Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przyznało stypendia kolejnym rosyjskim badaczom na realizację badań naukowych na okres stypendialny rozpoczynający się w roku akademickim 2015/2016. 

Łączna suma stypendiów wyniosła 122 953 zł, od 4 921 do 23 280 zł.

Laureatami stypendiów zostało aż 10 rosyjskich badaczy:

  • Dr Wiktor Chrul z Wydziału Dziennikarstwa Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa planujący badania nad tematem „Mediatyzacja religii w Rosji i w Polsce”,
  • Prof. Rustem Cyunczuk z Kazańskiego Uniwersytetu Państwowego podejmie prace nad tematem „Polski czynnik w kształtowaniu rosyjskiego parlamentaryzmu i parlamentarnej kultury: Polskie Koło i Koło Kresowe w Dumie Państwowej i Radzie Państwowej Cesarstwa Rosyjskiego (1906-1917)”,

  • Dmitrij Deniskow z Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego planuje podjąć badania nad kwestią stosunków i możliwości dyplomatycznego dialogu w Europie Wschodniej w końcu XVI w.,

  • Dr Olga Fomiczewa z Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego planuje podjąć pracę nad tematem „Uczestnictwo wykładowców Warszawskiego uniwersytetu w realizacji państwowej polityki w Królestwie Polskim w latach 80. XIX wieku”,

  • Dr Natalia Jakubowa z Instytut Wiedzy o Sztuce Ministerstwa Kultury RF planująca prowadzić badania nad tematem „Rytuały pamięci w teatrze polskim i rosyjskim”,

  • Dr Kiriłł Koczegarow z Instytut Słowianoznawstwa RAN planujący realizować projekt opracowania i analizy polityki Rosji w XVII i XVIII wieku wobec prawosławia w Rzeczypospolitej oraz jej roli w stosunkach pomiędzy obydwoma państwami,

  • Prof. Marina Makarowa z Udmurckiego Uniwersytetu Państwowego planująca prowadzić badania nad tematem „Charakterystyka społeczno-kulturalnej etyki akademickiej polskich i rosyjskich uniwersytetów: analiza porównawcza”,

  • Dr Aleksandr Salenko z Kaliningradzkiego Uniwersytetu Państwowego planujący podjąć badania nad tematem „Konstytucyjne reformy w Rosji i Polsce: współczesna historia i aktualne problemy”,

  • Jelena Wialcewa z Samarskiego Uniwersytetu Państwowego planuje zająć się tematem Polskiej diaspory w obwodzie samarskim, 

  • Dr Wadim Wołobujew z Instytut Słowianoznawstwa RAN planuje w czasie stypendium zebrać materiały do napisania biografii papieża Jana Pawła II. 

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.