POLSKA–ROSJA. DIAGNOZA SPOŁECZNA 2013

Polacy na temat Rosji i Rosjan oraz stosunków polsko-rosyjskich. Rosjanie na temat Polski i Polaków oraz stosunków rosyjsko-polskich

Tym raportem zaczęliśmy cykl badań, który – jak liczymy – w perspektywie kilku lat pozwoli na głębokie zbadanie wzajemnego postrzegania Polaków i Rosjan. Skuteczny dialog i poszukiwanie porozumienia w sprawach trudnych wymagają wyjścia poza obiegowe prawdy i próby głębszego poznania stanu świadomości obu społeczeństw oraz czynników determinujących określone postawy i działania.

Naszym celem jest monitorowanie zmian nastrojów społecznych w czasie oraz uzyskanie porównywalnych wyników z obu krajów. Aby spełnić ten warunek założyliśmy przeprowadzenie badań w tym samym okresie, tą samą metodą i za pomocą analogicznych narzędzi badawczych. Cykliczność, synchronizacja i spójność metodologiczna nadają tym badaniom wyjątkowy charakter.

Niniejszy raport składa się z dwóch opracowań wyników badań narodowych wykonanych przez uznane na rynku polskim i rosyjskim ośrodki badawcze, a następnie uzupełnionych o komentarze i wnioski polskiego i rosyjskiego eksperta. 

Polski komentarz do wyników polskich i rosyjskich badań Łukasza Mazurkiewicza:

Wyniki badań ukazują zasadnicze różnice we wzajemnym postrzeganiu Polaków i Rosjan. Na szczególną uwagę zasługują następujące elementy: Polska i Polacy zajmują w świadomości Rosjan relatywnie mniej eksponowane miejsce niż Rosja i Rosjanie w świadomości Polaków. Wizerunek Polski i Polaków wśród Rosjan można określić jako płytki i słabo zarysowany. Świadczy o tym bardzo wysoki odsetek badanych Rosjan, którzy udzielili odpowiedzi „trudno powiedzieć” lub „nic” na pytanie otwarte o skojarzenia z Polską (49%). Pozostali respondenci udzielali mało wyrazistych, ogólnikowych odpowiedzi.

Rosyjski komentarz do wyników rosyjskich i polskich badań Walerija Fiodorowa:

Współcześni Rosjanie kojarzą Polskę zwykle z państwem nieżyczliwie usposobionym względem ich państwa. Jej intencje ocenia się raczej negatywnie. Gorzej według Rosjan odnosi się do nich tylko Litwa (była republika radziecka, jedna z najbardziej aktywnych podczas rozpadu ZSRR) i były przeciwnik w „zimnej wojnie”, a teraz po prostu główny geopolityczny rywal – USA. Dzisiejsze stosunki między Rosją i Polską respondenci ocenili na trójkę (w pięciostopniowej skali). Przy czym, im wyższe wykształcenie ma respondent, tym niższą ocenę stawia wzajemnym relacjom państw.

Zapraszamy do lektury:

Polska-Rosja. Diagnoza społeczna 2013

Polsha-Rossiya. Socyologicheskiy diagnoz 2013 - wersja rosyjska

Poland-Russia. Social Diagnosis 2013 - wersja angielska

Inne raporty z badań opinii publicznej

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.