70. rocznica zakończenia II wojny światowej była tematem wymiany uczniów z Gdańska i Sankt Petersburga. 

Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku im. Janusza Kusocińskiego wraz ze swoim partnerem, Szkołą Muzyczno-Artystyczną w Petersburgu, wziął udział w "Polsko-Rosyjskiej Wymianie Młodzieży 2015". 

W ramach pierwszej części wymiany młodzież z Polski i Rosji odwiedziła wiele miejsc na mapie Gdańska, które nierozerwalnie związane były z działaniami wojennymi. Polacy i Rosjanie zwiedzili Muzeum Poczty Polskiej, Westerplatte oraz Europejskie Centrum Solidarności, gdzie znajduje się wystawa poświęcona 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Oprócz Gdańsk młodzież wybrała się także do Gdyni, gdzie wzięła udział w lekcji poświęconej obronie morskich granic na legendarnym ORP Błyskawica oraz do Muzeum KL Stutthof, terenu byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego utworzonego we wrześniu 1939 roku na anektowanych terenach Wolnego Miasta Gdańsk. 

Grupa szesnastu uczniów i nauczycieli z ZSSiO w Gdańsku udała się w także z rewizytą do Sankt Petersburga. Młodzież, wraz z przewodnikiem, odbyła całodzienną wycieczkę po najważniejszych zabytkach miasta i obejrzała m.in. Sobór św. Izaaka, Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego oraz Cmentarz ofiar Blokady Leningradu. W kolejnych dniach uczniowie zwiedzili Ermitaż, który w czasie II wojny światowej został trafiony dwukrotnie pociskiem artyleryjskim, pomimo tego, że na miasto spadło w tym czasie ponad 150 tys. ciężkich pocisków oraz ponad 10 tys. bomb burzących i zapalających, a także udali się na stadion jednej z najlepszych drużyn Rosji - Zenitu Petersburg. Młodzież poznała tragiczna historię klubu z czasów wojny. W trakcie Blokady Leningradu zawodnicy rozegrali mecz, który miał dodać otuchy mieszkańcom miasta, a spowodował śmierć z wycieńczenia części zawodników. Obowiązkowym punktem na mapie Sankt Petersburga była także Twierdza Pietropawłowska, która jako forteca odegrała kluczową rolę podczas walk w nazistami. 

Młodzież z ogromnym zapałem angażowała się w zajęcia muzealne oraz prowadzone warsztaty, które pozwoliły na zgłębienie wiedzy na temat II wojny światowej, ale również umożliwiły integrację uczestników wymiany i nawiązanie nowych kontaktów.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.