ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

§ 1. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przy publikowaniu monografii naukowych oraz tomów studiów naukowych stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

§ 2. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

1)     artykule naukowym – oznacza to artykuł naukowy w rozumieniu § 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392);

2)     monografii naukowej – oznacza to monografię naukową w rozumieniu § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej;

3)     tomie studiów naukowych – oznacza do publikację naukową będącą zbiorem artykułów naukowych, spójną pod względem tematycznym, w tym stanowiącą materiały z międzynarodowej konferencji naukowej.

§ 3. 1. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia publikuje monografie naukowe, monografie pod redakcją naukową oraz tomy studiów naukowych wiążące się tematycznie z celami działalności i zakresem zadań Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, o których mowa w ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. U. z 2019 r poz. 640), wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki, w szczególności w z takich dyscyplinach nauki jak: historia, nauki o polityce i administracji, ekonomia i finanse, nauki socjologiczne i nauki prawne.

2. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia publikuje w szczególności monografie naukowe, monografie pod redakcją naukową oraz tomy studiów naukowych dotyczące Rosji, Związku Sowieckiego, stosunków polsko-rosyjskich oraz polskich z narodami żyjącymi w Cesarstwie Rosyjskim i Związku Sowieckim, problematyki prawa międzynarodowego oraz pamięci zbiorowej w aspektach wiążących się ze Związkiem Sowieckim i Rosją.

§ 4. 1. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia publikuje oryginalne i niepublikowane wcześniej monografie naukowe, monografie pod redakcją naukową lub artykuły naukowe w tomach studiów naukowych, w tym przekłady na język polski dzieł istotnych dla nauki lub kultury, niedostępnych w języku polskim.

2. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych koncepcją i spójnością danego dzieła, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia może podjąć decyzję o opublikowaniu monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową lub artykułu naukowego w tomach studiów naukowych, opublikowanych wcześniej w innym wydawnictwie, jeżeli publikacja tej monografii lub tego artykułu miała miejsce w mało dostępnym wydawnictwie. W takich wypadkach w monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową lub artykule naukowym lub w tomach studiów naukowych, opublikowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, zostanie poczyniony stosowny dopisek.

§ 5. Autor lub autorzy przed opublikowaniem monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową lub artykułu naukowego w tomach studiów naukowych:

1)     poświadczają oryginalność monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową lub artykułu naukowego oraz rzeczywisty wkład autora lub autorów w powstanie tej monografii lub tego artykułu;

2)     oświadczają, że wszystkie osoby, które w istotnym stopniu przyczyniły się do powstania monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową lub artykułu naukowego zostały ujawnione jako współautorzy lub współredaktorzy oraz że żaden z ujawnionych autorów lub współredaktorów nie został dopisany ze względów grzecznościowych;

3)     w uzasadnionych przypadkach, składają także informację o finansowaniu badań będących podstawą do napisania monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową lub artykułu naukowego, zgłoszonych do publikacji przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

§ 6. 1. Monografię naukową lub tom studiów naukowych, a wyjątkowych przypadkach, artykuł naukowy, zgłoszone do publikacji przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, kieruje się do recenzji naukowej.

2. Zasady i tryb dokonywania recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową, tomów studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułów naukowych, zgłoszonych do publikacji przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, określa procedura recenzji naukowej.

3. Procedura recenzji naukowej podana jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w zakładce „Wydawnictwo”.

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше