Kulturalne Mosty - Czytamy Najnowszą Rosyjską Dramaturgię

Projekt „Kulturalne Mosty” polega na wzajemnej prezentacji nietłumaczonych bądź niedawno przetłumaczonych – ale nieprezentowanych jeszcze na scenach – polskich i rosyjskich dramatów współczesnych. Celem tegorocznego projektu jest zaprezentowanie w Warszawie czterech rosyjskich tekstów: Julii Tupikiny, „Anna Frank” Asyi Voloshyny oraz „Zwyczajna śmierć” i „Lekcje miłości” Iriny Waśkowskiej, a w Sankt Petersburgu trzech polskich dramatów: „Gardenia” Elżbiety Chowaniec, „Walizka” Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk oraz jeden dramat autorstwa młodego dramatopisarza rekomendowanego przez Stowarzyszenie Dramatopisarzy i Dramaturgów Polskich.

W toku zadania zostaną zorganizowane czytania performatywne wymienionych tekstów, przygotowane przez polskich i rosyjskich reżyserów. Oprócz autorów tekstów, reżyserów i tłumaczy biorących udział w projekcie zaproszeni zostaną również goście specjalni: Iwan Wyrypajew, Andrzej Bubien, Wieniamin Filsztyński, Natalia Skorokhod. Goście będą rozmawiać o współczesnej dramaturgii polskiej i rosyjskiej, jej rozwoju, tematach, które podejmuje, oraz w jaki sposób znajduje drogę na polskie i rosyjskie sceny.
W dyskusjach z widzami będą również poruszane sprawy wspólnych doświadczeń, podobieństw i różnic w postrzeganiu problemów kulturowych, społecznych, historycznych, dotyczących człowieka XXI wieku w Polsce i w Rosji. Więcej.

Oprócz czytań i dyskusji zostanie zorganizowany „Dramaturgiczny Okrągły Stół”, w którym udział wezmą zaproszeni do projektu dramatopisarze z Polski i Rosji. Będą oni rozmawiać o własnych inspiracjach, warsztacie, kwestiach dotyczących praw autorskich, promocji własnej twórczości oraz innych problemach dotykających autorów teatralnych w obu krajach. Do udziału w „Dramaturgicznym Okrągłym Stole” zaproszeni zostaną również polscy i rosyjscy widzowie, aby zapoznali się ze sposobami pracy dramatopisarzy z obu krajów. Więcej.

Na spotkaniach odbywających się w ramach projektu „Kulturalne Mosty” polscy i rosyjscy dyrektorzy teatrów, tłumacze, krytycy oraz artyści teatru będą wzajemnie zapoznawać się z twórczością dramaturgiczną, kreując unikatowy, kulturalny biznes mixer. Ważnym aspektem projektu jest również umożliwienie kontaktu twórcom teatralnym z Polski i Rosji. Dzięki wspólnym spotkaniom w ramach „Kulturalnych Mostów” będą mogli nawiązać kontakty i rozwijać współpracę, dając gwarancję ciągłości projektu w kolejnych latach.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.