcza o dobrach kultury znajdujących się obecnie na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Obecnie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia prowadzi siedem projektów badawczych:

Stosunki między władzą sowiecką a Polskim Państwem Podziemnym: 1943–1945
Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Motyka
Więcej informacji

Losy obywateli Polski pod władzą sowiecką po 17 września 1939 r. 
Kierownik projektu: dr Maciej Wyrwa
Więcej informacji

Edycja materiałów źródłowych do stosunków polsko-sowieckich
Kierownik projektu: dr hab. Mariusz Wołos
Więcej informacji

Polska i rosyjska myśl polityczna. Związki, wpływy, antagonizmy
Kierownik projektu: dr Łukasz Adamski
Więcej informacji

Operacja polska NKWD 1937-1938. Ofiary, dokumenty
Kierownik projektu: dr Sławomir Dębski
Więcej informacji

„Wielka Smuta” a pamięć historyczna Polaków i Rosjan
Kierownik projektu: dr Hieronim Grala
Więcej informacji

Kościół Unicki – dzieje idei
Kierownicy projektu: prof. Andrzej Gil i prof. Ihor Skoczylas
Więcej informacji

Bronisław Piłsudski – badacz świata Ajnów
Kierownicy projektu: dr Weronika Bielajewa-Saczuk i dr Andriej Sokołow
Więcej informacji

Dzieje kościoła katolickiego w Sowieckiej Rosji 1917-1939 w polskich dokumentach dyplomatycznych
Kierownicy projektu: prof. Roman Dzwonkowski i dr Maciej Wyrwa
Więcej informacji

Ziemie północno-wschodnie II RP pod okupacją sowiecką 1939–1941. Władza i społeczeństwo
Kierownik projektu: prof. Alaksandr Smalańczuk
Więcej informacji

Pogranicze polsko-białoruskie pod okupacją sowiecką 1939–1941 w relacjach świadków
Kierownik projektu: dr Wolha Iwanowa
Więcej informacji

Ponadto Centrum zrealizowało następujący projekt :

Żołnierze sowieccy na ziemiach polskich 1941-1945
Kierownik projektu: dr hab. Jakub Wojtkowiak
Więcej informacji

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.