Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z grupą Rosjan brała udział w Międzynarodowych Dniach Pamięci na Uroczysku Sandarmoch i Wyspach Sołowieckich.

Wyjazd był częścią projektu „Młodzież wobec historii” Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSO współfinansowanego przez Centrum, a współorganizatorem byli członkowie Memoriału z Petersburga i Pietrozawodska.

Do uroczystych obchodów Międzynarodowych Dni Pamięci grupa dołączyliśmy już w Miedwieżjegorsku (niedaleko Uroczyska Sandarmoch). W ramach projektu „Młodzież wobec historii” zorganizowano polsko-rosyjskie seminarium, podczas którego uczniowie zaprezentowali działania w zakresie historii realizowane w ich szkołach. Uczestniczyli również w wycieczkach naukowych do miejsc upamiętnień, np. do Kamienia Lichaczowa w głębi torfowiska.

- Od XV wieku symbolem Wysp Sołowieckich, położonych nad Morzem Białym był prawosławny klasztor, centrum życia duchowego, a także świeckiego handlu, rybołówstwa i pozyskiwania soli. Jednak nie z tego powodu tam pojechaliśmy. W XX wieku słowo „Sołowki” nabrało złowrogiego znaczenia. Tam powstał Sołowiecki Obóz Specjalnego Przeznaczenia – zalążek GUŁAG-u. Zachowały się resztki obozowej infastruktury, w obecnej chwili miejsca zbiorowych mogił są systematycznie znakowane, a napisy na kamieniach przypomninają, że Sandarmoch i Sołowki to miejsca spoczynku tysięcy różnych narodowości ofiar represji stalinowskich. Oddaliśmy im hołd, składając kwiaty i zapalając znicze. - opowiadają organizatorzy projektu.

Źródło: http://stowarzyszeniezso.bystrzyca.eu/

Młodzież z Rosji i Polski wspólnie poznaje historię stalinowskich represji lat 30.

Dla uczniów z Polski, którzy odwiedzają w Rosji miejsca związane z historią represji stalinowskich, zaskoczeniem jest skala cierpień zwykłych Rosjan. Młodzież z Rosji, która im towarzyszy, uderzyło to, jak dobrze Polacy znają dzieje własnych rodzin.

Od pierwszych dni sierpnia młodzież polska i rosyjska bierze udział we wspólnym wyjeździe do miejsc pamięci w północnej Rosji. W trakcie podróży uczniowie byli na Wyspach Sołowieckich na Morzu Białym, gdzie działał Sołowiecki Obóz Specjalnego Przeznaczenia, wzorzec późniejszego GUŁAG-u. Wcześniej w Karelii odwiedzili uroczysko Sandormoch, miejsce masowych egzekucji i pochówku ofiar terroru lat 30., i Biełomorkanał, przy budowie którego zginęły tysiące ludzi.

17-letnia Natalia z Bystrzycy Kłodzkiej określa wyjazd jako „poznawanie historii na żywo”, które „jest bardziej efektywne”. „Lepiej jest zobaczyć coś na żywo, poczuć te emocje, ludzi zebranych naokoło, odczuwających stratę, szukających swoich bliskich czy tęskniących za nimi” – tłumaczy.

Polscy uczniowie przyznają, że głównym motywem takiego wyjazdu jest ciekawość, chęć, by „gdzieś pojechać na wakacje” i „odwiedzić taki kraj, jak Rosja” – leżący poza Unią Europejską, daleki, inny kulturowo. Michał, student historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, powołuje się na kierunek studiów i historię rodzinną - dziadek jako dziecko był z matką deportowany do Kazachstanu.

Według Michała, studenta UAM, tego poczucia, „że Rosjanie też są ofiarami tego systemu” w Polsce brakuje. „Niekoniecznie my jesteśmy tylko ofiarami, ale Rosjanie, prości ludzie, których często nazywamy w jakiś nieprzyjemny sposób” - podkreśla. Na nim wrażenie wywarło to, „jak duża jest skala tego zjawiska". "Jak dużo ludzi, którzy są Rosjanami z krwi i kości, cierpiało w tych czasach” - wyjaśnia.

Polska młodzież to licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ZSO) w Bystrzycy Kłodzkiej. Ich wyjazd Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSO zorganizowało razem ze Związkiem Sybiraków. Ta ostatnia organizacja, ze względu na zainteresowanie miejscami dawnych łagrów na północy Rosji, od lat utrzymuje kontakty z rosyjskim Stowarzyszeniem Memoriał. Z młodymi Rosjanami przyjechał Siergiej, nauczyciel z Republiki Komi, który od połowy lat 90. zajmuje się historią represji i deportacji w tym regionie. Wyjazd wsparło Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Młodzi ludzie często przyznają, że ich wiedza historyczna przed przyjazdem nie była duża. 19-letnia Alina z Republiki Komi obiecuje sobie, że teraz to się zmieni. „Wcześniej nie bardzo lubiłam historię. Teraz jest to dla mnie bardzo ciekawe, przyjadę do domu i będę czytać i czytać, i coraz więcej wiedzieć - i o rosyjskiej historii, i o polskiej” – zapewnia.

Licealiści z Bystrzycy Kłodzkiej mają zajęcia z języka rosyjskiego, ale w kontaktach obie strony korzystają z tłumaczenia przez opiekunów, języka angielskiego i z języka gestów. Młodzież wymienia się kontaktami na Facebooku i popularnym rosyjskim portalu VKontakte. Polscy uczniowie na razie ostrożnie mówią o tym, na ile uda się podtrzymać kontakty w przyszłości. Razem młodzież spędziła ponad tydzień.

Na pytanie o znaczenie historii młodzi Polacy i Rosjanie zgodnie zapewniają, że jest ważna dlatego, że pomaga uniknąć podobnych błędów w przyszłości.

„Jeśli wiemy o przeżyciach, których doświadczali nasi przodkowie, być może pod naciskiem innych, to pomaga to się zbliżyć i zrozumieć wzajemnie” – mówi 14-letnia Alisa z Petersburga.

Erwin z Bystrzycy Kłodzkiej zauważa, że kiedy w Polsce mówi się, że jedzie się do Rosji, to reakcja jest taka, że jedzie się „do wroga”; ale on sam by teraz tak nie powiedział. Na jego koleżance Natalii największe wrażenie zrobili między innymi „Rosjanie jako ludzie”. „Zupełnie inaczej odbieraliśmy ich w Polsce” – przyznaje.

17-letni Nikita z obwodu archangielskiego podkreśla, że Polacy „czczą pamięć swoich przodków” i w tym celu przyjeżdżają z Polski do Rosji. „Nie zapominają, tak jak jest to w niektórych miejscach w Rosji, jak niektórzy ludzie w Rosji” – mówi.

Dla Aliny z Republiki Komi najważniejsze było to, że polscy uczniowie „znają historię swojej rodziny, historię dziadków i pradziadków, jak byli na wojnie i co się z nimi działo”.

„Zbieraliśmy się w pokoju i każdy opowiadał o swojej rodzinie. Bardzo ciekawie było tego słuchać” – relacjonuje. I przyznaje, że ona sama nie opowiadała, bo w jej rodzinie nie było burzliwych wydarzeń: „pradziadek szedł na Berlin i zginął; niczego więcej nie było”.

Dla Cezarego, jednego z polskich licealistów, jednym ze spostrzeżeń podczas podróży jest to, że stalinowskie represje „dotknęły tyle różnych narodowości, nie tylko Polaków, ale też innych”.

Według Michała, studenta UAM, tego poczucia, „że Rosjanie też są ofiarami tego systemu” w Polsce brakuje. „Niekoniecznie my jesteśmy tylko ofiarami, ale Rosjanie, prości ludzie, których często nazywamy w jakiś nieprzyjemny sposób” - podkreśla. Na nim wrażenie wywarło to, „jak duża jest skala tego zjawiska". "Jak dużo ludzi, którzy są Rosjanami z krwi i kości, cierpiało w tych czasach” - wyjaśnia.

Z Wysp Sołowieckich Anna Wróbel (PAP)

Źródło: http://dzieje.pl/

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.