”Barok spoiwem kultur i narodów” tematem polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży w Gorlicach.

W ramach projektu uczniowie z Polskie i Rosji uczestniczyli w warsztatach, na których wykonywali barokowe ozdoby oraz pisali  listy na wzór listu króla Jana III Sobieskiego do Marysieńki. Wzięli również udział w wycieczce edukacyjnej śladami pisarza z tego okresu - Wacława Potockiego. Zwiedzili kasztel w Szymbarku, Szkołę im. Wacława Potockiego w Woli Łużańskiej, kościół św. Wawrzyńca w Zagórzanach oraz najważniejsze zabytki architektoniczne Biecza.

Wszyscy mieli także okazję poznać piękno barokowej architektury Krakowa i Wieliczki oraz posłuchać muzyki tego okresu w wykonaniu Capelli Cracoviensis.

Młodzież zorganizowała również uroczysty korowód ulicami miasta Gorlice w strojach barokowych na czele z orkiestrą Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z mażoretkami z Dominikowic. Kolejnym punktem programu był pokaz barokowej mody i barokowych fryzur. W ramach współpracy uczestniczyli w nim uczniowie z polsko-rosyjskiej grupy projektowej, Gimnazjum nr 4 i nr 5  w Gorlicach oraz  takie gorlickie szkoły średnie takie jak : I LO im. M. Kromera, Zespół Szkół Technicznych im. W. Pola, Technikum Ekonomiczne. Zwieńczeniem programu było wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom poszczególnych konkursów oraz wszystkim uczestnikom programu.

 W ostatnim dniu pobytu w Polsce młodzież wędrowała szlakiem baroku po Warszawie. Zwiedziła kościół Św. Anny i Pałac w Wilanowie. W ramach programu uczniowie wykonali multimedialne prezentacje na zadany temat związany z kulturą i sztuką tego okresu oraz opracowali trasy edukacyjnych wycieczek.

Wszyscy aktywnie uczestniczyli  w projekcie. Mieli szansę zaprezentować także swoje umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Koleżeńskie relacje zostały umocnione nie tylko przez realizację programu, ale i wspólne ognisko.

Źródło: mzs5.gorlice.pl

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.