"Zachód gra w jedną grę, a Rosja w drugą". Co zatem robić?

Prezydent Rosji Władimir Putin codziennie czuje się zagrożony – a zniszczenie konsensusu wewnętrznego w Rosji jest dla niego jednym z większych niebezpieczeństw – tak sytuację w Rosji oceniła analityczka Irina Busygina. Eksperci są zgodni, że polityka zagraniczna w Rosji podporządkowana jest celom wewnętrznym i one ją determinują. Jak w takiej sytuacji znaleźć nowe podejście do Rosji – co robić, gdy Kreml łamie porządek międzynarodowy – o tym dyskutowali w Warszawie eksperci z Polski, Niemiec, Rosji i USA.

Rosja w ostatnich latach dowiodła, że nie respektuje prawa międzynarodowego, a działania władz jest zaprzeczeniem demokratyzacji i modernizacji. Polityka zagraniczna od lat podminowuje ład międzynarodowy. Jak w tej sytuacji powinny reagować Unia Europejska i Stany Zjednoczone? Różnym sposobom postrzegania obecnej sytuacji i poszukiwaniu pomysłów w tej sprawie poświęcona była konferencja w Warszawie z udziałem analityków z ośrodków z Polski, Rosji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych.

Problemem stała się pokojowa koegzysetncja

Wydarzenia ostatnich lat okazały się wyzwaniem, jeśli chodzi o politykę względem Rosji i tej części wschodniej Europy – stwierdził Daniel S. Hamilton (Center for Transatlantic Relations). Jak zauważył, kiedyś zastanawiano się nad poprawą relacji, teraz myśli się o tym, aby koegzystencja z Rosją miała charakter pokojowy. Jak mówił, paradygmat o stopniowym poszerzaniu się wpływów Zachodu, także częściowo w stronę samej Rosji, jest już przeszłością. Trzeba zatem pomyśleć, jaka będzie przyszłość, by móc przygotować się na nadchodzące scenariusze.

Mamy wyzwanie ze strony Rosji, ale również zmienia się świat zachodni. Pojawiają się kwestie, które dzielą Europę, pojawiają się głosy zwątpienia ws. USA – mówił Hamilton. Według niego obecnie to Ukraina, postawa Zachodu wobec Ukrainy, jest probierzem tego, czym jest europejski projekt.

Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ocenił że system międzynarodowy wciąż działa, jednak jeden z ważnych aktorów, Rosja, próbowała go podminować. Podkreślił, że nie powinniśmy wyłączać z debaty sprawy Krymu, ograniczając rozmowy o Ukranie do sprawy porozumień mińskich.

Irina Busygina, dyrektor Centrum Studiów Porównawczych nad Administracją Publiczną w Wyższej Szkole Ekonomii w Petersburgu zastrzegła, że nie prezentuje oficjalnego stanowiska swojego kraju. Irina Busygina zwróciła uwagę na to, iż teraz nie ma już chyba nikogo, kto wierzy, że Rosja będzie się demokratyzowała i modernizowała. To się nie dzieje, podobnie jest w krajach w rodzaju Kazachstanu. Polityka zagraniczna Kremla jest problemem dla Zachodu, przy czym nie jest to korzystne dla samej Rosji – bo przykładowo, Moswa zepsuła relacje z UE, które były dla niej korzystne.

Busygina podkreśliła, że polityka zagraniczna w Rosji używana jest w dużym zakresie pod kątem potrzeb polityki wewnętrznej. Jej zdaniem Putin czuje się codziennie zagrożony – zniszczenie konsensusu  wewnętrznego w Rosji jest dla niego jednym z większych zagrożeń. Zachód gra w jedną grę, a Rosja w drugą – zaznaczyła analityczka.

"Mała zwycięska wojna" dla narodu

Anders Aslund  (Uniwersytet Georgetown) ocenił, że Rosja jest dziś kleptokracją. Ponieważ Putin nie może zapewnić wzrostu gospodarczego, nie może poprawić sytuacji ludzi, więc funduje im "małą zwycięską wojnę" – jak na przykład na Krymie, grając na nacjonalistycznych instynktach. Rosja, jak mówił, może sobie pozwolić na małe wojny. Moskwa wpadła jednak na pomysł, że niektóre cele może osiągać taniej. Tak na przykład może kupować polityków, przedsiębiorstwa. Może używać technik dezinformacyjnych. Anders Aslund uważa, że potężną bronią przeciwko Rosji jest transparencja – w finansach, sieciach społecznościowych. Pieniądze Rosji ukryte są na Zachodzie, dlatego większa przejrzystość spowoduje ich ujawnienie. Ważnymi instrumentami w polityce wobec Rosji są sankcje i lista Magnickiego.

Stefan Meister, dyrektor Centrum Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Centralnej im. Roberta Boscha w Niemieckiej Radzie Polityki Zagranicznej (DGAP), zwrócił uwagę, że wiele problemów dotyczących  Ukrainy jest w martwym punkcie. Niektórzy mówią, że mamy ukrainizację relacji i zastanawiają się, czy nie są potrzebne inne podejścia.

Ernest Wyciszkiewicz mówił, że problemy Ukrainy zostały spowodowane przez działania Rosji. Jak stwierdził, na papierze dobrze wyglądają rekomendacje, aby znaleźć złoty środek między konfrontacją/ powstrzymywaniem a polityką appesasementu, czy jak inni wolą mówić, zaangażowania. Jednak znalezienie środka jestw praktyce trudne.Dodał, że trzeba też zadać sobie pytanie, komu zależy na znalezieniu rozwiązania – na pewno Zachodowi, ale elitom u władzy w Rosji na tym nie zależy

Eksperci prezentowali nowe prace na temat Rosji, wydane przez Centrum Roberta Boscha w DGAP (Niemieckiej Radzie Polityki Zagranicznej) i Centrum Stosunków Transatlantyckich w Szkole SAIS na Uniwersytecie Johns Hopkins przy wsparciu Fundacji Roberta Boscha. ”The Russia File. Russia and the West in an Unordered World” to zbiór esejów różnych autorów pod redakcją Meistera i Hamiltona, poświęcony zagadnieniom dwustronnych relacji. Z kolei artykuł Meistera i Hamiltona podsumowuje pokrótce stan relacji między USA i UE a Rosją w ostatnich latach, m.in. przypomina obowiązujące założenia w polityce UE w zakresie relacji z Moskwą, jak też stanowisko USA podczas urzędowania prezydenta Donalda Trumpa. Autorzy zwracają uwagę na niskie zaangażowanie Zachodu w proces reformy na obszarze poradzieckim w zestawieniu z rosnącą aktywnością destabilizującą ze strony Rosji. Rekomendują większe zaangażowanie w proces refom na obszarze poradzieckim, warunkowanie pomocy finansowej od przeprowadzenia reformy, zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa na tym obszarze, większe inwestycje w edukację, zachęcanie do mobilności

Uczestnicy konferencji "Zachód, Rosja i wspólni sąsiedzi – jak wyjść z klinczu?", organizowanej przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia:

Stefan Meister, kierownik Centrum Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji i Azji Centralnej im. Roberta Boscha w Niemieckiej Radzie Polityki Zagranicznej (DGAP) w Transatlantic Academy w Waszyngtonie, wielokrotny obserwator OBWE na obszarze postsowieckim

Anders Aslund, wieloletni dyplomata, doradca ekonomiczny rządów w Rosji i na Ukrainie, wykładowca Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie, ekspert Cekraymntrum Eurazji im. Dinu Patriciu w Atlantic Council, wcześniej ekspert i analityk w ważnych międzynarodowych think tankach

Daniel S. Hamilton, wykładowca, analityk, założyciel Center for Transatlantic Relations at the Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), Johns Hopkins University, dyplomata, b. urzędnik w Departamencie Stanu w zakresie m.in. spraw związanych z relacjami transatlantyckimi, NATO, Bałkanami

Ernest Wyciszkiewicz, politolog, od 2016 roku dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, wcześniej analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Irina Busygina, dyrektor Centrum Studiów Porównawczych nad Administracją Publiczną w Wyższej Szkole Ekonomii w Petersburgu

Źródło: www.polskieradio.pl/

 ***

Opracowała Agnieszka Marcela Kamińska, PolskieRadio.pl

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych