Rosjanie w Kolbudach. Taniec językiem wystukiwanym stopami.

Czy taniec jest międzynarodowym językiem przyjaźni wystukiwanym stopami? Odpowiedzi na to pytanie szukają uczniowie z Sankt Petersburga oraz Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach. W poniedziałek 5 czerwca młodzież z Polski i Rosji spotkała się po raz pierwszy. W przezwyciężeniu nieśmiałości i nawiązaniu kontaktu pomóc miały przygotowane przez uczniów pokazy tańców. Goście ze Wschodu przyjechali do Kolbud na tydzień. We wrześniu młodzież z Kolbud pojedzie do kraju swoich nowo poznanych kolegów.

Współpraca między szkołami realizowana jest w ramach Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży 2017. Realizacja projektu stała się możliwa  dzięki dotacji udzielonej przez  Centrum Polsko- Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz dofinansowaniu przez Gminę Kolbudy.

- W projekcie bierze udział piętnastu uczniów szkoły w Kolbudach i piętnastu uczniów ze Szkoły nr 216 im. Adama Mickiewicza w Sankt Petersburgu. – mówi Beata Woźniak z ZKPiG Kolbudy, koordynator projektu. - Goście z Rosji biorą udział w warsztatach tanecznych na terenie szkoły w Kolbudach oraz uczestniczą w bogatym programie wymiany.  Wraz z rówieśnikami z Polski zapoznają się m.in. z tańcem kaszubskim i poznają Kaszuby uczestnicząc w wycieczkach po regionie.  

Młodzież z Kolbud w dużym napięciu oczekiwała na pierwsze spotkanie z nowymi kolegami. Gdy młodzi Rosjanie pojawili się w szkole zostali powitani, przygotowanymi przez naszych uczniów pocztówkami. Młodzież z ZKPiG wręczyła gościom - okraszone zdjęciami (swoimi i swoich miejscowości) - wizytówki. Miłego pobytu w Kolbudach i na Pomorzu życzył uczniom zza wschodniej granicy wójt Leszek Grombala. Po powitaniach przyszedł czas na pokazy tańca, który towarzyszył będzie młodzieży przez cały czas pobytu. Najwyraźniej ta część spotkania pomogła przełamać pierwsze lody. Na zakończenie uczniowie już wspólnie wykonywali układy taneczne do prezentowanych melodii. 

- Takie spotkania na pewno zostaną w naszej pamięci na długie lata – mówili nasi uczniowie jeszcze przed spotkaniem z Rosjanami. – Mamy okazję poznać inne kraje. Wymiana młodzieży to sposób na przełamywanie stereotypów. Może uczniowie z Sankt Petersburga też miło będą wspominali wizytę w Kolbudach.

W trakcie tygodniowego pobytu goście z Rosji odwiedzą Gdańsk i Gdynię oraz Teatr Szekspirowski i Teatr Muzyczny. Nauczą się współpracy i poszanowania odmienności kultur, będą przełamywać stereotypy. Wyjazd grupy polskiej do Sankt Petersburga planowany jest na wrzesień bieżącego roku. 

Projektowi przyświeca kilka haseł związanych z tańcem. – mówi Beata Woźniak. - Najważniejsze z nich to: „Taniec jest sztuką piękną. Potrafi połączyć dwoje ludzi, z dwóch różnych światów”.  

- Mam nadzieję, że młodzież z Rosji miło spędzi u nas czas, a nasi uczniowie będą mieli okazję poznać piękne miasto, jakim bez wątpienia jest Sankt Petersburg – mówi wójt Leszek Grombala. – Oryginalna architektura na pewno na długo zapadnie w pamięci naszym uczniom. Przy okazji chciałbym podziękować kadrze ZKPiG w Kolbudach oraz pracownikom Urzędu Gminy Kolbudy, którzy włożyli naprawdę wiele pracy, aby projekt mógł dojść do skutku. Gościom z Rosji raz jeszcze życzę miłego pobytu i niezapomnianych wrażeń.

Źródło: www.kolbudy.pl/

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych