Myśl Izaaka Newtona „ Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów” stała się mottem przewodnim pierwszej fazy projektu polsko-rosyjskiego pod tytułem: „ Czy rock to bunt? Legendy polskiej i rosyjskiej sceny muzycznej. Czy ich przekaz jest nadal aktualny?”.

W przedsięwzięciu wzięły udział Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie oraz Szkoła nr 216 im. Adama Mickiewicza w Sankt-Petersburgu.

Inauguracja projektu nastąpiła w czerwcu 2015 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Wielgolesie. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego szkoły oraz odśpiewaniem hymnów państwowych Rosji i Polski. Były również rockowe piosenki w wykonaniu uczennic wielgoleskiego gimnazjum, krótka ponaddwustuletnia historia szkoły z prezentacją sukcesów. Z godzinnym charytatywnym żywiołowym koncertem wystąpił rockowy zespół „Steel Fire”, który rozgrzał publiczność do czerwoności, a wiersz W. Wysockiego „Maski” w języku rosyjskim w wykonaniu ucznia klasy I gimnazjum Karola Śluzka, uspokoił i skłonił do refleksji. Ucztą dla oka i ucha okazał się występ uczniów rosyjskich, którzy tańczyli i śpiewali po polsku w polskich strojach ludowych. Na koniec wystąpiła popularna kapela Ptasińskich, której muzyka porwała niektórych do tańca.

W następnej kolejności zaczęły się trwające trzy dni warsztaty na temat polskiego rocka. Uczniowie polscy i rosyjscy pracowali w czterech grupach i zbierali materiały do prezentacji na wybrane tematy dotyczące historii polskiego rocka, jego legend, odmian i przykładów twórców, a także dyskutowali nad treścią utworów i aktualnością ich przekazu. Uczestnicy wchodzili w role znanych rockmanów, słuchali legend polskiego rocka, śpiewali po polsku i po rosyjsku. Uczestnicy projektu nie tylko brali udział w zajęciach na temat rocka, ale także zwiedzali bliższą i dalszą okolicę. Odbyły się wycieczki do Siedlec, Mrozów, Warszawy i Płocka. W Warszawie uczniowie polscy i rosyjscy, między innymi, brali udział w lekcji muzealnej w Muzeum Techniki, złożyli także na cmentarzu powązkowskim hołd wielkiemu polskiemu twórcy, Czesławowi Niemenowi, mającemu ścisły związek z kulturą rosyjską. W Płocku wszyscy świetnie się bawili na jubileuszowym koncercie zespołu „Perfect”. 

Druga część wymiany odbyła się w Sankt Petersburgu. Młodzież spotkała się m.in. z pełniąca obowiązki Kierownika Konsulatu Generalnego RP w Sankt Petersburgu, konsul Lucyną Morawską-Uhryn 

- Nastał czas podsumowań i refleksji. Naszym zdaniem udało się w pełni zrealizować cele i zadania polsko-rosyjskiego projektu. Był on na pewno początkiem wielu nowych przyjaźni, a może nawet więcej, niż przyjaźni. Młodzież bardzo szybko się zintegrowała. Obalone zostały pewne stereotypy na temat Rosjan, ludzi bardzo serdecznych, otwartych, romantycznych, chętnie i szybko nawiązujących kontakty. Bariera językowa nie była żadnym problemem. Ale nie ma w tym nic dziwnego: wszak łączą nas wspólne korzenie. Goście z Rosji zauroczeni byli polską gościnnością, pięknem mazowieckich ziem, śpiewem ptaków i ciszą, której tak im brakuje w ponad pięciomilionowym Sankt Petersburgu. - relacjonuje Pani Roma Piłatkowska, Dyrektor Zespołu Szkół w Wielgolesie. Dodała również, - Na przekór „wielkiej” polityce burzmy mury, budujmy mosty, nie pozwólmy, by wkroczyła ona także w sferę kultury, by dzieliła nas, Słowian, by wpływała na wzajemne postrzeganie narodów polskiego i rosyjskiego.   

Źródło: zswielgolas.plwww.sanktpetersburg.msz.gov.pl

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.