Napoleon rusza na Moskwę, MÓWIĄ WIEKI NR 02/2012

Numer jest poświęcony kampanii 1812 roku, która była wielkim wydarzeniem dla licznych ludów, społeczeństw i kultur, które odmieniły postać świata. Rosja, zatrzymując Wielką Armię, potwierdziła swe mocarstwowe aspiracje - i to nie tylko w perspektywie europejskiej.

28 lipca 1812 roku Napoleon, wchodząc do swojej kwatery w Witebsku, zawołał: "Zatrzymuję się tutaj, by skupić całą moją armię, aby wypoczęła, i zorganizować Polskę. Kampania roku 1812 jest już zakończona!" Wkrótce jednak Bonapartego zaczęły drążyć wątpliwości: Witebsk?! To za mało... Sięgnę do serca Rosji. - pisze Tomasz Bohun.

Bogdan Boruski tłumaczy - Wojny Napoleońskie w wielu krajach, także na ziemiach polskich, przyniosły trwałe zmiany nie tylko w kwestiach ustawodawczych czy wojskowych, ale także w sferze obyczajów. Dotyczy to również kuchni. Powracając do Polski weterani propagowali nabyte zamiłowania do nowo poznanych dań i trunków. Czy swoiste doświadczenia kampanii 1812 roku odcisnęły jakiś ślad na kulinarnych gustach Polaków?

W numerze znalazły się również artykuły o bitwie pod Smoleńskiem, pod Borodino,
a także wywiad z Andrzejem Nieuważnym, historykiem specjalizującym się w epoce napoleońskiej.

W NUMERZE:
ROZMOWY "MÓWIĄ WIEKI"
WARMIACY, MAZURZY I INNI. ROZMOWA Z EDWARDEM CYFUSEM

Teresa Astramowicz-Leyk, Wiktor Leyk
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE NA WARMII I MAZURACH

W PAŃSTWIE ZAKONNYM
ZANIM NADESZLI KRZYŻACY
Andrzej Brzozowski
DROGA DO MOCARSTWA. ROZWÓJ PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO W PRUSACH
Andrzej Brzozowski
PAŃSTWO BRACI-RYCERZY
Andrzej Radzymiński

OD PRUS KSIĄŻĘCYCH DO KRÓLESTWA PRUSKIEGO
Z POLSKĄ PRZECIWKO KRZYŻAKOM. ZWIĄZEK MIAST PRUSKICH
Jan Gancewski
W CIENIU WAWELU PÓŁNOCY
Szymon Drej
PRUSY HOHENZOLERNÓW
Jacek Wijaczka

ŁUNA NAD PRUSAMI
GRUNWALD 1410. WIELKA WOJNA, WIELKA BITWA, WIELKIE ZWYCIĘSTWO
Sławomir Moćkun
WOJNY POLSKO KRZYŻACKIE
Krzysztof Kwiatkowski
KRESY W OGNIU. POGRANICZE RZECZYPOSPOLITEJ I PRUS KSIĄŻECYCH W PIERWSZEJ POŁOWIE XVII WIEKU
Sławomir Augusiewicz
WSCHODNIOPRUSKIE KAMPANIE NAPOLEONA
Sławomir Skowronek
MAZURSKIE BITWY WIELKIEJ WOJNY
Piotr Szlanta

CZAS NACJONALIZMÓW
MODERNIZACJA BASTIONU NIEMIECKOŚCI
Rafał Żytyniec
WARMIA I MAZURY W NAZISTOWSKICH PRUSACH WSCHODNICH
Waldemar Brenda

TYGIEL KULTUROWY
PÓŁNOCNY DZIKI ZACHÓD. WARMIA I MAZURY W LATACH 1945-1947
Waldemar Brenda
DEKADA STRACHÓW
Błażej Brzostek
OPÓR SPOŁECZNY W WOJEWÓDZTWIE OLSZTYŃSKIM CZASÓW PRL
Piotr Kardela

HISTORYCZNA AGENCJA TURYSTYCZNA
PIĘKNO NIEDOCENIANE. ZABYTKI ARCHITEKTURY WARMII I MAZUR
Małgorzata Jackiewicz-Garniec

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, jak również z tym dniem weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

W związku z wprowadzeniem nowych regulacji prawnych przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz o zasadach, na jakich się to odbywa.
- Administratorem danych jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, oraz podmioty, z którymi zawarło ono stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych w imieniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Organem nadzorczym w rozumieniu RODO, powołanym do kontroli przestrzegania ochrony danych osobowych, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wyznaczyło inspektora ochrony danych w osobie Macieja Łuczaka, z którym można się kontaktować drogą mailową pod adresem iod@cprdip.pl lub telefonicznie pod numerem +48 502 348 833.
- Administrator danych pozyskuje dane osobowe w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
- Dane osobowe to informacje umożliwiające zidentyfikowanie osób fizycznych. W przypadku korzystania z naszych stron internetowych takimi danymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
- Gromadzenie i przetwarzanie zebranych danych osobowych jest niezbędne do korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych.
- Każde pozyskiwanie danych osobowych musi być oparte na właściwych podstawach prawnych. Obok stosownego umocowania ustawowego oraz umowy zawartej pomiędzy stronami, taką podstawą jest także dobrowolne przekazanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie w celu, w jakim zostały udostępnione administratorowi.
- Osoba, który wyraziła zgodę na przetwarzania danych osobowych jest uprawniona, aby taką zgodę w każdej chwili - bez wskazywania jakichkolwiek przyczyn – cofnąć bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Posiada ona także prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma także uprawnienie do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Warunkiem korzystania ze stron internetowych prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawnych. - W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przez osoby poniżej 16 roku życia konieczne jest wyrażenie stosownej zgody lub jej zaaprobowanie przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad takim nieletnim.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.