Konferencja w Rzymie: Watykan wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa

Stolica Apostolska wobec Rosji i wschodniego chrześcijaństwa, od Jana Pawła II do Franciszka - to temat konferencji, która odbyła się na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Podkreślano, że Ukraina jest kluczowym elementem relacji Watykanu z Rosją.

Zakończone we wtorek dwudniowe obrady na temat stosunków między Kościołem katolickim i rosyjskim prawosławiem, Kościołami obrządku wschodniego oraz wyzwań teologicznych i politycznych zorganizowały Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Centrum Myśli Jana Pawła II.

Gośćmi konferencji byli między innymi była premier Polski, była ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka, metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, emerytowany prymas Polski arcybiskup Józef Kowalczyk, a także uczeni z Rosji i Ukrainy.

Wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Łukasz Adamski podkreślił, że kontakty między Stolicą Apostolską a patriarchatem moskiewskim są coraz bardziej intensywne, czego wyraźnym przejawem – przypomniał - było spotkanie papieża Franciszka z patriarchą Moskwy i całej Rosji Cyrylem w Hawanie w lutym 2016 roku.

„Pragniemy podkreślić, jak bardzo zależy nam, aby w tym bardzo potrzebnym dialogu między Stolicą Apostolską a rosyjską Cerkwią prawosławną usłyszeć głos Europy Wschodniej, aby jej wrażliwość też była obecna; aby w ten sposób promować spojrzenie polskie” - zadeklarował Łukasz Adamski. „Chcemy jako chrześcijanie – dodał - przyczynić się do tego, aby ten dialog rozwijał się i przyniósł rezultaty”.

„Naszą rolą jest dbanie to, by perspektywy Polski, Ukrainy, Białorusi, w tym miejscowych Kościołów greckokatolickich - które były takie znaczące podczas pontyfikatu Jana Pawła II - były w nim nadal mocno uwzględniane” - wyjaśnił.

„Pragniemy podkreślić, jak bardzo zależy nam, aby w tym bardzo potrzebnym dialogu między Stolicą Apostolską a rosyjską Cerkwią prawosławną usłyszeć głos Europy Wschodniej, aby jej wrażliwość też była obecna; aby w ten sposób promować spojrzenie polskie” - zadeklarował Adamski.

„Chcemy jako chrześcijanie – dodał - przyczynić się do tego, aby ten dialog rozwijał się i przyniósł rezultaty”.

Metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz mówił w swym wystąpieniu, że Jan Paweł II „darzył szczególną miłością rosyjski Kościół prawosławny”, chociaż - jak dodał - „nie było mu dane odwiedzić Moskwy i Rosji”.

„Z wielkim zainteresowaniem wszyscy śledzimy wysiłki Rosji, aby wejść w czas mocniejszej wolności, a także wewnętrznej i międzynarodowej solidarności” - oświadczył abp Kondrusiewicz.

„Jestem pewien, że członkowie katolickiej wspólnoty razem z innymi chrześcijańskimi Kościołami wniosą swój wkład w osiągnięcie dobra i pokoju, którego wszyscy życzą Rosji w tym tak znaczącym momencie jej historii” - stwierdził.

Metropolita stolicy Białorusi wyraził przekonanie, że „Jan Paweł II wykazał się wieloma gestami serdeczności i braterstwa” wobec Patriarchatu Moskiewskiego.

„Wiele razy mnie sam mówił o tym, że bardzo ceni Cerkiew prawosławną i chce większego zaufania pomiędzy naszymi Kościołami. Szczególnym gestem było przekazanie patriarsze Aleksemu II w 2004 roku bardzo czczonej w Rosji ikony Matki Bożej Kazańskiej” - dodał.

„Papież Franciszek przejął pałeczkę ekumenicznego biegu maratońskiego i osiągnął niebywałe rezultaty” - ocenił abp Kondrusiewicz. Rozmowę Franciszka i Cyryla na lotnisku w stolicy Kuby nazwał „spotkaniem dwóch braci w wierze, dwóch chrześcijańskich liderów, który bronią moralnych zasad we współczesnym zsekularyzowanym świecie”.

Andrzej Grajewski powiedział, że sytuacja na Ukrainie „była, jest i będzie kluczowym elementem w relacjach Watykanu z Rosją”. „Z perspektywy Watykanu to, co dzieje się na Ukrainie, wygląda jak wojna domowa” - ocenił. Jego zdaniem w deklaracji hawańskiej, podpisanej przez Franciszka i Cyryla, znalazły się „daleko idące polityczne oceny” konfliktu na Ukrainie, „niesprawiedliwe” dla tego kraju.

„Chociaż przed nami jeszcze długa droga, trzeba przyznać, że za pontyfikatów Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka został uczyniony milowy krok w sprawie jedności chrześcijan. Jesteśmy świadkami kardynalnej zmiany klimatu w stosunkach międzychrześcijańskich” - oświadczył abp Kondrusiewicz. Jego zdaniem „zakończyła się epoka konfrontacji” i „przyszedł czas nie tylko na wzajemną tolerancję, ale i współpracę”.

Andrzej Grajewski, historyk i dziennikarz, członek rady Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia powiedział, że sytuacja na Ukrainie „była, jest i będzie kluczowym elementem w relacjach Watykanu z Rosją”.

„Z perspektywy Watykanu to, co dzieje się na Ukrainie, wygląda jak wojna domowa” - ocenił Grajewski. Jego zdaniem w deklaracji hawańskiej, podpisanej przez Franciszka i Cyryla, znalazły się „daleko idące polityczne oceny” konfliktu na Ukrainie, „niesprawiedliwe” dla tego kraju.

Jan Paweł II nie podpisałby się pod politycznymi ocenami - stwierdził mówca. Grajewski zauważył, że Jan Paweł II miał możliwość pojechać do Moskwy, ponieważ otrzymał zaproszenie od Michaiła Gorbaczowa. Jak przypomniał, polski papież twierdził wówczas, że nie może pojechać dopóki wszyscy katolicy, także ci na Ukrainie, nie odzyskają wolności. Jan Paweł II nie mógłby się o nich nie upomnieć - ocenił.

Profesor Mirosław Marynowicz z katolickiego uniwersytetu we Lwowie przyznał, że nie jest zadowolony z obecnego stanu stosunków między Kościołem katolickim a rosyjską Cerkwią. Wyraził opinię, iż w deklaracji z Hawany i w innych dokumentach "Watykan wspiera rosyjską formułę propagandową o tym, że wojna na Ukrainie jest wewnętrznym, domowym konfliktem między Ukraińcami".

"Nie przeczytałem żadnego watykańskiego dokumentu o odpowiedzialności Federacji Rosyjskiej za wywołanie i prowadzenie wojny" - dodał.

Uczestniczący w konferencji włoski historyk, autor książki o Janie Pawle II Massimiliano Signifredi mówił, że polski papież "nie był antykomunistą, ale rzucił wyzwanie komunizmowi".

Signifredi zapytany przez PAP, czy jego zdaniem Franciszek pojedzie do Moskwy, odparł: "Papież Bergoglio wykonał różne gesty profetyczne, a jednym z nich było spotkanie z patriarchą Cyrylem. Otworzył nowy rozdział w historii, który będzie miał wiele stron, ale ja nie wiem, jaki będzie następny".

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)

Źródło: dzieje.pl/

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych