Działalność wydawnicza od samego początku istnienia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, tj. od 2011 r., jest jednym z najważniejszych aspektów pracy tej instytucji. Do wydawania książek Centrum nie tylko obliguje ustawa, określająca zasady działalności instytucji (por. art. 3. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia), ale i motywuje przeświadczenie, że poprzez publikację książek o historii Rosji i Związku Sowieckiego autorstwa renomowanych badaczy z Polski, Rosji i innych krajów instytucja przyczynia się do lepszego zrozumienia Rosji przez Polaków oraz Polski przez Rosjan, realizując tym samym cel, który nałożył na nią Ustawodawca.

Centrum publikuje pozycje zarówno o charakterze eseistycznym lub literackim, jak i naukowym – z dziedziny historii, prawa międzynarodowego oraz ekonomii, przy czym dotychczas przeważają prace historyczne, poświęcone problemom ważnym, wywołującym zainteresowanie nie tylko profesjonalnych historyków, ale i szerokiej opinii publicznej. Centrum przykłada przy tym ogromną wagę do jakości redakcji, a także szaty graficznej – wszystkie książki są wydawane bardzo starannie – a później również do promocji swoich publikacji. Status instytucji działającej na mocy ustawy, jakość wydawnictwa, a także renoma autorów, którzy opublikowali w CPRDiP swoje prace – dość wymienić nazwiska takich historyków jak Andrzej Walicki, Andrzej Nowak, Jerzy Borejsza, Nikita Pietrow, Aleksiej Miller, Grzegorz Motyka, Robert Frost czy Richard Butterwick-Pawlikowski – sprawiają, że wydawnictwo cieszy się dużym uznaniem w środowisku historyków badających relacje między Polską a jej wschodnimi sąsiadami. Pracę o Powstaniu Styczniowym, wydaną przez CPRDiP, poprzedza list prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do uczestników konferencji, których efekty zostały we wspomnianej książce zaprezentowane. Pracę przygotowywaną obecnie do druku, a poświęconą „operacji polskiej” NKWD – pokłosie konferencji z 2017 r. – poprzedzi list prezydenta RP Andrzeja Dudy.

CPRDiP w swojej działalności wydawniczej dąży do upowszechniania dorobku polskich naukowców w skali międzynarodowej, czego przykładem jest wydanie przez jedno z największych anglosaskich wydawnictw Routledge publikacji przygotowanej do druku przez CPRDiP: Circles of the Russian Revolution. Internal and International Consequences of the Year 1917 in Russia (red. Łukasz Adamski i Bartłomiej Gajos). Z kolei publikacja: The Case of Crimea's Annexation under International Law – nowatorska, wnosząca ważny wkład do nauki światowej – napisana przez grono wybitnych prawników międzynarodowych z wielu krajów europejskich oraz z Rosji jest wykorzystywana przez polską i ukraińską dyplomację jako przydatna ekspertyza, dowodząca niedorzeczności rosyjskich twierdzeń o legalności inkorporacji Krymu.

Nakładem CPRDiP ukazały się takie pozycje jak: Poczet katów katyńskich Nikity Pietrowa, pionierskie opracowanie biogramów pracowników NKWD, odpowiadających za zbrodnie na polskich jeńcach, monografie wieloautorskie analizujące: wybrane aspekty traktatu ryskiego (red. Sławomir Dębski), losy jeńców sowieckich w niemieckich obozach ulokowanych w okupowanej Polsce (red. Jakub Wojtkowiak, praca w wersji polskiej i rosyjskiej), związki między polską a rosyjską myślą polityczną (red. Sławomir Dębski i Łukasz Adamski), międzynarodowe aspekty polskich powstań (red. Sławomir Dębski i Łukasz Adamski), procesy narodowotwórcze w Europie Wschodniej (red. Łukasz Adamski) czy zwalczanie przez NKWD polskiego podziemia (red. Grzegorz Motyka, Grzegorz Hryciuk i Łukasz Adamski).

Pionierskim opracowaniem jest też słownik biograficzny oficerów polskiego i litewskiego pochodzenia w Armii Czerwonej autorstwa Jakuba Wojtkowiaka.

W 2019 r. Centrum wydało pierwsze książki stanowiące edycje ważnych źródeł do XX-wiecznej historii Polski i Europy Wschodniej, opatrzone artykułami wstępnymi – są to pozycje Miotła Stalina. Polska Północno-Wschodnia i jej pogranicze w czasie obławy augustowskiej w 1945 roku, omawiająca przygotowania do obławy augustowskiej i jej przebieg (pod red. Grzegorza Motyki, Grzegorza Hryciuka i Łukasza Adamskiego), Wołyń i Galicja Wschodnia pod okupacją niemiecką 1943–1944 (pod red. Łukasza Adamskiego i Grzegorza Hryciuka) tudzież Wołyń i Galicja Wschodnia „za drugiego Sowieta” (pod red. Łukasza Adamskiego i Grzegorza Hryciuka), ukazujące proces rozpracowywania polskiego podziemia przez Sowietów, w tym agenturę.

Centrum podjęło się także próby rekonstrukcji tzw. białoruskiej listy katyńskiej – jej efektem jest opracowanie Macieja Wyrwy Nieodnalezione ofiary Katynia? Lista osób zaginionych na obszarze północno-wschodnich województw II RP od 17 września 1939 do czerwca 1940.

Część swoich publikacji Centrum wydaje w koedycji z innymi wydawnictwami. Wspomniano już o pracy: The Case of Crimea's Annexation under International Law współwydanej z Instytutem Nauk Prawnych PAN i Wydawnictwem Scholar. Inna książka wydana w koedycji z prestiżowym rosyjskim wydawnictwem ROSPEN – monografia Sławomira Dębskiego: Mieżdu Berlinom i Moskwoj. Giermano-sowietskije otnoszenija w 1939–1941 gg. – stanowi dostosowany do potrzeb rosyjskiego czytelnika przekład z polskiego wydania, ilustrujący na niespotykanym w literaturze światowej poziomie szczegółowości współpracę ZSRS i III Rzeszy w okresie po 23 sierpnia 1939 r. i polemizujący ze stereotypami sowieckiej propagandy, upowszechnianej nadal w putinowskiej Rosji. Z kolei praca Imperia, narody i społeczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej na progu I wojny światowej (pod red. Andrzeja Nowaka, w koedycji z Instytutem Historii PAN) jest panoramą problemów, które trapiły naszą część kontynentu w latach 1913–1914.

Kontakt: 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Wydawnictwo 
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa
T: + 48 22 295 00 30 
F: + 48 22 295 00 31
E: wydawnictwo@cprdip.pl

Działalność wydawnicza Centrum:

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше