V Mistrzostwa Strefy Małego Ruchu Granicznego w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt

W przededniu najważniejszego piłkarskiego wydarzenia sezonu – Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej we Francji – w Lidzbarku Warmińskim spotkały się w rywalizacji o swoje trofeum młodzi Polacy z północno-wschodniej Polski i Rosjanie z obwodu kaliningradzkiego.

Już po raz piąty do rywalizacji o mistrzostwo Strefy Małego Ruchu Granicznego przystąpiły piłkarskie drużyny dziewczynek i chłopców z województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz z obwodu kaliningradzkiego. Mistrzostwa odbyły się tym razem w Lidzbarku Warmińskim w dniach 18-20 maja.

 Inspirowanie dzieci do nawiązywania nowych kontaktów, upowszechnianie pozytywnych postaw wobec rówieśników z innych krajów, ale przede wszystkim sport i zdrowa rywalizacja to filary Mistrzostw Strefy Małego Ruchu Granicznego. Cieszy fakt, że już po raz piąty dialog między Polakami i Rosjanami zostanie oparty na otwartości i wspaniałej zabawie – mówi dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia Ernest Wyciszkiewicz. 

Turniej został zorganizowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia we współpracy z Miastem Lidzbark Warmiński oraz kompleksem hotelowym „Termy Warmińskie”. W Mistrzostwach rywalizowało 16 drużyn i blisko 200 dzieci z Polski i Rosji. Zawody odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych: U-12 i U-14, z podziałem na grupy dziewczynek i chłopców. Polskę reprezentowały po cztery drużyny z województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego, a Rosję osiem drużyn z obwodu kaliningradzkiego.  W przypadku drużyn polskich głównym kryterium ich udziału były wyniki ubiegłorocznego Turnieju Orlika na szczeblu wojewódzkim.

Impreza rozpoczęła się ceremonią Otwarcia z udziałem Dyrektora CPRDiP Ernesta Wyciszkiewicza, Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego Jacka Wiśniowskiego, Konsula Generalnego RP w Kaliningradzie Mariusza Nosala oraz attaché Konsulatu Generalnego FR w Gdańsku Luki Jezierskiego.  Tuż po ceremonii Otwarcia odbyły się „mecze przyjaźni”, w których naprzeciw siebie stawały drużyny stworzone poprzez połączenie jednej polskiej z jedną rosyjską drużyną. Właśnie na potrzeby tych meczów wszystkie drużyny otrzymały od organizatorów specjalne okolicznościowe komplety strojów piłkarskich. Cześć drużyn występowała w nich również w meczach regularnego turnieju.

Warto zauważyć, że sportowa rywalizacja, walka o zwycięstwo, stały na bardzo wysokim poziomie i toczyły się w duchu fair play. Większość meczów była bardzo emocjonująca, obfitowała w piękne gole, ofiarne interwencje bramkarskie i duże umiejętności piłkarskie młodych zawodniczek i zawodników. Oprócz rywalizacji na miejskim stadionie organizatorzy zapewnili młodym uczestnikom turnieju szereg innych atrakcji, w tym zwiedzanie jednego z najpiękniejszych gotyckich zamków w Polsce, zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku oraz pobyt w dopiero co otwartym, imponującym swą wielkością kompleksie basenowym Termy Warmińskie.  Te trzy dni wspólnego pobytu, sportowej rywalizacji, ale i wypoczynku, sprzyjały prawdziwej integracji polskiej młodzieży z ich rosyjskimi rówieśnikami. Młodzi ludzie z obu krajów zobaczyli, że bez względu na pewne różnice, znacznie więcej ich łączy niż dzieli z sąsiadami. 

Rezultaty Mistrzostw:

Dziewczynki młodsze (U-12)

 1. Eneria Olimpico Malbork 
 2. UKS Perły Olsztynek
 3. Lokomotiw Kaliningrad
 4. Młodzieżowe Centrum Farward Kaliningrad

Najlepsza strzelczyni - Julia Jędrzejewska - Eneria Olimpico Malbork   

Chłopcy młodsi  (U-12)

 1. FK Bałtika Kaliningrad
 2. Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Słupsku
 4. Polonia Lidzbark Warmiński 2  

Najlepszy Strzelec - Rusłan Askirow - Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad

Dziewczynki starsze  (U-14)

 1. Gimnazjum nr 2 Ostróda
 2. Sparta Sycewice
 3. Młodzieżowe Centrum Farward Kaliningrad
 4. Bałtjunija Kaliningrad

Najlepsza strzelczyni - Emma Ralkowa - Młodzieżowe Centrum Farward Kaliningrad

Chłopcy starsi  (U-14)

 1. FK Bałtika Kaliningrad
 2. Polonia Lidzbark Warmiński 1   (Польша)
 3. Szkoła Sportowa nr 5 Kaliningrad
 4. Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Subkowach

Najlepszy Strzelec - Stanisław Bernst - FK Bałtika Kaliningrad 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz art. 3-5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, z późn. zm.), podaje następujące informacje:
1. Administratorem danych osobowych jestCentrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, cprdip@cprdip.pl, www.cprdip.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest Maciej Łuczak,tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@cprdip.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w sposób automatyczny w ramach korzystania ze stron internetowych administrowania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (są one zapisywane w plikach cookies) oraz poprzez logowanie się użytkowników korzystających ze stron internetowych Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Dane osobowe zbierane są również od osoby, której dane osobowe dotyczą, na podstawie zgody tej osoby, w tym zgody wyrażonej w sposób dorozumiany.
4. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia danymi osobowymi są w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, login, hasło, adres IP, czy numer telefonu.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) korzystania z prowadzonych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serwisów i usług oraz wykonywania przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia swoich zadań ustawowych, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
2) prowadzenia działalności edukacyjnej oraz informacyjnej, w tym przekazywania zaproszeń na spotkania, konferencje oraz imprezy organizowane przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3) w celu realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być:
1) podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych;
2) podmioty świadczące na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.
7. Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza uzasadnionymi przypadkami związanymi z realizacją obowiązków wynikających z umów międzynarodowych lub regulacji wynikających z prawa Unii Europejskiej.
8. Dane osobowe będą przechowywane:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przez okres funkcjonowania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w przypadku danych, a po upływie tego okresu, do chwili określonej w przepisach kancelaryjno-archiwalnych, do których przestrzegania obowiązane jest Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
2) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, do chwili utraty przez fakty znaczenia prawnego, lub do chwili przedawnienia roszczeń wobec Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.
9. Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do:
1) żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3) kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumieniawe wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Warunkiem korzystania ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest wyrażenie dobrowolnej i niczym nieskrępowanej zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.
12. Jeżeli ze stron internetowych administrowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia korzysta małoletni lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych tej osoby przez rodzica lub innego niż rodzic przedstawiciela ustawowego albo przez opiekuna prawnego.
13. Jeżeli zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażana jest w sposób dorozumiany, osobę, której dane osobowe dotyczą, odsyła się do informacji dotyczącejzasad przetwarzania danych osobowych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz praw osób, których dane osobowe dotyczą,zamieszczonej na stronie internetowej http://www.cprdip.pl/centrum,ochrona_danych_osobowych,informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.html (zakładka „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”).
14. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie przewiduje automatycznego podejmowania decyzji wobec osób, których dane osobowe dotyczą.
Mając powyższe na uwadze, jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat i dobrowolnie wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zbieranych automatycznie w ramach korzystania z serwisów i usług oferowanych przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia kliknij na krzyżyk z prawej strony wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych