REKONSTRUKCJA BIAŁORUSKIEJ LISTY KATYŃSKIEJ

Działalność Centrum

Polska-Rosja. Diagnoza społeczna 2015 - raport z badań opinii publicznej w Polsce i Rosji

O ile wyniki poprzedniej fali omawianych tu badań – przeprowadzonej pod koniec roku 2012 – dawały obraz „małej stabilizacji” w relacjach polsko-rosyjskich, o tyle pomiar zrealizowany w grudniu 2014 roku przynosi zupełnie inne rezultaty, które określić można jako głęboki regres.

II edycja Polsko-Rosyjskiej Szkoły Paleografii i Neografii Cyrylickiej XV–XVIII w

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia oraz Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do udziału w II edycji „Polsko-Rosyjskiej Szkoły Paleografii i Neografii Cyrylickiej XV-XVIII w.” – specjalistycznych szkoleń i warsztatów, które będą się odbywać od 13 do 25 lipca 2014 r., w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Organizatorzy zapewniają uczestnikom z Polski bezpłatny udział w zajęciach oraz bezpłatne zakwaterowanie. Dla pozostałych osób koszt szkoły wynosi 1000 zł.

Szkoła skierowana jest do doktorów oraz adeptów nauki: doktorantów i studentów studiów magisterskich, których zainteresowania koncentrują się wokół tematów dotyczących historii państwa rosyjskiego oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w badaniu której podstawę stanowią źródła ruskie i rosyjskie. Zajęcia prowadzić będą wybitni specjaliści z Polski i Rosji. Język wykładów i szkoleń – rosyjski.

Procedura kwalifikacji i system naboru słuchaczy
II edycji Polsko-Rosyjskiej Szkoły Paleografii i Neografii Cyrylickiej XV–XVIII w.

Podstawę uczestnictwa w II edycji „Polsko-Rosyjskiej Szkole Paleografii i Neografii Cyrylickiej XV–XVIII w.” stanowi pozytywne przejście procedury kwalifikacyjnej.

Do procedury mogą stanąć osoby, które nie ukończyły 40. roku życia i posiadają:

– stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub neofilologii słowiańskiej,

– tytuł magistra historii, historii sztuki, neofilologii języka słowiańskiego,

– biegłą znajomość języka polskiego i rosyjskiego,

– studenci studiów magisterskich z zakresu historii, historii sztuki, neofilologii języka słowiańskiego.

W II edycji mogą brać udział absolwenci „Polsko-Rosyjskiej Szkoły Paleografii i Neografii Cyrylickiej XV–XVIII w.” z 2013 roku.

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek zgłoszenia udziału w „Polsko-Rosyjskiej Szkole Paleografii i Neografii Cyrylickiej XV–XVIII w.”
  2. Kopia dyplomu doktora lub magistra lub licencjata.
  3. Opinia samodzielnego pracownika naukowego.

3.a. W wypadku osób posiadających tytuł magistra lub licencjata – opinia opiekuna naukowego. Jeżeli opiekunem naukowym jest niesamodzielny pracownik naukowy kandydat powinien dostarczyć opinię swojego opiekuna naukowego oraz opinię samodzielnego pracownika naukowego.

Dokumenty należy przesłać pocztą, lub dostarczyć do sekretariatu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041Warszawa.

Dokumenty powinny zostać dostarczone do Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia do 4 maja 2014.

Kontakt:

Piotr Głuszkowski
gluszkowski@cprdip.pl
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
ul. Jasna 14/16 A, 00-041 Warszawa

Natalia Królikowska
nataliakrolikowska@wp.pl
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

WNIOSEK - udział w szkole paleografii 2014 - polska wersja.docx

WNIOSEK - udział w szkole paleografii 2014 - rosyjska wersja.docx

WNIOSEK - udział w szkole paleografii 2014 - angielska wersja.docx