II edycja konkursu na stypendia na realizację badań naukowych na okres stypendialny w roku akademickim 2013/2014. 

Laureatami stypendiów zostało aż pięciu badaczy z różnych ośrodków naukowych w Rosji: Kaliningrad, Petersburg, Moskwa, Woroneż, Nowosybirsk. Badacze reprezentują pięć różnych dyscyplin naukowych: historię, socjologię, politologię, muzykologię i historię idei.

Stypendia umożliwiły im prowadzenie badań w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. 5 laureatów zostało wyłonionych z 42 nadesłanych wniosków. 24 z nich spełniały wymogi formalne i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej. 

Lista 5 stypendystów:

  • Dr Jekatrina Tumanik z Instytutu Historii Syberyjskiego oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku, przeprowadziła w roku akademickim 2013/2014 badania nad tematem: „Polacy na Syberii w XIX – początek XX wieku.: słownik biograficzny, charakterystyki, baza danych, bibliografia i źródła”

Katarzyna Tumanik należy bezsprzecznie do wyróżniających się badaczy stosunków rosyjsko-polskich na Syberii. (…) Jej wyjątkowa pracowitość oraz sumienność stanowią gwarancję, iż przyznane jej stypendium trafi w dobre ręce, a nie zostanie zmarnowane, lecz wykorzystane w sposób maksymalny. (z opinii prof. Wiktorii Śliwowskiej, IH PAN).

  • Dr Jelena Kuczerjawaja z kaliningradzkiej filii Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu  Humanistycznego, przeprowadziła w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 badania nad wpływem wizerunku organizacji pozarządowych na jakość i skuteczność współpracy polsko-rosyjskiej.

Pani Elena Kucheryavaya, będąca od wielu lat zaangażowana w rozwój współpracy polsko-rosyjskiej oraz w działalność organizacji pozarządowych w Polsce i w Rosji, znakomicie orientuje się w tematyce swoich badań. Jej doświadczenie w pracy naukowej i koordynowaniu projektów międzynarodowych potwierdzają wysokie kwalifikacje, odpowiedzialność, zdolność do prowadzenia badań naukowych i zarządzania projektami. Pani Elena Kucheryavaya znacznie przyczyniła się do rozwoju swojej dziedziny badań. (z opinii prof. Hanny Palaski, IFiS PAN).

  • Dr Oleg Michalew z Woroneskiego Uniwersytetu Państwowego w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 kontynuował badania nad kluczowymi problemami w stosunkach z Rosją w poglądach polskich partii politycznych w latach 1989-2011.

Jego badania naukowe dotyczące polskich partii politycznych i naszego systemu partyjnego są bardzo zaawansowane. Ich wyniki były publikowane w wydawnictwach naukowych w Rosji oraz w czasopismach naukowych w Polsce. Dr O. Mikhalev szczególną uwagę w swoich badaniach naukowych koncentruje na  analizie programów polskich partii politycznych odnoszących się do realizacji z Federacją Rosyjską. Jest to problematyka niezmiernie rzadko poruszana w badaniach naukowych. (z opinii prof. Andrzeja Stelmacha, UAM).

  • Irina Utienkowa-Szałapak z Petersburskiego Konserwatorium Państwowego im. N.A. Rimskiego-Korsakowa przeprowadziła badania w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 nad tematem „Spuścizna Oskara Kolberga w historii słowiańskiej etnomuzykologii”

Przygotowany przez Panią Utienkową-Szałapak projekt ukierunkowany jest na maksymalnie pełne odtworzenie polskiego wkładu w rozwój muzycznej etnografii II połowy XIX w., a także popularyzację osiągnięć Oskara Kolberga w nauce rosyjskiej; będzie pomocny w integracji osiągnieć naukowców z Rosji i Polski, umożliwi pokazanie wspólnych dróg rozwoju myśli naukowej dwóch państw, usunie „białe plamy” uniemożliwiające nam poznanie wczesnego okresu słowiańskiej etnomuzykologii. (z opinii prof. Ziwara Gusejnowa, Petersburskie Konserwatorium Państwowe).

  • Dr Natalia Puminowa z Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego przeprowadziła w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014 badania nad tematem „Obraz głupiego Rusina i mądrego Łacinnika w utworach polemicznych (koniec XVI – początek XVII wieku)”

Prowadzone przez Panią Puminową od siedmiu lat badania koncentrują się wokół problematyki historii filozofii Europy Wschodniej w XVI-XVII wieku. W ostatnim czasie jej zainteresowania badawcze dotyczą kwestii historii polemiki międzywyznaniowej na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów i Państwa Moskiewskiego w XVI i XVII w. Pani Natalia Puminowa jest utalentowanym i niezwykle sumiennym badaczem, potrafiącym precyzyjnie określać cele prowadzonych przez siebie badań oraz systematycznie je realizować. (z opinii prof. Olega Marczenki, RGGU).

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.