Mistrzostwa Strefy Przygranicznej w Piłce Nożnej w Olsztynku

W Olsztynku już po raz szósty odbyły się mistrzostwa w piłce nożnej, które nie tylko umożliwiły rywalizację sportową i popularyzację tej dziedziny sportu, ale przede wszystkim, ułatwiły nawiązanie relacji pomiędzy młodzieżą i środowiskami szkoleniowymi z Polski i Rosji.

Około 200 dzieci z Polski i Rosji przez 3 dni walczyło o Mistrzostwo Strefy Przygranicznej w Piłce Nożnej. W zawodach rywalizowało 16 drużyn: 8 polskich (z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego) oraz 8 rosyjskich (z obwodu kaliningradzkiego). Turniej przeznaczony był dla chłopców i dziewczynek w wieku 12-14 lat. Drużyny rozegrały mecze w systemie „każdy z każdym” na Stadionie Miejskim w Olsztynku. Imprezę rozpoczęły  „mecze przyjaźni”, rozegrane przez mieszane drużyny polsko-rosyjskie.

Głównym organizatorem Mistrzostw było Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Centrum inicjuje działania na rzecz dialogu w stosunkach polsko-rosyjskich. Wspiera badania naukowe, prowadzi działalność wydawniczą, upowszechnia wiedzę o relacjach, historii i kulturze obu narodów. Duży nacisk kładzie na wymianę młodzieży, uznając że brak kontaktów między młodymi ludźmi, sprzyja utrwalaniu stereotypów. Dzięki programowi „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży” udało się zrealizować ponad 100 projektów, w których udział wzięły niemal 4 tysiące młodych Polaków i Rosjan. –Piłka nożna jest niewątpliwie najbardziej popularnym sportem na świecie. To efekt przejrzystych przepisów, łatwości dostępu i emocji, które towarzyszą każdemu meczowi piłkarskiemu, tak ze strony zawodników, jak i kibiców. Ideą Mistrzostw jest umożliwienie integracji młodzieży z Polski i Rosji, a doświadczenie pięciu lat pokazuje, że na stałe wpisały się one do kalendarza wydarzeń sportowych strefy przygranicznej. Zawody przynoszą wiele satysfakcji, a także przyczyniają się do promocji zasad fair-play i zdrowego stylu życia uważa Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum.

Burmistrz Olsztynka, Artur Wrochna również  dostrzega wiele korzyści w organizowaniu tego typu imprez o charakterze międzynarodowym – Olsztynek ma świetną bazę sportową  ,ale przede wszystkim, działa u nas wielu pasjonatów sportu. Wśród 16 zespołów, które występują, są dwie drużyny z Olsztynka. Połowa drużyn przyjechała do nas z obwodu kaliningradzkiego. W ich pamięci na pewno pozostanie pobyt w Polsce i w Olsztynku. Mamy się czym pochwalić. Myślę też, że młodzi ludzie nawiążą  wiele znajomości towarzyskich. 

Źródło: http://gwarminska.pl/

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.