Celem programu jest umożliwienie stypendystom przeprowadzenia własnych badań na polskich uczelniach i w innych instytucjach naukowych, a także zapoznania się z osiągnięciami polskiej transformacji i zasadami funkcjonowania życia gospodarczego członka UE, a w uzasadnionych wypadkach – również ze sposobem działania wybranych polskich przedsiębiorstw, istotnych dla polskiego życia gospodarczego.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Na jaki okres zostają przyznawane stypendia?

Stypendia zostają przyznawane na okres stypendialny obejmujący jeden lub dwa miesiące oraz jeden lub dwa semestry w roku akademickim.

Kto może zgłosić się do programu?

a) pracownik naukowy zatrudniony w jednostce naukowej mającej siedzibę na terytorium Federacji Rosyjskiej, posiadający stopień naukowy i udokumentowany dorobek naukowy oraz prowadzący lub zamierzający prowadzić badania naukowe z zakresu stosunków polsko-rosyjskich; 
b) osoba będąca obywatelem Federacji Rosyjskiej, nieposiadająca stopnia naukowego doktora lub równorzędnego, realizująca program studiów doktoranckich lub mająca udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie stosunków polsko-rosyjskich;
c) również osoba, której przyznano stypendium Centrum w roku akademickim 2012/2013.

Jak często są przyznawane stypendia?

Stypendia są przyznawane raz w roku. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa dnia 31 stycznia 2018 r. O zachowaniu terminu składania wniosków decyduje data wpływu wniosku do Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa. Kopię wniosku należy równolegle przekazać w formie elektronicznej w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia: stypendia@cprdip.pl, podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu "Stypendium na realizację badań naukowych w roku akademickim 2018/2019".

Kto podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium?

Decyzję o przyznaniu stypendium na realizację badań naukowych podejmuje Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia po zapoznaniu się z opinią komisji ekspertów

W jaki sposób osoby ubiegające się o stypendium zostaną powiadomieni o jego otrzymaniu lub nie?

Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium zostanie powiadomiona o przyznaniu stypendium w formie pisemnej. Kopia tego powiadomienia zostanie równolegle przekazana w formie elektronicznej w formacie pdf  na zawarty adres poczty elektronicznej tej osoby podany we wniosku o przyznanie stypendium.

Kim są członkowie Komisji ekspertów?

Komisja ekspertów składa się z co najmniej trzech członków, posiadających znaczącą wiedzę i doświadczenie z zakresu stosunków polsko-rosyjskich. W skład komisji ekspertów wchodzi nieparzysta liczba członków, z zastrzeżeniem że większość członków komisji ekspertów stanowią osoby niebędące pracownikami Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Czym kieruje się komisja ekspertów podejmując decyzję o przyznaniu stypendium?

Komisja ekspertów, proponując wysokość stypendium, kieruje się: 
a) proponowanym programem stypendium; 
b) planem wydatków pokrywanych ze stypendium; 
c) oceną zasadności kosztów wykazanych w planie wydatków, ich rynkową ceną i efektywnością gospodarowania środkami finansowymi w ramach stypendium.

Jaka może być wysokość stypendium?

Wysokość stypendium wypłacanego jednorazowo nie może przekroczyć kwoty 35 000 zł. Miesięczna wysokość stypendium wypłacanego w formie świadczenia okresowego nie może przekroczyć kwoty: 
a) 6500 zł, a w uzasadnionych przypadkach 8000 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje jeden lub dwa miesiące; 
b) 5000 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje jeden semestr
c) 3880 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje dwa semestry.

Do czego obowiązana jest osoba, która otrzyma stypendium?

Osoba, której przyznano stypendium, jest obowiązana do: 
a) wykonania programu stypendium; 
b) przedstawiania bieżących wyników realizacji programu stypendium, w każdym czasie, na żądanie Dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; 
c) przedstawiania okresowych sprawozdań z wykonania programu stypendium oraz z wykorzystania kwoty stypendium w terminach określonych w umowie o przyznanie stypendium.

Niezbędne dokumenty:

Prosimy o wypełnienie wniosku ("wzór wniosku" i "oświadczenia wnioskodawcy") w języku polskim lub rosyjskim.


Regulamin_przyznawania_stypendiów_na_realizację_badań_naukowych

Wzór_wniosku_o_przyznanie_stypendium_polski

Wzór_wniosku_o_przyznanie_stypendium_rosyjski

Załącznik_do_wniosku_wzor_oswiadczenia_wnioskodawcy_polski

Załącznik_do_wniosku_wzor_oswiadczenia_wnioskodawcy_rosyjski

Wzór_umowy_o_przyznanie_stypendium

Wzór_sprawozdania_z_wykonania_programu_stypendium_polski

Wzór_sprawozdania_z_wykonania_programu_stypendium_rosyjski

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej