Konferencja "Kręgi rewolucji" o konsekwencjach rosyjskiej rewolucji 1917 r.

"Kręgi rewolucji. Rok 1917 w Rosji - wewnętrzne i międzynarodowe konsekwencje" to tytuł i temat konferencji naukowej, którą w poniedziałek zainaugurowano w Warszawie. Podczas pierwszego panelu zwrócono uwagę m.in. na wojnę domową w Rosji po 1917 r. i jej przemoc.

 "Niewątpliwie rok 1917 i jego reperkusje dla Polski i dla tej części świata, jak i dla całego świata, był niezwykle istotny (...). Polska jest częścią tej historii - w istocie rzeczy historii rewolucji" - powiedział Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, które zorganizowało konferencję. Zachęcając do owocnych dyskusji, podkreślił, że szczególnie ciekawy może być głos na ten temat badaczy z Rosji. "To jest niesłychanie istotne, ponieważ państwo rosyjskie w bardzo aktywny sposób wykorzystuje rocznice rewolucji w swojej polityce historycznej" - podkreślił Wyciszkiewicz.

Przypomniał też, że terytorium Polski przedrozbiorowej trafiło w większości pod kontrolę imperium rosyjskiego, które - jak zaznaczył Wyciszkiewicz - "gdy zaczęło się chwiać, stworzyło zupełnie nowe, dodatkowe okoliczności dla polskich starań o odzyskanie niepodległości".

"Gdy rewolucja wygrała to okazało się, że Polska, już nowa odrodzona Polska, musiała stoczyć swój pierwszy bój o przetrwanie właśnie z państwem bolszewików. Wtedy bój wygrany, ale jeżeli spojrzymy z szerszej perspektywy, to dostrzeżemy w 1917 roku źródła późniejszego podziału Europy i świata i późniejszych różnic w doświadczeniach narodów Europy Środkowej i Wschodniej i narodów Europy Zachodniej, jeżeli chodzi o postrzeganie i interpretację tych wydarzeń" - podkreślił Wyciszkiewicz.

W tym kontekście dyrektor CPRDiP zwrócił uwagę, że polityczna "żelazna kurtyna", która zapadła po II wojnie światowej dotyczyła też badań naukowych. "W Polsce i w regionie prowadzenie rzetelnych badań na temat lat 1917-22 było w zasadzie niemożliwe, dlatego też historycy z tego regionu w zasadzie nie wzięli udziału w fundamentalnych debatach toczonych na Zachodzie między różnymi spojrzeniami na rewolucję - podejściem tradycjonalistycznym i rewizjonistycznym. Tutaj (w Polsce) dominowała jednak klasyczna sowiecka interpretacja tego, co się zdarzyło w 1917 roku" - zauważył Wyciszkiewicz.

Podczas pierwszego panelu dotyczącego sporów współczesnej historiografii na temat wydarzeń lat 1917-22 Steve A. Smith z Uniwersytetu Oksfordzkiego zwrócił uwagę na sytuację wewnętrzną w Rosji po dojściu do władzy bolszewików. Przypomniał, że wybuchła wówczas niezwykle okrutna wojna domowa, która spowodowała całkowity rozpad struktur społecznych i ekonomicznych.

"Poziom przemocy był bezprecedensowy. Wojna ta była bardzo brutalna nie tylko pomiędzy +czerwonymi+ a +białymi+, ale również między +czerwonymi+ a tzw. demokratyczną kontrrewolucją czy +czerwonymi+ a zagranicznymi siłami interwencyjnymi (...). Jednym z jej elementów były również walki kacyków usiłujących wykroić sobie terytoria. Ponadto należy pamiętać o strasznych warunkach, w których przyszło żyć ludności cywilnej - zajmowano jej sprzęt, rekwirowano żywność (...). Barbarzyństwo tej wojny było niewyobrażalne; w tej wojnie kozacy zakopywali żywych wrogów w ziemi, chłopi gotowali żywcem komisarzy" - opowiadał Smith.

Powołując się na historiografię na temat rewolucji w Rosji Smith zwrócił też uwagę, że główną przyczyną tej skali przemocy, także w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, była I wojna światowa. "Wojna w okopach, wojna pozycyjna spowodowała normalizację przemocy, czyli spowodowała, że przemoc zaczęto traktować jako coś zwyczajnego, normalnego, co z kolei przygotowało grunt pod przemoc rewolucyjną czy też kontrrewolucyjną, która w latach późniejszych wybuchła w Europie Wschodniej" - tłumaczył. "Życie jako takie zaczęto postrzegać jako coś taniego" - mówił Smith.

Podczas konferencji, która odbywa się w Centrum Sztuki FORT Sokolnickiego w Warszawie i potrwa do wtorku, omówiony zostanie m.in. wpływ rewolucji rosyjskiej na Europę Środkową i Wschodnią, w tym Polskę. CPRDiP dodaje też, że badacze zajmą się tematem reakcji na rewolucję i jej recepcję w Europie Zachodniej, przebiegiem wydarzeń na prowincji rosyjskiej oraz na ziemiach współczesnej m.in. Ukrainy, Białorusi i Litwy, a także funkcjonowaniem obrazu rewolucji w pamięci społeczeństw krajów byłego imperium rosyjskiego.

Na konferencji głos zabiorą uznani badacze, m.in. Sarah Badcock z Uniwersytetu w Nottingham, Isabelle Davion z paryskiej Sorbony, Borys Kołonicki z Uniwersytetu Europejskiego w Petersburgu, Olga Malinowa z Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie czy Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

autor: Norbert Nowotnik

Źródło: dzieje.pl/

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych