Chciałem spojrzeć w twarze ludzi, którzy mordowali polskich oficerów – mówił Nikita Pietrow, rosyjski historyk ze Stowarzyszenia „Memoriał”, podczas prezentacji swojej najnowszej publikacji „Poczet katów katyńskich”.

"Chciałem się dowiedzieć, jak wyglądali ludzie, którzy z zimną krwią i bez cienia współczucia czy litości zabijali Polaków. Przecież ich twarze były ostatnią rzeczą, którą widziały ich ofiary. Chciałem te oblicza poznać. To jest jeden z powodów – mniej naukowy, a może taki bardziej ludzki, dla którego napisałem tę książkę” - powiedział Nikita Pietrow.

Historyka interesowało to, co łączyło wszystkie te osoby, które wzięły udział w mordzie katyńskim. „Starałem się zrozumieć, dlaczego oni to zrobili. Z jednej strony odpowiedź wydała mi się prosta. Wystarczyło przecież być w NKWD i dostać konkretny rozkaz. Ale nurtowała mnie też rzecz dużo głębsza – co takiego "siedziało" w tych ludziach, że do tej strasznej pracy wybrano właśnie ich? Jaki diabeł musiał siedzieć w duszy każdego z nich, że stali się oni bezlitosnymi katami NKWD?” - mówił Pietrow.

Izabella Sariusz-Skąpska, prezes Federacji Rodzin Katyńskich, zauważyła, że do zrozumienia tego, co się stało w Katyniu, mogą być również pomocne wyniki badań dotyczących totalitaryzmu nazistowskiego. „Również w NKWD było mnóstwo ludzi, którzy byli podobni do architekta eksterminacji Żydów i oficera SS Adolfa Eichmanna. Każdy z nich po prostu "wykonywał swoją robotę". I to też jest straszliwa lekcja, która płynie z tej książki. I za tę naukę musimy Nikicie podziękować” - powiedziała Sariusz-Skąpska.

Pietrow zwrócił uwagę, że gdy przystępował do badań to dysponował skromnym zasobem danych o faktycznych katach polskich oficerów. „Materiału wyjściowego miałem tyle, co nic. Dysponowałem jedynie listą osób nagrodzonych za udział w likwidacji polskich wojskowych. Ale ona też nie była stuprocentowo wiarygodna. Dlatego zanim w ogóle zacząłem przekopywać się przez biografie tych prawdziwych zbrodniarzy, to najpierw musiałem usunąć z tej listy tych, którzy znaleźli się na niej przypadkiem. To wiązało się z długą i żmudna pracą archiwalną” - opowiadał o początkach swoich historycznych dociekań.

„Wiele już uczyniono, by przywrócić pamięć o pomordowanych w Katyniu polskich oficerach. Natomiast niewiele wysiłku włożono w to, by dowiedzieć się, kto pociągał za spust, kim byli ci ludzie, dlaczego to robili i co się z nimi działo potem. Książka Iwana Pietrowa jest przełomowa właśnie przez to, że koncentruje się na oprawcach, a nie na ofiarach” - powiedział prowadzący spotkanie z rosyjskim historykiem dr Sławomir Dębski, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Jak informuje wydawca książki - Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - „Poczet katów katyńskich” to portret zbiorowy katyńskich oprawców. Autora zastanawiają motywacje enkawudzistów, które doprowadziły ich do udziału w Zbrodni Katyńskiej, a także wpływ, jaki miała ona na nich. Analiza tych problemów staje się również przyczynkiem do poznania mechanizmu działania aparatu bezpieczeństwa i całego sowieckiego systemu opresji. Autor książki pokazuje, że wśród władz i społeczeństwa współczesnej Rosji wciąż brak dobrej woli oraz gotowości do uczciwego i otwartego rozliczenia się z totalitarną przeszłością.

W publikacji znajduje się załącznik zawierający ponad 120 biogramów funkcjonariuszy różnych szczebli aparatu bezpieczeństwa państwowego zaangażowanych w katyński mord na Polakach. Przy większości z nich są również fotografie katów.

Źródło: dzieje.pl

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych