fot. Krzysztof Wojciewski

Klęska polskiego wywiadu

- Decyzja o wydaniu rozkazu przygotowania sił radzieckich do wkroczenia na terytorium Polski została podjęta 7 września - mówi Sławomir Dębski, historyk, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Dziś rocznica sowieckiego ataku na Polskę - 76 lat temu wojska ZSRR wtargnęły do naszego kraju od strony wschodniej. Czy to prawda, że mocarstwa zachodnie wiedziały, iż do tego ataku dojdzie?

Nie było tajemnicą, że III Rzesza używa argumentu nawiązania współpracy ze ZSRR po to, by zniechęcić mocarstwa zachodnie do przyjścia Polsce z pomocą po 1 września 1939. Posługiwano się nim jeszcze przed podpisaniem paktu Ribbentrop- Mołotow 23 sierpnia 1939. W Londynie, Paryżu i Warszawie zdawano sobie sprawę z tej taktyki. Gdy do podpisania paktu doszło, część informacji dotyczących jego treści została przekazana przez niemieckiego dyplomatę Hansa von Herwartha swojemu amerykańskiemu koledze. Takie informacje posiadała również dyplomacja włoska.

Czyli wszyscy wiedzieli, że po Niemcach Polskę zaatakują Sowieci?

Nie mamy do końca pewności, czy ta informacja doszła w Waszyngtonie do kręgów decyzyjnych oraz czy w ogóle Amerykanie się tymi informacjami z kimkolwiek podzielili. Nie można wykluczyć, że informacje o zawartości tajnego protokołu paktu Ribbentrop- Mołotow przynajmniej częściowo w kręgach służb wywiadowczych funkcjonowała.

Skąd te przypuszczenia?

Takie informacje docierały do strony fińskiej i do państw bałtyckich. Również w Polsce obawiano się, że za tym porozumiem kryje się coś więcej niż pakt o nieagresji między III Rzeszą a ZSRR. Ale polski wywiad nie miał konkretnej informacji na temat treści tajnego protokołu paktu. I to jest jedna z klęsk polskiego wywiadu na odcinku sowieckim, bo na odcinku niemieckim radzono sobie nieźle. Pomimo układu Ribbentrop-Mołotow Wielka Brytania sformalizowała gwarancje dla Polski - został zawarty układ sojuszniczy, który doprowadził do tego, że Hitler się zawahał i wstrzymał decyzje o agresji na Polskę. Poza tym niemiecka dyplomacja podjęła starania, by przekonać stronę radziecką, że zobowiązania podjęte 23 sierpnia pozostają w mocy.

Pozostają w mocy?

Niemcy nie byli pewni, czy po zawarciu układu sojuszniczego między Polską a Wielką Brytanią strona radziecka dotrzyma zobowiązań.

Dlaczego?

Niemcy uważali, że układ Ribbentrop -Mołotow jest posunięciem taktycznym i ma zniechęcić państwa zachodnie do udzielania Polsce pomocy. A ponieważ tak się nie stało, pojawiły się obawy, że plan wykorzystania Stalina i Związku Sowieckiego do zaszantażowania mocarstw zachodnich też się nie uda. Hitler był jedynym politykiem niemieckim, który w takiej sytuacji był zdolny rozpocząć wojnę. Większość wśród elity wojskowej i politycznej w Niemczech nie była przekonana do tego kroku.

Czy Hitler zakładał interwencję Sowietów w wojnie z Polską?

Na podstawie układu Ribbentrop-Mołotow żadnej tego rodzaju pomocy nie można było zakładać jako uzgodnionej. Strony podzieliły się w nim strefami wpływów w Europie Wschodniej, ale nie uzgadniano, w jaki sposób to porozumienie będzie realizowane. Po wypowiedzeniu przez Wielką Brytanię i Francję wojny III Rzeszy, niemiecka dyplomacja podjęła starania o zapewnienie sobie współpracy ze strony sowieckiej. Niemcy chcieli ich nakłonić, by wkroczyli do Polski i zajęli swoją strefę wpływów.

Dlaczego tak bardzo zależało Niemcom na sowieckiej agresji?

Siły zaangażowane w wojnę z Polską chcieli przerzucić jak najszybciej na zachód. Obawiali się, że Francja i Wielka Brytania rozpoczną ofensywę lądową i zagrożą bezpieczeństwu Rzeszy. Początkowo Ribbentrop wcale nie był przekonany, że Sowieci wkroczą. Próbował nakłonić Litwinów, by zajęli Wilno i Węgrów, by zajęli zagłębie naftowe pod Stanisławowem. Oba kraje odmówiły. Ale nie można wykluczyć, że kartą litewską i węgierską Ribbentrop chciał zaszantażować Stalina, przekazać mu wiadomość, że jeśli Sowieci nie wkroczą, to terytoria obiecane w pakcie wpadną w ręce kogo innego.

Dlaczego Sowieci czekali aż dwa tygodnie, do 17 września?

Decyzja o wydaniu rozkazu przygotowania sił do wkroczenia na terytorium Polski została podjęta 7 września. Data wkroczenia jeszcze nie była znana, pojawiła się 14 września. 9 września Niemcy poinformowali Sowietów, że zajęli Warszawę. Wówczas Mołotow powiedział Niemcom, że wkrótce zapadnie decyzja o wkroczeniu do Polski. Wtedy okazało się, że Warszawa w dalszym ciągu się broni. Ale dalsze naciski nie były już potrzebne, bo w okolicach 11 września Niemcy już wiedzieli, że Sowieci do Polski wkroczą.

Polski wywiad wiedział, że będzie inwazja ze wschodu?

Polski wywiad otrzymywał szczątkowe informację, pogłoski. Ale nie miał szczegółowej wiedzy na temat zamiarów Sowietów. Minister Spraw Zagranicznych Józef Beck, kiedy dowiedział się o układzie Ribbentrop- Mołotow rozesłał do placówek dyplomatycznych informację, że on niewiele zmienia. W dalszym ciągu Polska uważała, że to jedynie za element szantażu w stosunku do mocarstw zachodnich, by te nie pomogły Polsce i trzymały się z daleka od konfliktu niemiecko-polskiego.

Wywiad przeprowadziła Agnieszka Kalinowska.

Źródło: Rzeczpospolita, 17 września 2015 r.

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych