Warszawa, 19 kwietnia 2016 r.

Drodzy Przyjaciele Centrum,

właśnie dziś mija pięć lat od utworzenia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, instytucji powołanej dzięki inicjatywie Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych po to, aby prowadzić rzeczową i uczciwą rozmowę o wzajemnych stosunkach.  

Przez pięć lat Centrum, którym do lutego br. kierował dr Sławomir Dębski przy pomocy młodego i zaangażowanego zespołu, zdobyło renomę prężnie działającej instytucji, która realizując ustawowe zadania nakreśliła nowe standardy dialogu polsko-rosyjskiego. Centrum w swoich działaniach nie wahało się podejmować spraw trudnych, wychodząc z założenia, że osiągnięcie prawdziwego porozumienia będzie możliwe tylko poprzez dialog i wspólne zmierzenie się z istniejącymi rozbieżnościami.

Nie ma lepszego sposobu na przeciwdziałanie podziałom i uprzedzeniom niż bezpośrednie kontakty między Polakami i Rosjanami. Ułatwianie wzajemnych spotkań i zacieśnianie więzi międzyludzkich należało od początku do najważniejszych zadań Centrum. Wystarczy wspomnieć, że w stworzonym przed kilkoma laty programie wymiany młodzieży i innych wydarzeniach skierowanych do młodych liderów społecznych i środowisk naukowych wzięło udział ponad cztery tysiące osób.

Centrum angażowało się  w debatę na temat Rosji, prowadzoną w środowiskach akademickich i przez opiniotwórcze ośrodki analityczne. Przybliżaliśmy polskiemu społeczeństwu i międzynarodowej opinii publicznej wiedzę o historii, sytuacji wewnętrznej i działaniach wobec świata zewnętrznego wschodniego sąsiada. 

To wszystko – i wiele innych niewymienionych tu działań – było możliwe dzięki wizji poprzedniego Dyrektora, zaangażowaniu i aktywności całego zespołu Centrum oraz przychylności i wsparciu Państwa, naszych licznych przyjaciół i partnerów. Po upływie tych lat mogę z dumą stwierdzić, że droga przebyta z Państwem dała dużo satysfakcji, i wyrażam nadzieję na dalszą współpracę na rzecz polsko-rosyjskiego dialogu społecznego i historycznego. 

Z wyrazami szacunku,

Ernest Wyciszkiewicz
p.o. Dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.