Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej wraz z grupą Rosjan brała udział w Międzynarodowych Dniach Pamięci na Uroczysku Sandarmoch i Wyspach Sołowieckich.

Wyjazd był częścią projektu „Młodzież wobec historii” Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół ZSO współfinansowanego przez Centrum, a współorganizatorem byli członkowie Memoriału z Petersburga i Pietrozawodska.

Do uroczystych obchodów Międzynarodowych Dni Pamięci grupa dołączyliśmy już w Miedwieżjegorsku (niedaleko Uroczyska Sandarmoch). W ramach projektu „Młodzież wobec historii” zorganizowano polsko-rosyjskie seminarium, podczas którego uczniowie zaprezentowali działania w zakresie historii realizowane w ich szkołach. Uczestniczyli również w wycieczkach naukowych do miejsc upamiętnień, np. do Kamienia Lichaczowa w głębi torfowiska.

- Od XV wieku symbolem Wysp Sołowieckich, położonych nad Morzem Białym był prawosławny klasztor, centrum życia duchowego, a także świeckiego handlu, rybołówstwa i pozyskiwania soli. Jednak nie z tego powodu tam pojechaliśmy. W XX wieku słowo „Sołowki” nabrało złowrogiego znaczenia. Tam powstał Sołowiecki Obóz Specjalnego Przeznaczenia – zalążek GUŁAG-u. Zachowały się resztki obozowej infastruktury, w obecnej chwili miejsca zbiorowych mogił są systematycznie znakowane, a napisy na kamieniach przypomninają, że Sandarmoch i Sołowki to miejsca spoczynku tysięcy różnych narodowości ofiar represji stalinowskich. Oddaliśmy im hołd, składając kwiaty i zapalając znicze. - opowiadają organizatorzy projektu.

Źródło: http://stowarzyszeniezso.bystrzyca.eu/

Młodzież z Rosji i Polski wspólnie poznaje historię stalinowskich represji lat 30.

Dla uczniów z Polski, którzy odwiedzają w Rosji miejsca związane z historią represji stalinowskich, zaskoczeniem jest skala cierpień zwykłych Rosjan. Młodzież z Rosji, która im towarzyszy, uderzyło to, jak dobrze Polacy znają dzieje własnych rodzin.

Od pierwszych dni sierpnia młodzież polska i rosyjska bierze udział we wspólnym wyjeździe do miejsc pamięci w północnej Rosji. W trakcie podróży uczniowie byli na Wyspach Sołowieckich na Morzu Białym, gdzie działał Sołowiecki Obóz Specjalnego Przeznaczenia, wzorzec późniejszego GUŁAG-u. Wcześniej w Karelii odwiedzili uroczysko Sandormoch, miejsce masowych egzekucji i pochówku ofiar terroru lat 30., i Biełomorkanał, przy budowie którego zginęły tysiące ludzi.

17-letnia Natalia z Bystrzycy Kłodzkiej określa wyjazd jako „poznawanie historii na żywo”, które „jest bardziej efektywne”. „Lepiej jest zobaczyć coś na żywo, poczuć te emocje, ludzi zebranych naokoło, odczuwających stratę, szukających swoich bliskich czy tęskniących za nimi” – tłumaczy.

Polscy uczniowie przyznają, że głównym motywem takiego wyjazdu jest ciekawość, chęć, by „gdzieś pojechać na wakacje” i „odwiedzić taki kraj, jak Rosja” – leżący poza Unią Europejską, daleki, inny kulturowo. Michał, student historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, powołuje się na kierunek studiów i historię rodzinną - dziadek jako dziecko był z matką deportowany do Kazachstanu.

Według Michała, studenta UAM, tego poczucia, „że Rosjanie też są ofiarami tego systemu” w Polsce brakuje. „Niekoniecznie my jesteśmy tylko ofiarami, ale Rosjanie, prości ludzie, których często nazywamy w jakiś nieprzyjemny sposób” - podkreśla. Na nim wrażenie wywarło to, „jak duża jest skala tego zjawiska". "Jak dużo ludzi, którzy są Rosjanami z krwi i kości, cierpiało w tych czasach” - wyjaśnia.

Polska młodzież to licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących (ZSO) w Bystrzycy Kłodzkiej. Ich wyjazd Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZSO zorganizowało razem ze Związkiem Sybiraków. Ta ostatnia organizacja, ze względu na zainteresowanie miejscami dawnych łagrów na północy Rosji, od lat utrzymuje kontakty z rosyjskim Stowarzyszeniem Memoriał. Z młodymi Rosjanami przyjechał Siergiej, nauczyciel z Republiki Komi, który od połowy lat 90. zajmuje się historią represji i deportacji w tym regionie. Wyjazd wsparło Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Młodzi ludzie często przyznają, że ich wiedza historyczna przed przyjazdem nie była duża. 19-letnia Alina z Republiki Komi obiecuje sobie, że teraz to się zmieni. „Wcześniej nie bardzo lubiłam historię. Teraz jest to dla mnie bardzo ciekawe, przyjadę do domu i będę czytać i czytać, i coraz więcej wiedzieć - i o rosyjskiej historii, i o polskiej” – zapewnia.

Licealiści z Bystrzycy Kłodzkiej mają zajęcia z języka rosyjskiego, ale w kontaktach obie strony korzystają z tłumaczenia przez opiekunów, języka angielskiego i z języka gestów. Młodzież wymienia się kontaktami na Facebooku i popularnym rosyjskim portalu VKontakte. Polscy uczniowie na razie ostrożnie mówią o tym, na ile uda się podtrzymać kontakty w przyszłości. Razem młodzież spędziła ponad tydzień.

Na pytanie o znaczenie historii młodzi Polacy i Rosjanie zgodnie zapewniają, że jest ważna dlatego, że pomaga uniknąć podobnych błędów w przyszłości.

„Jeśli wiemy o przeżyciach, których doświadczali nasi przodkowie, być może pod naciskiem innych, to pomaga to się zbliżyć i zrozumieć wzajemnie” – mówi 14-letnia Alisa z Petersburga.

Erwin z Bystrzycy Kłodzkiej zauważa, że kiedy w Polsce mówi się, że jedzie się do Rosji, to reakcja jest taka, że jedzie się „do wroga”; ale on sam by teraz tak nie powiedział. Na jego koleżance Natalii największe wrażenie zrobili między innymi „Rosjanie jako ludzie”. „Zupełnie inaczej odbieraliśmy ich w Polsce” – przyznaje.

17-letni Nikita z obwodu archangielskiego podkreśla, że Polacy „czczą pamięć swoich przodków” i w tym celu przyjeżdżają z Polski do Rosji. „Nie zapominają, tak jak jest to w niektórych miejscach w Rosji, jak niektórzy ludzie w Rosji” – mówi.

Dla Aliny z Republiki Komi najważniejsze było to, że polscy uczniowie „znają historię swojej rodziny, historię dziadków i pradziadków, jak byli na wojnie i co się z nimi działo”.

„Zbieraliśmy się w pokoju i każdy opowiadał o swojej rodzinie. Bardzo ciekawie było tego słuchać” – relacjonuje. I przyznaje, że ona sama nie opowiadała, bo w jej rodzinie nie było burzliwych wydarzeń: „pradziadek szedł na Berlin i zginął; niczego więcej nie było”.

Dla Cezarego, jednego z polskich licealistów, jednym ze spostrzeżeń podczas podróży jest to, że stalinowskie represje „dotknęły tyle różnych narodowości, nie tylko Polaków, ale też innych”.

Według Michała, studenta UAM, tego poczucia, „że Rosjanie też są ofiarami tego systemu” w Polsce brakuje. „Niekoniecznie my jesteśmy tylko ofiarami, ale Rosjanie, prości ludzie, których często nazywamy w jakiś nieprzyjemny sposób” - podkreśla. Na nim wrażenie wywarło to, „jak duża jest skala tego zjawiska". "Jak dużo ludzi, którzy są Rosjanami z krwi i kości, cierpiało w tych czasach” - wyjaśnia.

Z Wysp Sołowieckich Anna Wróbel (PAP)

Źródło: http://dzieje.pl/

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych