III edycja konkursu na stypendia na realizację badań naukowych na okres stypendialny rozpoczynający się roku akademickim 2014/2015.

W pierwszych miesiącach 2014 r. Centrum przeprowadziło trzecią edycję konkursu na stypendia naukowe. Dyrektor Centrum, po zasięgnięciu opinii Komisji Ekspertów, przyznał 3 stypendia na rok akademicki 2014/2015. 

Laureatami stypendiów zostało trzech rosyjskich badaczy:

  • dr Irina Trojak z RAN w Nowosybirsku,
  • dr Margarita Korzo z RAN w Moskwie
  • dr Aleksiej Wasiliew z Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie.

Stypendia umożliwiły im prowadzenie badań w różnych ośrodkach naukowych w Polsce w roku akademickim 2014/2015. Trzech laureatów zostało wyłonionych z blisko 30 nadesłanych wniosków. Niestety tylko 15 z nich spełniało wymogi formalne dzięki czemu zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.

Dr Irina Trojak z Zakładu Księgoznawstwa Państwowej Naukowo-Technicznej Biblioteki Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk podjęła w roku akademickim 2014/2015 badania nad tematem „Polskie historyczne rossica XIX wieku jako zjawisko kultury piśmiennej”. 

- Usystematyzowanie odnalezionych materiałów pozwoli określić właściwości polskich historycznych rossiców XIX w., co z kolei pozwoli scharakteryzować główne cechy obrazu Rosji w polskich książkach XIX w. oraz zmiany wyobrażeń Polaków o rosyjskiej historii. (z opinii prof. Leszka Zasztowta – dyrektora Instytutu Historii Nauki PAN)

Dr Margarita Korzo z Instytutu Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk przeprowadziła w roku akademickim 2014/2015 badania nad tematem „Polskie piśmiennictwo religijne i jego wpływy na XVII-wieczne piśmiennictwo rosyjskie”.

- Znany badacz prawosławnej „poza liturgicznej” literatury i praktyk cerkiewnych XVI-XVII w. na terenach wschodniosłowiańskich: na ziemiach ukraińskich i białoruskich oraz Cesarstwa Rosyjskiego. W swoich badaniach pracuje nad problematyką, o której jeszcze nie zaczęto szeroko pisać w literaturze naukowej i podręcznikach akademickich dotyczącej historii kultury rosyjskiej i teologii. (z opinii prof. Mariny Kisielewej – Instytut Filozofii RAN) 

Dr Aleksiej Wasiliew z Katedry Historii Politycznej na fakultecie historycznym Narodowego Uniwersytetu Badawczego „Wyższa Szkoła Ekonomii” przeprowadził w roku akademickim 2014/2015 badania nad tematem „Średniowieczne strategie Sinnproduktion i polskiej historiografii okresu rozbiorów (rola obrazów-wspomnień i proces kształtowania się polskiej tożsamości narodowej)”.

- Naukowe zainteresowanie dra Wasiliwa są skoncentrowane wokół polskiej świadomości historycznej, pamięci historycznej i narodowej tożsamości. Jego prace naukowe z tej problematyki są szeroko znane i bardzo cenione przez rosyjskich intelektualistów. (z opinii prof. Larisy Repinej - zastępcy dyrektora Instytutu Historii Powszechnej RAN)

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.