Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży PIASTUN  z Opola ponownie zrealizowała projekt w ramach programu "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży".

W 2015 roku Fundacja zrealizowała projekt, podczas którego spotkała się młodzież  z działającego w Gimnazjum Nr 3 w Jarosławiu (Federacja Rosyjska) - Studia Artystycznej i Estetycznej Edukacji oraz młodzież z Gminy Istebna potocznie zwanej „Trójwsią Beskidzką”.   Młodzież z Polski, która uczestniczyła w projekcie, na co dzień tworzy Zespół Regionalny Istebna i wywodzi się z rodzin kultywujących tradycje przodków. Zajmuje się muzyką, śpiewem i tańcem beskidzkim ale w kręgu  jej  zainteresowań leży także kultura i historia  innych narodów .        

                                                                

Wykorzystując  ścieżkę tematyczną  „70 rocznica zakończenia II wojny światowej i jej miejsce w pamięci historycznej Polaków i Rosjan” w pierwszej części projektu młodzież spotkała się w Rosji, a w drugiej - w Polsce. Oprócz wielu form przygotowanych przez samą młodzież, kadrę Gimnazjum oraz Fundację, tj. prezentacje, dyskusje, wycieczki edukacyjne do miejsc związanych  z wydarzeniami  II wojny światowej, w programie projektu znalazły się elementy wykorzystujące zdolności uczestników oraz ich wspólne zainteresowania śpiewem i muzyką. Mowa tu o cieszących się uznaniem wspólnie realizowanych koncertach pt. „Przeciw Wojnie” , które odbywały się z udziałem środowiska lokalnego. Na uwagę zasłużyło także zorganizowane przez młodzież rosyjską Talk Show  pt. „Nam nie potrzebna wojna”, które odbywało się z udziałem lokalnej telewizji. Taka forma pozwoliła spojrzeć na problemy II wojny światowej oraz jej skutków oczami obydwu narodów, skupić się zarówno na analizie historycznej przyczyn, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej,  jak również odnieść się do czasów współczesnych. Polscy uczestnicy z ogromną radością wspominają jednodniowy pobyt w rosyjskich rodzinach , gdzie oglądając filmy, albumy i opracowania oraz słuchając  opowieści rodziców i dziadków swoich przyjaciół z Jarosławia dowiedzieli się o czasach II wojny światowej na ziemiach rosyjskich, a także mieli możliwość swobodnej wymiany poglądów na temat współczesnej Polski i Rosji. Natomiast rosyjska młodzież podczas pobytu w Polsce  nie ukrywała swoich wrażeń związanych z  poznania nowych faktów historycznych, o których nie mieli możliwości usłyszeć wcześniej.

Podsumowaniem realizowanej inicjatywy, w której wzięły  udział 33 osoby było wydanie albumu fotograficznego złożonego z prac fotograficznych uczestników, który został  wzbogacony o ich krótkie zapisy dotyczące miejsca II wojny światowej w pamięci Polaków i Rosjan, jej skutków dla następnych pokoleń oraz roli młodzieży w działaniach na rzecz zachowania pokoju na świecie.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.