Nabór wniosków został zakończony.

Приймання заявок на участь у конкурсі завершено.

Świadczenia dla badaczy z Ukrainy

Українська версія нижче

Celem programu jest umożliwienie naukowcom z Ukrainy działalności badawczej lub analitycznej w zakresie zadań realizowanych przez Centrum dotyczących obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. Świadczenia przyznaje się na realizację badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

Na jaki okres przyznawane są świadczenia?

Świadczenia będą przyznawane na okres od jednego do trzech miesięcy w roku kalendarzowym.

Kto może ubiegać się o świadczenie?

1)  obywatel Ukrainy będący pracownikiem lub współpracownikiem ośrodków akademickich, eksperckich lub analitycznych mających siedzibę na terytorium Ukrainy, posiadający udokumentowany dorobek z zakresu działalności badawczej lub analitycznej i prowadzący lub zamierzający prowadzić w Rzeczypospolitej Polskiej działalność badawczą lub analityczną w zakresie zadań realizowanych przez Centrum dotyczących obszaru Europy Środkowej i Wschodniej;
2)  obywatel Ukrainy nieposiadający stopnia naukowego doktora lub równorzędnego, realizujący program studiów doktoranckich lub mający udokumentowany dorobek z zakresu działalności badawczej lub analitycznej i prowadzący lub zamierzający prowadzić w Rzeczypospolitej Polskiej działalność badawczą lub analityczną w zakresie zadań realizowanych przez Centrum dotyczących obszaru Europy Środkowej i Wschodniej.

Jak często przyznawane są świadczenia?

Nabór wniosków o przyznanie świadczenia prowadzi się do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na świadczenia w danym roku kalendarzowym.

Jaka może być wysokość świadczenia?

Maksymalna wysokość świadczenia może wynieść 6500 zł/brutto miesięcznie, z której potrąca się zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości wynikającej z przepisów prawa podatkowego.

W jakim języku można wypełnić wniosek?

Wniosek może być wypełniony w języku polskim lub ukraińskim.

Jakie wydatki można pokryć ze świadczenia?

- koszty podróży z Ukrainy do Polski i z Polski do Ukrainy,
- koszty wynajmu lokalu mieszkalnego,
- koszty miesięcznego utrzymania,
- wydatki na prowadzenie badań naukowych, w tym na zakup literatury przedmiotu,
- koszty kursu języka polskiego,
- inne uzasadnione koszty.

Kto decyduje o przyznaniu świadczenia?

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Ekspercka powołana przez Dyrektora Centrum.

Gdzie przesyłać wnioski?

Prosimy przesyłać wnioski na adres abcd@cprdip.pl

KONTAKT: abcd@cprdip.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin przyznawania świadczeń

Wniosek o przyznanie świadczenia - wzór

Sprawozdanie z wykonania programu działalności

***

Виплати для дослідників з України

Мета програми – дати можливість українським науковцям проводити дослідницьку і аналітичну діяльність в рамках завдань Центру, що стосуються регіону Центрально-Східної Європи. Грошові виплати надаються для проведення досліджень в галузі гуманітарних та соціальних наук.

FAQ – Питання, що виникають найчастіше.

На який період призначаються грошові виплати?

Грошові виплати призначаються на період від одного до трьох місяців протягом календарного року.

Хто може подати заявку на грошову виплату?

1) Громадянин України, який є співробітником академічної, експертної чи аналітичної установи або є афілійований з нею. Установа має знаходитися не території України. Заявник повинен підтвердити свої здобутки в галузі науково-дослідної роботи чи аналітичної діяльності та зазначити намір здійснювати науково-дослідну та аналітичну роботу в Республіці Польща відповідно до завдань, які виконуються Центром щодо регіону Центрально-Східної Європи

2) Громадянин України, який не має докторського ступеня або відповідного еквіваленту, але навчається в аспірантурі або має документальне підтвердження досягнень в галузі наукової, дослідницької чи аналітичної діяльності, і який здійснює або має намір здійснювати наукову, дослідницьку чи аналітичну діяльність в Республіці Польща відповідно до завдань, які виконує Центр щодо регіону Центрально-Східної Європи

Як часто призначаються грошові виплати?

Заявки на грошові виплати будуть прийматися допоки не будуть вичерпані кошти виділені на програму в поточному календарному році.

Яким є максимальний розмір грошової виплати?

Максимальний розмір грошової виплати становитиме 6 500 злотих на місяць, з якої вираховується податок на прибуток з фізичних осіб відповідно до податкового законодавства.

Якою мовою подається заявка на грошову виплату?

Заявка може бути оформлена польською або українською мовою.

Які видатки можуть бути покриті за рахунок грошової виплати?

a) видатки на проїзд з України в Польщу і з Польщі в Україну,
б) вартість оренди житла,
в) видатки на щомісячне харчування,
г) видатки на наукові дослідження, включно з придбанням літератури по темі,
д) видатки на курс польської мови,
е) інші обґрунтовані видатки

Хто приймає рішення про надання грошових виплат?

Рішення про надання грошових виплат приймає експертна комісія, яку призначає директор Центру.

Куди відправляти заявку?

Просимо надсилати Вашу заявку на адресу: abcd@cprdip.pl

Контакти: abcd@cprdip.pl

Документи для завантаження:

Зразок заяви на отримання грошової виплати

положення про присудження грошової допомоги

звіт про виконання науково-дослідної або аналітичної діяльності

Этот веб-сайт использует cookies. для получения более подробной информации пройдите по ссылке. Да, я согласен/согласна Нет, хочу узнать больше