Rock on Tour. Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży "Poznaj Sąsiada - Poznaj siebie!"

"Rock to bunt? Legendy polskiej i rosyjskiej sceny muzycznej. Czy ich przekaz jest nadal aktualny” to temat Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży realizowany przez Stowarzyszenie Genius Loci - Duch Miejsca we współpracy z rosyjskim partnerem Regionalną młodzieżową organizacją INTERRA z Krasnojarska.

W lipcu i wrześniu 2015 roku młodzież z Górnego Śląska i Kraju Krasnojarskiego wzięła udział w dwustronnym projekcie wymiany młodzieży. Podczas projektu uczestnicy poznali swoich rówieśników z kraju partnerskiego, odbyli podróż przez historię polskiej i rosyjskiej muzyki, odwiedzili miejsca związane z muzyką buntu oraz uczestniczyli w warsztatach edukacyjno-kulturalnych.

Tak relacjonuje wymianę Sergey Lapshin, koordynator projektu w Polsce:

- Omówiliśmy lata 60 pod kątem ówczesnych wydarzeń historycznych i politycznych i ich wpływ na wybrane zespoły rockowe. Potem wysłuchaliśmy kilku piosenek i interpretowaliśmy tekst piosenki "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena.

- Przyszedł czas na lata 70. Omówiliśmy ten okres w historii rocka na podstawie kilku piosenek. Posłuchaliśmy Tadeusza Nalepy, Maanamu, rosyjskiego Akwarium i Maszyny Czasu. Ciekawą i przyjemną częścią dnia było malowanie koszulek. Każdy z nas miał okazję uzewnętrznić swój ukryty talent malarski i zamienić zwykły t-shirt w rockowe dzieło sztuki.

- Dzisiejsze dyskusje upłynęły nam w rytmie KSU, Perfectu, DDT... czyli dotarliśmy do najbardziej zbuntowanych lat osiemdziesiątych. Bardzo szczegółowo analizowaliśmy teksty piosenek z tamtego okresu i znaleźliśmy mnóstwo wspólnych, powtarzających się elementów. Polska i Rosja są do siebie bardziej podobne niż nam się wydaje. Ludzie w identyczny sposób wyrażali swój bunt przeciwko ówczesnemu systemowi, rządowi, polityce

Wywiad z polskimi uczestnikami wymiany dla lokalnej telewizji TV w Rudzie Śląskiej.

Źródło:  Poznaj Sąsiada - Poznaj Siebie!

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.