Nabór wniosków został zakończony.

Приймання заявок на участь у конкурсі завершено.

Świadczenia dla badaczy z Ukrainy

Українська версія нижче

Celem programu jest umożliwienie naukowcom z Ukrainy działalności badawczej lub analitycznej w zakresie zadań realizowanych przez Centrum dotyczących obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. Świadczenia przyznaje się na realizację badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Na jaki okres przyznawane są świadczenia?

Świadczenia będą przyznawane na okres od jednego do trzech miesięcy w roku kalendarzowym.

Kto może ubiegać się o świadczenie?

1)  obywatel Ukrainy będący pracownikiem lub współpracownikiem ośrodków akademickich, eksperckich lub analitycznych mających siedzibę na terytorium Ukrainy, posiadający udokumentowany dorobek z zakresu działalności badawczej lub analitycznej i prowadzący lub zamierzający prowadzić w Rzeczypospolitej Polskiej działalność badawczą lub analityczną w zakresie zadań realizowanych przez Centrum dotyczących obszaru Europy Środkowej i Wschodniej;
2)  obywatel Ukrainy nieposiadający stopnia naukowego doktora lub równorzędnego, realizujący program studiów doktoranckich lub mający udokumentowany dorobek z zakresu działalności badawczej lub analitycznej i prowadzący lub zamierzający prowadzić w Rzeczypospolitej Polskiej działalność badawczą lub analityczną w zakresie zadań realizowanych przez Centrum dotyczących obszaru Europy Środkowej i Wschodniej.

Jak często przyznawane są świadczenia?

Nabór wniosków o przyznanie świadczenia prowadzi się do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na świadczenia w danym roku kalendarzowym.

Jaka może być wysokość świadczenia?

Maksymalna wysokość świadczenia może wynieść 6500 zł/brutto miesięcznie, z której potrąca się zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości wynikającej z przepisów prawa podatkowego.

W jakim języku można wypełnić wniosek?

Wniosek może być wypełniony w języku polskim lub ukraińskim.

Jakie wydatki można pokryć ze świadczenia?

- koszty podróży z Ukrainy do Polski i z Polski do Ukrainy,
- koszty wynajmu lokalu mieszkalnego,
- koszty miesięcznego utrzymania,
- wydatki na prowadzenie badań naukowych, w tym na zakup literatury przedmiotu,
- koszty kursu języka polskiego,
- inne uzasadnione koszty.

Kto decyduje o przyznaniu świadczenia?

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Ekspercka powołana przez Dyrektora Centrum.

Gdzie przesyłać wnioski?

Prosimy przesyłać wnioski na adres abcd@cprdip.pl

KONTAKT: abcd@cprdip.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin przyznawania świadczeń

Wniosek o przyznanie świadczenia - wzór

Sprawozdanie z wykonania programu działalności

***

Виплати для дослідників з України

Мета програми – дати можливість українським науковцям проводити дослідницьку і аналітичну діяльність в рамках завдань Центру, що стосуються регіону Центрально-Східної Європи. Грошові виплати надаються для проведення досліджень в галузі гуманітарних та соціальних наук.

FAQ – Питання, що виникають найчастіше.

На який період призначаються грошові виплати?

Грошові виплати призначаються на період від одного до трьох місяців протягом календарного року.

Хто може подати заявку на грошову виплату?

1) Громадянин України, який є співробітником академічної, експертної чи аналітичної установи або є афілійований з нею. Установа має знаходитися не території України. Заявник повинен підтвердити свої здобутки в галузі науково-дослідної роботи чи аналітичної діяльності та зазначити намір здійснювати науково-дослідну та аналітичну роботу в Республіці Польща відповідно до завдань, які виконуються Центром щодо регіону Центрально-Східної Європи

2) Громадянин України, який не має докторського ступеня або відповідного еквіваленту, але навчається в аспірантурі або має документальне підтвердження досягнень в галузі наукової, дослідницької чи аналітичної діяльності, і який здійснює або має намір здійснювати наукову, дослідницьку чи аналітичну діяльність в Республіці Польща відповідно до завдань, які виконує Центр щодо регіону Центрально-Східної Європи

Як часто призначаються грошові виплати?

Заявки на грошові виплати будуть прийматися допоки не будуть вичерпані кошти виділені на програму в поточному календарному році.

Яким є максимальний розмір грошової виплати?

Максимальний розмір грошової виплати становитиме 6 500 злотих на місяць, з якої вираховується податок на прибуток з фізичних осіб відповідно до податкового законодавства.

Якою мовою подається заявка на грошову виплату?

Заявка може бути оформлена польською або українською мовою.

Які видатки можуть бути покриті за рахунок грошової виплати?

a) видатки на проїзд з України в Польщу і з Польщі в Україну,
б) вартість оренди житла,
в) видатки на щомісячне харчування,
г) видатки на наукові дослідження, включно з придбанням літератури по темі,
д) видатки на курс польської мови,
е) інші обґрунтовані видатки

Хто приймає рішення про надання грошових виплат?

Рішення про надання грошових виплат приймає експертна комісія, яку призначає директор Центру.

Куди відправляти заявку?

Просимо надсилати Вашу заявку на адресу: abcd@cprdip.pl

Контакти: abcd@cprdip.pl

Документи для завантаження:

Зразок заяви на отримання грошової виплати

положення про присудження грошової допомоги

звіт про виконання науково-дослідної або аналітичної діяльності

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych