fot. Krzysztof Wojciewski

Klęska polskiego wywiadu

- Decyzja o wydaniu rozkazu przygotowania sił radzieckich do wkroczenia na terytorium Polski została podjęta 7 września - mówi Sławomir Dębski, historyk, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Dziś rocznica sowieckiego ataku na Polskę - 76 lat temu wojska ZSRR wtargnęły do naszego kraju od strony wschodniej. Czy to prawda, że mocarstwa zachodnie wiedziały, iż do tego ataku dojdzie?

Nie było tajemnicą, że III Rzesza używa argumentu nawiązania współpracy ze ZSRR po to, by zniechęcić mocarstwa zachodnie do przyjścia Polsce z pomocą po 1 września 1939. Posługiwano się nim jeszcze przed podpisaniem paktu Ribbentrop- Mołotow 23 sierpnia 1939. W Londynie, Paryżu i Warszawie zdawano sobie sprawę z tej taktyki. Gdy do podpisania paktu doszło, część informacji dotyczących jego treści została przekazana przez niemieckiego dyplomatę Hansa von Herwartha swojemu amerykańskiemu koledze. Takie informacje posiadała również dyplomacja włoska.

Czyli wszyscy wiedzieli, że po Niemcach Polskę zaatakują Sowieci?

Nie mamy do końca pewności, czy ta informacja doszła w Waszyngtonie do kręgów decyzyjnych oraz czy w ogóle Amerykanie się tymi informacjami z kimkolwiek podzielili. Nie można wykluczyć, że informacje o zawartości tajnego protokołu paktu Ribbentrop- Mołotow przynajmniej częściowo w kręgach służb wywiadowczych funkcjonowała.

Skąd te przypuszczenia?

Takie informacje docierały do strony fińskiej i do państw bałtyckich. Również w Polsce obawiano się, że za tym porozumiem kryje się coś więcej niż pakt o nieagresji między III Rzeszą a ZSRR. Ale polski wywiad nie miał konkretnej informacji na temat treści tajnego protokołu paktu. I to jest jedna z klęsk polskiego wywiadu na odcinku sowieckim, bo na odcinku niemieckim radzono sobie nieźle. Pomimo układu Ribbentrop-Mołotow Wielka Brytania sformalizowała gwarancje dla Polski - został zawarty układ sojuszniczy, który doprowadził do tego, że Hitler się zawahał i wstrzymał decyzje o agresji na Polskę. Poza tym niemiecka dyplomacja podjęła starania, by przekonać stronę radziecką, że zobowiązania podjęte 23 sierpnia pozostają w mocy.

Pozostają w mocy?

Niemcy nie byli pewni, czy po zawarciu układu sojuszniczego między Polską a Wielką Brytanią strona radziecka dotrzyma zobowiązań.

Dlaczego?

Niemcy uważali, że układ Ribbentrop -Mołotow jest posunięciem taktycznym i ma zniechęcić państwa zachodnie do udzielania Polsce pomocy. A ponieważ tak się nie stało, pojawiły się obawy, że plan wykorzystania Stalina i Związku Sowieckiego do zaszantażowania mocarstw zachodnich też się nie uda. Hitler był jedynym politykiem niemieckim, który w takiej sytuacji był zdolny rozpocząć wojnę. Większość wśród elity wojskowej i politycznej w Niemczech nie była przekonana do tego kroku.

Czy Hitler zakładał interwencję Sowietów w wojnie z Polską?

Na podstawie układu Ribbentrop-Mołotow żadnej tego rodzaju pomocy nie można było zakładać jako uzgodnionej. Strony podzieliły się w nim strefami wpływów w Europie Wschodniej, ale nie uzgadniano, w jaki sposób to porozumienie będzie realizowane. Po wypowiedzeniu przez Wielką Brytanię i Francję wojny III Rzeszy, niemiecka dyplomacja podjęła starania o zapewnienie sobie współpracy ze strony sowieckiej. Niemcy chcieli ich nakłonić, by wkroczyli do Polski i zajęli swoją strefę wpływów.

Dlaczego tak bardzo zależało Niemcom na sowieckiej agresji?

Siły zaangażowane w wojnę z Polską chcieli przerzucić jak najszybciej na zachód. Obawiali się, że Francja i Wielka Brytania rozpoczną ofensywę lądową i zagrożą bezpieczeństwu Rzeszy. Początkowo Ribbentrop wcale nie był przekonany, że Sowieci wkroczą. Próbował nakłonić Litwinów, by zajęli Wilno i Węgrów, by zajęli zagłębie naftowe pod Stanisławowem. Oba kraje odmówiły. Ale nie można wykluczyć, że kartą litewską i węgierską Ribbentrop chciał zaszantażować Stalina, przekazać mu wiadomość, że jeśli Sowieci nie wkroczą, to terytoria obiecane w pakcie wpadną w ręce kogo innego.

Dlaczego Sowieci czekali aż dwa tygodnie, do 17 września?

Decyzja o wydaniu rozkazu przygotowania sił do wkroczenia na terytorium Polski została podjęta 7 września. Data wkroczenia jeszcze nie była znana, pojawiła się 14 września. 9 września Niemcy poinformowali Sowietów, że zajęli Warszawę. Wówczas Mołotow powiedział Niemcom, że wkrótce zapadnie decyzja o wkroczeniu do Polski. Wtedy okazało się, że Warszawa w dalszym ciągu się broni. Ale dalsze naciski nie były już potrzebne, bo w okolicach 11 września Niemcy już wiedzieli, że Sowieci do Polski wkroczą.

Polski wywiad wiedział, że będzie inwazja ze wschodu?

Polski wywiad otrzymywał szczątkowe informację, pogłoski. Ale nie miał szczegółowej wiedzy na temat zamiarów Sowietów. Minister Spraw Zagranicznych Józef Beck, kiedy dowiedział się o układzie Ribbentrop- Mołotow rozesłał do placówek dyplomatycznych informację, że on niewiele zmienia. W dalszym ciągu Polska uważała, że to jedynie za element szantażu w stosunku do mocarstw zachodnich, by te nie pomogły Polsce i trzymały się z daleka od konfliktu niemiecko-polskiego.

Wywiad przeprowadziła Agnieszka Kalinowska.

Źródło: Rzeczpospolita, 17 września 2015 r.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.