W Rosji mamy wielu partnerów, z którymi warto rozmawiać.

Wywiad z Ernestem Wyciszkiewiczem – dyrektorem Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

5 lat temu w Warszawie swoją działalność rozpoczęło Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, którego zadaniem jest m.in. inicjowanie i wspieranie działań podejmowanych na rzecz dialogu w stosunkach polsko-rosyjskich. Z okazji jubileuszu z dyrektorem Centrum, Ernestem Wyciszkiewiczem rozmawiał Żenia Klimakin.

Żenia Klimakin: 5 lat działalności to dobry moment na podsumowania. Co udało się zrobić w tym czasie?

Ernest Wyciszkiewicz: Po pierwsze badania naukowe – Centrum uruchomiło 6 projektów badawczych, które są istotne w kontekście nierozwiązanych kwestii w polsko-rosyjskiej i polsko-sowieckiej historii, m.in. rekonstrukcja tzw. białoruskiej listy katyńskiej, obława augustowska, los żołnierzy sowieckich na ziemiach polskich i inne. Będziemy kontynuować te prace. Po drugie, wydarzenia. Przez 5 lat zorganizowaliśmy niemal 130 otwartych spotkań dla publiczności: debat, wykładów, seminariów, krajowych i międzynarodowych konferencji. Po trzecie działalność wydawnicza – na naszym koncie jest 15 publikacji. Dzięki tym instrumentom możemy popularyzować wiedzę o Rosji i Polsce, w naszym kraju i za granicą. Po czwarte – i to rzecz o fundamentalnym znaczeniu – kontakty międzyludzkie, a to jest możliwe m.in. dzięki programowi „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”. Podczas 4 edycji w wymianie wzięły udział już ponad 3 tysiące osób. Poprzez organizację otwartego konkursu wspieramy inne organizacje, które mają pomysły jak budować dialog polsko-rosyjski. Do tej pory z naszego wsparcia skorzystało niemal 50 podmiotów.

ŻK: Rozumiem, że dotychczasowe projekty będą kontynuowane?

EW: Jeśli chodzi o wymianę młodzieży, stypendia dla rosyjskich naukowców, działalność wydawniczą, chcemy utrzymać dotychczasową dynamikę. Muszę przyznać, że po aneksji Krymu przez Federację Rosyjską obawialiśmy się, że w Polsce spadnie zainteresowanie współpracą z organizacjami rosyjskimi, ale okazało się, że utrzymało się ono na dość wysokim poziomie. Niedawno zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do udziału w programie „Polsko-Rosyjska Wymiany Młodzieży” i okazuje się, że wpłynęło bardzo dużo aplikacji.

ŻK: Jednak w świetle wydarzeń na Krymie, wobec konfliktu zbrojnego zainicjowanego przez Rosję na Ukrainie często można było usłyszeć pytanie „czy warto kontynuować współpracę z Rosją?”. Co Pan o tym sądzi?

EW: Rosja jest bardzo niejednorodna. Nie chciałbym wpaść w pułapkę mówiąc, że prowadzimy dialog z Rosją jako państwem. W Rosji jest wiele grup społecznych, wielu ludzi, którzy różnie oceniają procesy zachodzące w Europie. Rozmawiamy z tymi Rosjanami, którzy chcą prowadzić dialog oparty na podstawowych wartościach. Mówiąc wprost taki dialog nie jest możliwy z każdym. Jeśli popatrzmy na propagandę, przepełnioną nastrojami antyzachodnimi, a często także antypolskimi, to pojawia się pytanie czy jest sens prowadzić dialog z tymi, którzy odpowiadają za taki przekaz? Nie jestem pewien, czy będzie to możliwe. Retoryka tych ludzi jest pełna fałszu i manipulacji. Niemniej jednak w Rosji mamy wielu partnerów, z którymi nie tylko można, ale także trzeba rozmawiać. Współczesna rosyjska elita w pewnym sensie stara się odizolować swój kraj i swoich obywateli od zewnętrznych wpływów. Jeśli byśmy zerwali kontakty z tymi, którzy myślą krytycznie, rozsądnie patrzą na sytuację w Rosji i nazywają rzeczy po imieniu, to działalibyśmy w interesie państwa rosyjskiego.

ŻK: Wspomniał Pan m.in. o działalności badawczej i obławie augustowskiej. Czy w Rosji spotkaliście się z wolą czy też z niechęcią do współpracy w tej dziedzinie?

EW: Wola może i jest, ale w ciągu ostatnich dwóch lat znacząco pogorszyły się warunki do współpracy w tym obszarze. Wpłynęła na to wspomniana fala propagandy antyzachodniej i antypolskiej w Rosji. To z kolei ma negatywny wpływ na stosunek do polskich naukowców w rosyjskich archiwach. Niemniej jednak prace trwają. W ubiegłym roku strona rosyjska opublikowała na stronie internetowej Ministerstwa Obrony dokumenty o obławie augustowskiej. Tak więc dialog istnieje. Problem polega na tym, że w ostatnich latach Rosja zaczęła aktywnie wykorzystać politykę historyczną w stosunkach z krajami sąsiadującymi w celach propagandowych. W związku z tym, jeśli dany projekt nie pasuje do polityki historycznej Federacji Rosyjskiej pojawiają się problemy z uzyskaniem dostępu do dokumentów.

ŻK: Który z projektów Centrum szczególnie zapadł Panu w pamięć?

EW: Silne emocje towarzyszyły projektowi „Polsko-Rosyjska Szkoła pod Żaglami”, w ramach którego młodzi ludzie z Polski i Rosji dwa miesiące spędzili na morzu na pokładzie żaglowca „Pogoria”. Uczestnicy razem, uczyli się, gotowali i żeglowali. Po pierwszej edycji szkoły (do tej pory odbyły się trzy) zorganizowaliśmy spotkanie w Kaliningradzie dla uczestników projektu. Widząc jak silne więzi wytworzyły się między młodzieżą z Polski i Rosji zrozumieliśmy jak ważne przedsięwzięcie udało nam się przeprowadzić. Opowiadali nam jak zmienili się przez te dwa miesiące na morzu. Dzięki takim projektom mamy swego rodzaju ambasadorów, którzy w przyszłości będą na różnych poziomach budować dialog między naszymi narodami.

Źródło: www.radiopolsha.pl/

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.