Młodzi Rosjanie i Polacy chcą poprawy relacji między naszymi krajami

Chęci są, i to z obu stron. To najważniejsze. Do tego potrzeba jeszcze wielu rozmów, dyskusji (także o trudnych narodowościowych kwestiach) i spotkań – by lepiej się poznać i zrozumieć. Pierwszy krok, a nawet kilka kroków, już zrobiono. Do Gdańska przyjechali bowiem, już po raz piąty, młodzi oraz zaangażowani Rosjanie i Polacy. Co robią nad Motławą?

W naszym mieście goszczą w ramach projektu „Club of Gdańsk”, który jest cyklicznym spotkaniem młodych i aktywnych osób z Polski i Rosji, uczestniczących w życiu publicznym na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Celem tej inicjatywy jest stworzenie sieci młodych liderów, chętnych do budowania nowych i poprawy istniejących kontaktów między lokalnymi społecznościami obu sąsiadujących ze sobą krajów. Jak tłumaczą jej pomysłodawcy, to inwestycja w przyszłe relacje. W spotkaniach uczestniczą za każdym razem nowe osoby, które przechodzą wcześniej rekrutację do tego projektu.

Jego współorganizatorami są z kolei: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Miasto Gdańsk. Centrum współpracuje z naszym miastem od 2011 r. Dlaczego młodzi liderzy zapraszani są akurat nad Motławę?

- Gdańsk jest największym miastem, które było objęte strefą małego ruchu granicznego. W związku z tym, w sposób naturalny, i władze i mieszkańcy Gdańska byli zainteresowani spotkaniami poświęconymi tematom rosyjskim, a także promocją miasta wśród Rosjan - tłumaczy Łukasz Adamski, wicedyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. - Poza tym zawsze cieszyliśmy się dobrą współpracą z prezydentem Pawłem Adamowiczem, który jest też osobiście zainteresowany rozwojem kontaktów z Rosjanami.

Młodzi ludzi przyjeżdżają do nas z różnych zakątków Rosji i Polski. Są to m.in. młodzi naukowcy, urzędnicy i samorządowcy. Przyjechali w czwartek i w tym dniu przeszli m.in. kurs protokołu dyplomatycznego, w tym... zachowania się przy stole - by wiedzieć m.in. jak posługiwać się "rzadkimi" sztućcami podawanymi czasem w restauracjach, jaki kieliszek pasuje do jakiego wina i jaka obowiązuje etykieta. W piątek rozpoczęli natomiast dwudniowe szkolenie, które prowadzi były brytyjski ambasador w Polsce, Charles Crawford, znany polityczny konsultant i autor przemówień politycznych. - Pisał on niektóre przemówienia Radosławowi Sikorskiemu – zaznacza Łukasz Adamski. - Młodych ludzi uczy w Gdańsku m.in. tego, jak prezentować się, jak występować publicznie, jak argumentować, a także jak negocjować - a więc niezbędnych umiejętności dla osób planujących w przyszłości życie publiczne.

ch wizyta w Gdańsku zakończy się w niedzielę.

Głównym zadaniem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest podejmowanie działań służących lepszemu, wzajemnemu zrozumieniu Polaków i Rosjan.

- Na poziomie państwowym jest nad czym pracować. Natomiast na poziomie lokalnym, międzyludzkim, jest znacznie cieplej – ocenia Kseniya Zheleznikova, jedna z uczestniczek tegorocznej edycji „Club of Gdańsk”. - Spotkania, takie jak to, są małymi cegiełkami w budowaniu całego domu. Jeśli chcemy, żeby te relacje się poprawiły, to musimy się ze sobą kontaktować, zarówno fizycznie, podczas takich nieformalnych spotkań, jak i internecie. Do tego nie potrzeba jakiegoś dużego budżetu, a przede wszystkim chęci ludzi - uważa.

To pierwsza wizyta Kseniy Zheleznikovej w Polsce. Poza Gdańskiem, odwiedziła też Sopot i Warszawę. - Wrażenia są na razie fantastyczne. Ludzie, słysząc że mówimy w naszej grupie po rosyjsku, odnosili się do nas życzliwie. Nie było żadnych nieprzyjemnych sytuacji – zaznacza Kseniya.

Zdaniem Denisa Iagodina stosunek Rosjan do Polaków jest... neutralnie życzliwy. - Myślę, że te kontakty najlepiej się utrzymują tam, gdzie jest największa "bliskość geograficzna". Rosja jest bardzo dużym krajem. Jej zachodnia część i Kaliningrad mogą aktywnie działać, by te kontakty polepszyć. Ale im dalej na wschód tym trudniej z tym – nie ukrywa Denis Iagodin. - Dzisiaj nasze kontakty w dużym stopniu opierają się na kulturze. Rosjanie interesują się polską kulturą, a Polacy – rosyjską. Myślę więc, że współpraca i wymiana kulturalna, tak jak w czasach sowieckich przekładała się, tak mogłaby się przekładać także teraz na lepsze relacje. Obecnie faktycznie mamy ochłodzenie w stosunkach między nami. Dlatego uważam, że najlepiej zacząć od kultury, a z czasem rozwijać dobre relacje m.in. na sferę gospodarczą.

W piątek, w Centrum Kultury Morskiej, młodzi liderzy spotkali się z prezydentem Gdańska, Pawłem Adamowiczem. Zadawali mu sporo pytań. Zarówno Rosjanie, jak i Polacy, byli ciekawi opinii samorządowca m.in. na temat małego ruchu granicznego z Kaliningradem i ogólnych stosunków polsko – rosyjskich.

Prezydent Adamowicz przypomniał, że Rosjanie z obwodu kaliningradzkiego przyjeżdżali na Pomorze w coraz mniejszej liczbie, jeszcze zanim rząd Polski zdecydował o zawieszeniu małego ruchu granicznego. - To powód ekonomiczny zdecydował o tym. Przestało im się to opłacać – przyznał prezydent Adamowicz. - Moim zdaniem powinien być on jednak utrzymywany, by była dostępna ta potencjalna możliwość, nawet dla symbolicznych pięciu Rosjan. Mam nadzieję, że coraz więcej Polaków i Rosjan odróżnia społeczeństwo i jego kulturę od władzy i rządu. Należy pamiętać, że rządy się nie zmieniają, a społeczeństwa żyją i rozwijają się.

Prezydent podkreślał też, że nic nie zastąpi dialogu, zwłaszcza w relacjach, jakie obecnie panują między naszymi krajami. - Dlatego uważam, że powinno się inwestować w takie projekty jak ten, by młodzi Rosjanie i Rosjanki, Polacy i Polki, spotykali się i dyskutowali na różne tematy, łącznie z tym drażliwymi – powiedział na zakończenie spotkania.

Źródło: www.gdansk.pl/

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych