Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia już po raz siódmy przyznało stypendia rosyjskim naukowcom na realizację badań w roku akademickim 2018/2019.

Laureatami stypendiów zostało 11 rosyjskich badaczy:

 • Rustam Biegieułow z Karaczajewo-Czerkieskiego Uniwersytetu Państwowego im. Alijewa prześledzi losy mieszkańców Północnego Kaukazu służących w wojsku polskim w latach 1918-1939.
 • Jekaterina Bołtunowa z Narodowego Uniwersytetu Badawczego «Wyższa Szkoła Ekonomii» wykorzysta stypendium na prowadzenie badań nad  tematem „Koronacja Mikołaja I w Warszawie 1829 r. i pamięć o polsko-rosyjskich stosunkach”.
 • Igor Greckij z Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego w ramach stypendium zajmie się tożsamością narodową i perspektywą rosyjsko-polskiego pojednania.
 • Marija Karagodina z Biblioteki Rosyjskiej Akademii Nauk (Petersburg) podejmie badania cyrylickich prawno-kanonicznych ksiąg rękopiśmiennych przechowywanych w polskich zbiorach.
 • Andriej Korieniewskij z Południowego Uniwersytetu Federalnego w Rostowie nad Donem będzie prowadził badania nad polskim spojrzeniem na podejście cywilizacyjne.
 • Igor Kotin z Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego zajmie się studiowaniem naukowych kontaktów między rosyjskimi i polskimi indologami w drugiej połowie XX w.
 • Swietłana Mulina z Omskiego Uniwersytetu Państwowego im. F.M. Dostojewskiego prześledzi losy szlachty krakowskiej w Konfederacji Barskiej i na sybirskiej zsyłce.
 • Oksana Ostapczuk z Uniwersytetu im. M. Łomonosowa w Moskwie będzie prowadziła studia nad krajobrazem językowym i kulturalnym Podola w XIX w.
 • Natalia Stiepanowa z Państwowego Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie w ramach stypendium podejmie pracę nad tematem „Sztuka działania: główni bohaterowie. Na podstawie polsko-rosyjskiej sceny artystycznej drugiej połowy XX w.”
 • Anna Tarasowa z Tiumeńskiego Uniwersytetu Państwowego wykorzysta stypendium na prowadzenie badań nad specyfiką kształtowania i rozwoju kapitału socjalnego w Polsce i Rosji.
 • Wiktoria Wasiliewa z Narodowego Uniwersytetu Badawczego «Wyższa Szkoła Ekonomii» dokona analizy porównawczej wojny polsko-bolszewickiej jako „miejsca pamięci” w polskiej i postsowieckiej kinematografii.

Łączna suma przyznanych stypendiów wyniosła 98 000 zł. 

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.