Deklaracja dostępności

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona internetowa Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Data publikacji strony internetowej: 2011-12-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-08-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Multimedia nie są dostępne. Multimedia zostały opublikowane przed dniem 2020-09-23.

Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne nie są dostępne.  Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne zostały opublikowane przed dniem 2018-09-23.

Multimedia nadawane na żywo oraz mapy nie są dostępne. Multimedia nadawane oraz mapy na żywo są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego:

1)     które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo

2)     których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony

- nie są dostępne. Treści te są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, z późn. zm.), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553, z późn. zm.), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720, z późn. zm.) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji:

1)     wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu; lub

2)     nie jest możliwe z przyczyn technicznych

- nie są dostępne. Treści te są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 2019-09-23 przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji nie są dostępne. Treści te są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Bałon, balon@cprdip.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 295 00 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zajmuje pomieszczenia na trzecim piętrze budynku Centrum Jasna przy ul. Jasnej 14/16A w Warszawie. Budynek Centrum Jasna usytuowany jest w dzielnicy Śródmieście, w ścisłym centrum Warszawy, otoczony ulicami: Świętokrzyską, Jasną i Moniuszki. Budynek Centrum Jasna jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Do budynku Centrum Jasna można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. Łatwy dojazd możliwy jest metrem linią M1 – przystanek Świętokrzyska lub linią M2 – przystanek: Świętokrzyska, autobusem – przystanek: Jasna 01 lub tramwajem – przystanek Metro Świętokrzyska 06.

Budynek Centrum Jasna posiada dwa wejścia: od rogu ul. Jasnej i ul. Świętokrzyskiej oraz od rogu ul. Jasnej i ul. Moniuszki. W celu dojścia do pomieszczeń zajmowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia należy przejść przez wejście od rogu ul. Jasnej i ul. Świętokrzyskiej. Hol wejściowy z wiatrołapem. Drzwi wejściowe szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo wejściowe.

Pełna kontrola dostępu do budynku Centrum Jasna, całodobowa ochrona budynku Centrum Jasna, monitoring przemysłowy korytarzy w budynku Centrum Jasna. Recepcja i informacja znajduje się w holu wejściowym naprzeciw wejścia od rogu ul. Jasnej i ul. Świętokrzyskiej. W głębi holu wejściowego po lewej stronie dostępne są trzy szybkobieżne windy (dwie windy osobowe i jedna winda osobowo-towarowa), a po prawej stronie jedna klatka schodowa. Przejście nie jest zabezpieczone bramkami przejściowymi.

Hol wejściowy, korytarz na trzecim piętrze budynku Centrum Jasna oraz drzwi wejściowe do pomieszczeń zajmowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia są dostępne dla osób na wózkach. Drzwi bez progów.

Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przy wejściu do budynku Centrum Jasna oraz do pomieszczeń zajmowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w budynku Centrum Jasna po wcześniejszym uzgodnieniu drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 22 295 00 30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: cprdip@cprdip.pl.

Do korytarza na trzecim piętrze budynku Centrum Jasna prowadzą schody bez platformy przyschodowej. Do korytarza na trzecim piętrze budynku Centrum Jasna można się dostać za pośrednictwem windy, dostępnej dla osób na wózkach. System windowy składa się z dwóch wind osobowych oraz jednej windy osobowo-towarowej.

Wejście do budynku Centrum Jasna od rogu ul. Jasnej i ul. Świętokrzyskiej jest przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych.

W holu wejściowym od rogu ul. Jasnej i ul. Świętokrzyskiej, na korytarzu na trzecim piętrze budynku Centrum Jasna oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W holu wejściowym od rogu ul. Jasnej i ul. Świętokrzyskiej, na korytarzu na trzecim piętrze budynku Centrum Jasna oraz w pomieszczeniach zajmowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W holu wejściowym do budynku Centrum Jasna od rogu ul. Jasnej i ul. Moniuszki znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

W otoczeniu budynku Centrum Jasna zostały wyznaczone ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W ciągu ul. Jasnej wyznaczono trzy ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych pomiędzy ul. Świętokrzyską a ul. Moniuszki (sposób parkowania: skośne) oraz jedno ogólnodostępne miejsce parkingowe pomiędzy ul. Moniuszki i ul. Sienkiewicza (sposób parkowania: skośne). W ciągu ul. Świętokrzyskiej wyznaczono dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych pomiędzy ul. Szkolną a ul. Jasną (sposób parkowania: równoległe) oraz dwa miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych pomiędzy ul. Jasną a pl. Powstańców Warszawy (sposób parkowania: skośne).

Do budynku Centrum Jasna i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych