W Rosji mamy wielu partnerów, z którymi warto rozmawiać.

Wywiad z Ernestem Wyciszkiewiczem – dyrektorem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

5 lat temu w Warszawie swoją działalność rozpoczęło Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, którego zadaniem jest m.in. inicjowanie i wspieranie działań podejmowanych na rzecz dialogu w stosunkach polsko-rosyjskich. Z okazji jubileuszu z dyrektorem Centrum, Ernestem Wyciszkiewiczem rozmawiał Żenia Klimakin.

Żenia Klimakin: 5 lat działalności to dobry moment na podsumowania. Co udało się zrobić w tym czasie?

Ernest Wyciszkiewicz: Po pierwsze badania naukowe – Centrum uruchomiło 6 projektów badawczych, które są istotne w kontekście nierozwiązanych kwestii w polsko-rosyjskiej i polsko-sowieckiej historii, m.in. rekonstrukcja tzw. białoruskiej listy katyńskiej, obława augustowska, los żołnierzy sowieckich na ziemiach polskich i inne. Będziemy kontynuować te prace. Po drugie, wydarzenia. Przez 5 lat zorganizowaliśmy niemal 130 otwartych spotkań dla publiczności: debat, wykładów, seminariów, krajowych i międzynarodowych konferencji. Po trzecie działalność wydawnicza – na naszym koncie jest 15 publikacji. Dzięki tym instrumentom możemy popularyzować wiedzę o Rosji i Polsce, w naszym kraju i za granicą. Po czwarte – i to rzecz o fundamentalnym znaczeniu – kontakty międzyludzkie, a to jest możliwe m.in. dzięki programowi „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”. Podczas 4 edycji w wymianie wzięły udział już ponad 3 tysiące osób. Poprzez organizację otwartego konkursu wspieramy inne organizacje, które mają pomysły jak budować dialog polsko-rosyjski. Do tej pory z naszego wsparcia skorzystało niemal 50 podmiotów.

ŻK: Rozumiem, że dotychczasowe projekty będą kontynuowane?

EW: Jeśli chodzi o wymianę młodzieży, stypendia dla rosyjskich naukowców, działalność wydawniczą, chcemy utrzymać dotychczasową dynamikę. Muszę przyznać, że po aneksji Krymu przez Federację Rosyjską obawialiśmy się, że w Polsce spadnie zainteresowanie współpracą z organizacjami rosyjskimi, ale okazało się, że utrzymało się ono na dość wysokim poziomie. Niedawno zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do udziału w programie „Polsko-Rosyjska Wymiany Młodzieży” i okazuje się, że wpłynęło bardzo dużo aplikacji.

ŻK: Jednak w świetle wydarzeń na Krymie, wobec konfliktu zbrojnego zainicjowanego przez Rosję na Ukrainie często można było usłyszeć pytanie „czy warto kontynuować współpracę z Rosją?”. Co Pan o tym sądzi?

EW: Rosja jest bardzo niejednorodna. Nie chciałbym wpaść w pułapkę mówiąc, że prowadzimy dialog z Rosją jako państwem. W Rosji jest wiele grup społecznych, wielu ludzi, którzy różnie oceniają procesy zachodzące w Europie. Rozmawiamy z tymi Rosjanami, którzy chcą prowadzić dialog oparty na podstawowych wartościach. Mówiąc wprost taki dialog nie jest możliwy z każdym. Jeśli popatrzmy na propagandę, przepełnioną nastrojami antyzachodnimi, a często także antypolskimi, to pojawia się pytanie czy jest sens prowadzić dialog z tymi, którzy odpowiadają za taki przekaz? Nie jestem pewien, czy będzie to możliwe. Retoryka tych ludzi jest pełna fałszu i manipulacji. Niemniej jednak w Rosji mamy wielu partnerów, z którymi nie tylko można, ale także trzeba rozmawiać. Współczesna rosyjska elita w pewnym sensie stara się odizolować swój kraj i swoich obywateli od zewnętrznych wpływów. Jeśli byśmy zerwali kontakty z tymi, którzy myślą krytycznie, rozsądnie patrzą na sytuację w Rosji i nazywają rzeczy po imieniu, to działalibyśmy w interesie państwa rosyjskiego.

ŻK: Wspomniał Pan m.in. o działalności badawczej i obławie augustowskiej. Czy w Rosji spotkaliście się z wolą czy też z niechęcią do współpracy w tej dziedzinie?

EW: Wola może i jest, ale w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco pogorszyły się warunki do współpracy w tym obszarze. Wpłynęła na to wspomniana fala propagandy antyzachodniej i antypolskiej w Rosji. To z kolei ma negatywny wpływ na stosunek do polskich naukowców w rosyjskich archiwach. Niemniej jednak prace trwają. W ubiegłym roku strona rosyjska opublikowała na stronie internetowej Ministerstwa Obrony dokumenty o obławie augustowskiej. Tak więc dialog istnieje. Problem polega na tym, że w ostatnich latach Rosja zaczęła aktywnie wykorzystać politykę historyczną w stosunkach z krajami sąsiadującymi w celach propagandowych. W związku z tym, jeśli dany projekt nie pasuje do polityki historycznej Federacji Rosyjskiej pojawiają się problemy z uzyskaniem dostępu do dokumentów.

ŻK: Który z projektów Centrum szczególnie zapadł Panu w pamięć?

EW: Silne emocje towarzyszyły projektowi „Polsko-Rosyjska Szkoła pod Żaglami”, w ramach którego młodzi ludzie z Polski i Rosji dwa miesiące spędzili na morzu na pokładzie żaglowca „Pogoria”. Uczestnicy razem, uczyli się, gotowali i żeglowali. Po pierwszej edycji szkoły (do tej pory odbyły się trzy) zorganizowaliśmy spotkanie w Kaliningradzie dla uczestników projektu. Widząc jak silne więzi wytworzyły się między młodzieżą z Polski i Rosji zrozumieliśmy jak ważne przedsięwzięcie udało nam się przeprowadzić. Opowiadali nam jak zmienili się przez te dwa miesiące na morzu. Dzięki takim projektom mamy swego rodzaju ambasadorów, którzy w przyszłości będą na różnych poziomach budować dialog między naszymi narodami.

Źródło: www.radiopolsha.pl/

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych