REKONSTRUKCJA BIAŁORUSKIEJ LISTY KATYŃSKIEJ

Działalność Centrum

Polska-Rosja. Diagnoza społeczna 2015 - raport z badań opinii publicznej w Polsce i Rosji

O ile wyniki poprzedniej fali omawianych tu badań – przeprowadzonej pod koniec roku 2012 – dawały obraz „małej stabilizacji” w relacjach polsko-rosyjskich, o tyle pomiar zrealizowany w grudniu 2014 roku przynosi zupełnie inne rezultaty, które określić można jako głęboki regres.

POLSKO-ROSYJSKA WYMIANA MŁODZIEŻY - edycja 2012

WYKAZ PODMIOTÓW OTRZYMUJĄCYCH DOFINANSOWANIE W 2012 ROKU

KONKURS WYMIANY MŁODZIEŻY 2012 (pilotażowa edycja konkursu):

 • 75 wniosków
 • opiewających na blisko 5 mln złotych
 • przewidujących udział 2000 uczestników
 • z tego wymogi formalne spełniło 65 wniosków
 • udzielono dofinansowania 18 wnioskodawcom na łączną sumę 900 000 złotych (w wysokości od 12 000 do 75 000 złotych)
 • co oznacza udział w wymianie 480 dzieci i młodzieży (nie licząc opiekunów)
 • w tym partnerów rosyjskich z Obwodu Kaliningradzkiego (5 partnerów), Rosji centralnej (Moskwa, Smoleńsk, Jarosław - 5), Petersburga (4), Karelii (1), Kraju Krasnojarskiego (1), Samary (1), Obwodu Archangielskiego (1)
 • dodatkowo w grudniu 2012 r. w Warszawie odbyły się Polsko-Rosyjskie Warsztaty Młodzieży, w których wzięło 100 dzieci i młodzieży z Polski i Rosji (nie licząc opiekunów)

KONKURS WYMIANY MŁODZIEŻY  2013

Przedsięwzięcia wspierające program WYMIANY MŁODZIEŻY zorganizowane przez CPRDIP:

2012 - I Turniej o Mistrzostwo Strefy Małego Ruchu Granicznego w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt w dniach 25-27 maja 2012 r. w Giżycku

 • W Turnieju wzięły udział dwunastoosobowe drużyny dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 10-11 lat i 12-13 lat
 • Drużyny z woj. Pomorskiego (4), Warmińsko-Mazurskiego (5), Obwodu Kaliningradzkiego (7)
 • Ogółem w zawodach wzięło udział ponad 180 dzieci z Polski i Rosji

2012 Udział dwójki rosyjskich dzieci – wolontariuszy z dotkniętego powodzią Kubania w rejsie „Szkoły pod Żaglami”, będący przygotowaniem do uruchomienia POLSKO-ROSYJSKIEJ SZKOŁY POD ŻAGLAMI dla wolontariuszy z Polski i Rosji

2013 -  II Turniej o Mistrzostwo Strefy Małego Ruchu Granicznego w Piłce Nożnej Chłopców i Dziewcząt odbędzie się w Gdańsku w dniach 16-18 maja. Weźmie w nim udział porównywalna liczba dzieci co w roku 2012.


WYBRANE PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU POLSKO-ROSYJSKIEJ WYMIANY MŁODZIEŻY 2012:

Partnerzy wymiany: Powiatowy Zespół Szkół w Sobótce oraz Średnia Szkoła Ogólnokształcąca z Donskoje w Obwodzie Kaliningradzkim
INAUGURACJA PROGRAMU WYMIANY MŁODZIEŻY W SOBÓTCE

Partnerzy wymiany: Wyższa Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz Moskiewski Uniwersytet im. S. J. Witte i Moskiewski Instytut Energetyczny
WIZYTA ROSYJSKICH STUDENTÓW W POLSCE

Partnerzy wymiany: Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży Piastun z Opola oraz Miejski Zakład Oświatowy Gimnazjum nr 3 w Jarosławiu
WIZYTA WOLONTARIUSZY Z WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W JAROSŁAWIU

Partnerzy wymiany: Projekt Tarnów oraz Administracja Miasta Kotłas i organizacje społeczne Kotłasu
ROSYJSKA MŁODZIEŻ Z WIZYTĄ W TARNOWIE

Partnerzy wymiany: Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca z Rudy Śląskiej oraz Krasnojarska Regionalna Organizacja Młodzieżowa INTERRA
WIZYTA MŁODZIEŻY ZE ŚLĄSKA W KRASNOJARSKU

 


Bardzo dziękujemy za duże zainteresowanie naszym konkursem na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012”.

Na podstawie opinii Komisji Konkursowej i decyzji dyrektora Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia udzielono dotacji 17 wnioskodawcom na łączną kwotę - dzięki dodatkowym środkom przyznanym przez Bogdana Zdrojewskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego - 900 000 złotych. Dofinansowania zakładają wymianę 530 uczniów i studentów z Polski i Rosji.

Zawiadomienia o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012” zostały wysłane pocztą do każdego z wnioskodawców.

Wykaz wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012” skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Konkursową

Wykaz wniosków o udzielenie dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012” pozostawionych bez rozpoznania z przyczyn formalnych

Wykaz podmiotów otrzymujących dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012

 


ARCHIWUM

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012”.

Jaki jest cel wymiany?
Doświadczenia stosunków polsko-niemieckich i rosyjsko-niemieckich wskazują, że wymiana młodzieży jest bardzo skutecznym instrumentem przeciwdziałania uprzedzeniom obciążającym stosunki między sąsiadującymi narodami. Korzystając z tych doświadczeń Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia będzie wspierać i finansować programy wymiany młodzieży, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

Kto się może ubiegać o dofinansowanie?
Konkurs skierowany jest do szkół, uczelni wyższych, fundacji, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Kto może uczestniczyć w wymianie?
Adresatem projektów jest młodzież w wieku 13-26 lat uczęszczająca do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych lub szkół wyższych. Dotacje Centrum mogą uzyskać projekty, w których aktywny udział weźmie minimum po 10, zaś maksymalnie po 20 osób z każdego państwa partnerskiego (nie wliczając w to opiekunów). W projekcie powinna uczestniczyć zbliżona liczba osób z każdego kraju partnerskiego.

Gdzie ma być realizowany projekt?  
Jeden projekt polega na zorganizowaniu dwóch wizyt: grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce.

Ile może trwać projekt?
Każda z wizyt powinna trwać nie krócej niż 4 i nie dłużej niż 14 dni, z wyłączeniem czasu trwania podróży. Długość pobytu w każdym z krajów partnerskich powinna być zbliżona.

Jakie są tematy?
•    Europa Napoleona w oczach Polaków i Rosjan
•    Polacy w Rosji, Rosjanie w Polsce – zesłańcy, odkrywcy, budowniczowie, żołnierze, twórcy, emigranci
•    Europa w literaturze polskiej i rosyjskiej
•    Architektura w Polsce i Rosji w drugiej połowie XIX w. – inspiracje, wpływy, oddziaływania, podobieństwa i różnice
•    Transgraniczne szlaki historyczne i kulturalne w strefie małego ruchu granicznego – konkurs na projekty wspólnie opracowanych szlaków.

Centrum nie narzuca formy realizacji tematów.

Kto decyduje o wyborze?  
Wnioski ocenia pięcioosobowa Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Centrum. W ciągu 30 dni od zakończenia naboru wniosków Komisja przedstawia ocenę wniosku, proponuje udzielenie dofinansowania i jego wysokość bądź odmawia jego udzielenia. Po zapoznaniu się z oceną wniosku dokonaną przez Komisję Dyrektor udziela bądź odmawia dofinansowania w wysokości zaproponowanej przez Komisję.

Na co można przeznaczyć środki z dotacji?
Dotacje przyznajemy na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu, w szczególności na koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia. Centrum ustala wysokość dotacji na pokrycie tych kosztów korzystając ze stawek zryczałtowanych.

W jakiej wysokości jest udzielana dotacja?
Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu. W ramach wkładu własnego wnioskodawca pokrywa inne koszty, m.in.: wiz, ubezpieczenia, transportu lokalnego, biletów do instytucji kultury, pośrednika językowego, przewodnika.

Jak i gdzie złożyć wniosek?
Przy składaniu wniosku o dofinansowanie należy korzystać z formularza zamieszczonego na stronie Centrum. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być wypełniony w języku polskim i złożony w formie pisemnej na adres Centrum.

Do kiedy można składać wnioski?
Wnioski można składać do 30 marca 2012 r. Początek przedsięwzięcia, którego dotyczy składany wniosek nie powinien być planowany wcześniej niż na 2 miesiące po zakończeniu naboru wniosków.

Jak jest wypłacana dotacja?
Dotacja będzie wypłacana w dwóch transzach: 70% w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy, a pozostałe 30% w ciągu 14 dni od dnia zatwierdzenia przez Centrum sprawozdania częściowego z realizacji przedsięwzięcia, składanego po zakończeniu pierwszego ze spotkań grup młodzieży.

Do kiedy trzeba zrealizować projekt?
Projekt zakładający wizytę grupy młodzieży polskiej w Rosji oraz grupy młodzieży rosyjskiej w Polsce musi zostać zrealizowany nie później niż do 15 listopada 2012 r.

Nie dotujemy
Wymiany w celu podjęcia nauki, wyjazdów turystycznych, realizacji projektów komercyjnych, udziału w kursach językowych oraz wymiany wielostronnej.

 

Wzór wniosku, załączniki do wniosku, regulamin, przewodnik, opis ścieżek tematycznych oraz akty prawne znajdziecie Państwo poniżej.

 

"Zasady uczestnictwa" w rosyjskiej wersji znajdziecie Państwo na końcu spisu. 

 

Przewodnik.pdf

Regulamin.pdf

Ścieżki tematyczne.pdf

Wniosek o udzielenie dofinansowania przedsięwzięcia.doc

Załącznik nr 1 - Harmonogram.doc

Załącznik nr 2 - Uzasadnienie wniosku.doc

Załącznik nr 3 - Oświadczenie wnioskodawcy.doc

Załącznik nr 4 - Oświadczenie w sprawie wniosku.doc

Załącznik nr 5 - Informacja o przedsięwzięciu.doc

Komunikat nr 1.jpg

Rozporządzenie MKiDN z dnia 10 października 2011 r. w sprawie udzielania przez CPRDiP dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.pdf

Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.pdf

Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia - wzór.pdf

Zasady uczestnictwa - wersja rosyjska.pdf

Wykaz wniosków pozostawionych bez rozpoznania.pdf

Wykaz wniosków skierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Konkursową.pdf

Wykaz podmiotów otrzymujących dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2012 .pdf