Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przyznało stypendia kolejnym rosyjskim badaczom na realizację badań naukowych na okres stypendialny rozpoczynający się w roku akademickim 2017/2018.

Program przeznaczony jest dla naukowców, któ­rzy mają w swoim do­rob­ku osią­gnię­cia z zakresu stosunków polsko-rosyjskich. Wybrani laureaci mają możliwość do dalszego rozwoju naukowego przez poświęcenie się pracy badawczej na polskich uczelniach wyższych, w ośrodkach badawczych i instytucjach naukowych.

Laureatami stypendiów zostało aż 10 rosyjskich badaczy:

  • Aleksander Lipatow z Instytutu Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk podejmie prace nad tematem „Świadomość słowiańskich narodów w zwierciadle literatury”
  • Jakow Łazariew z Uralskiego Uniwersytetu Federalnego, w ramach stypendium zajmie się tematem „Zarządzanie ziemiami ukraińskimi w Rzeczypospolitej i państwie Rosyjskim od XVII do lat 60-tych XVIII w.: poszukiwanie mechanizmów zrównoważonej kontroli”
  • Irina Nikulina z Ałtajskiego Uniwersytetu Państwowego w Barnaule prześledzi miejsce i rolę Polaków w kulturowym i społecznym rozwoju Ałtaju w XIX – XX w.
  • Jelena Andrianowa z Tiumeńskiego Uniwersytetu Państwowego dokona analizy porównawczej motywacji pracowników banków w Polsce i Rosji
  • Tatiana Kosinowa ze Stowarzyszenia „Memoriał” z Petersburga będzie prowadziła badania nad petersburskim okresem życia Józefa Czapskiego (1912-1919)
  • Oksana Gołowaszyna z Tomskiego Uniwersytetu Państwowego będzie realizowała temat „Migracji pamięci: modele badawcze integracji pamięci rosyjskojęzycznych imigrantów w Polsce”
  • Maksim Starczak z Instytutu Gospodarki Światowej i Stosunków Międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk przeanalizuje miejsce i rolę Polski w relacjach Rosja – NATO w dziedzinie kontroli zbrojeń w Europie
  • Tatiana Woronina z Centrum Niezależnych Badań Socjologicznych z Petersburga w ramach stażu zgłębi temat „Biografii vs hagiografii: kontekst religijny i narracje historyczne o męczennikach Rosji i Polski na przykładzie Muzeum Jerzego Popiełuszki w kościele Świętego Stanisława Kostki w Warszawie i Soboru Nowomęczenników i Wyznawców Rosyjskich w Butowie”
  • Aleksandra Jacyk z Kazańskiego Uniwersytetu Państwowego podejmie badania nad współczesnym rosyjskim i polskim konserwatyzmem w aspekcie biopolitycznym
  • Denis Ahapkin z Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego zajmie się badaniem wpływu literatury i kultury polskiej na proces kształtowania Josifa Brodskiego jako poety i eseisty

Łączna suma stypendiów wyniosła  111 100 zł

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.