Młodzież z Polski i Rosji łapie wiatr w żagle w ramach projektu "Polsko-Rosyjska Szkoła pod Żaglami", której jesteśmy współorganizatorami.

Polsko-Rosyjska Szkoła pod Żaglami jest przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach programu wymiany młodzieży, który jest jednym z ustawowych celów działalności CPRDiP. 

W ramach projektu 32-osobowa grupa nastolatków z Polski i Rosji bierze udział w rejsie dookoła Europy na pokładzie żaglowca „Pogoria”. W czasie wyprawy uczestnicy nie tylko zgłębiają tajniki żeglarstwa, lecz również realizują program nauczania i mają okazję do wzajemnego poznania się i zrozumienia. Projekt umożliwia skuteczne zwalczanie rozpowszechnionych w Rosji i w Polsce stereotypów o wzajemnej wrogości Polaków i Rosjan, jest inwestycją w młode pokolenie rosyjskich liderów, którzy w przyszłości będą uwzględniać doświadczenie współpracy z młodymi Polakami na morzu w kształtowaniu własnego, niezależnego, stosunku do Polski i Polaków.

Wolontariusze z Polski i Rosji wspólnie płyną w kilkumiesięczny rejs z kapitanem Krzysztofem Baranowskim.

Polsko-Rosyjska Szkoła pod Żaglami nie jest po to, by zrobić z dzieci żeglarzy, ale po to, żeby wspólnie mogły się uczyć. Trudno stwierdzić, co będzie większym wyzwaniem dla piętnastolatków z Polski i Rosji - wspólna nauka w języku angielskim, wspólna praca na wachtach bez taryfy ulgowej, sztormy czy pokładowe menu?

Doświadczenia morskie i twarda szkoła wytrzymałości jaką jest długotrwała żegluga oceaniczna zdecydowanie kształtuje charakter młodego człowieka, młodzież uczy się współdziałania w niewielkiej grupie załogi i zdrowej rywalizacji. 

Prowadzenie procesu wychowania w czasie długiego rejsu ma szczególne walory - od działania poszczególnych osób zależy bezpieczeństwo wszystkich, konieczne jest więc poddanie się dyscyplinującemu wpływowi przełożonych, a jeszcze bardziej siłom natury. Młodzież szybko zdobywa i aktywnie stosuje w praktyce podstawową wiedzę o żeglowaniu – w tym o wykorzystaniu sił natury do ekologicznego sposobu podróżowania i transportu. 

Postawienie przed młodą załogą działającą pod kierunkiem doświadczonych oficerów zadania obsłużenia w każdych warunkach pogodowych takielunku żaglowca wymaga pracy na rejach (ostatnia na poziomie 10 piętra) i znacznego wysiłku fizycznego, często w godzinach nocnych, w trybie wachtowym lub alarmowym.

Kształtuje to odwagę i jednocześnie przezwycięża własne słabości, zaś przykłady i zdrowa rywalizacja w grupie rówieśniczej szybko wyrównują poziom do najlepszych. Zarówno praca zespołowa jak spożywanie posiłków, a także odpoczynek, zwiedzanie portów i zabawa realizowane są jest w tej samej grupie, poddanej stałej kontroli ze strony oficerów żaglowca będących jednocześnie nauczycielami i wychowawcami. Etykieta morska i zmieniająca się hierarchia funkcji załogi (raz steruje się żaglowcem czy pracuje na rejach, raz szoruje WC czy obiera ziemniaki) jest doskonałym narzędziem wychowawczym sprzyjającym kształtowaniu silnego i otwartego charakteru, odpornego na wszelkie trudności.

Dotychczasowe edycje "Polsko-Rosyjskiej Szkoły pod Żaglami":

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.