III edycja konkursu na stypendia na realizację badań naukowych na okres stypendialny rozpoczynający się roku akademickim 2014/2015.

W pierwszych miesiącach 2014 r. Centrum przeprowadziło trzecią edycję konkursu na stypendia naukowe. Dyrektor Centrum, po zasięgnięciu opinii Komisji Ekspertów, przyznał 3 stypendia na rok akademicki 2014/2015. 

Laureatami stypendiów zostało trzech rosyjskich badaczy:

  • dr Irina Trojak z RAN w Nowosybirsku,
  • dr Margarita Korzo z RAN w Moskwie
  • dr Aleksiej Wasiliew z Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie.

Stypendia umożliwiły im prowadzenie badań w różnych ośrodkach naukowych w Polsce w roku akademickim 2014/2015. Trzech laureatów zostało wyłonionych z blisko 30 nadesłanych wniosków. Niestety tylko 15 z nich spełniało wymogi formalne dzięki czemu zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.

Dr Irina Trojak z Zakładu Księgoznawstwa Państwowej Naukowo-Technicznej Biblioteki Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk podjęła w roku akademickim 2014/2015 badania nad tematem „Polskie historyczne rossica XIX wieku jako zjawisko kultury piśmiennej”. 

- Usystematyzowanie odnalezionych materiałów pozwoli określić właściwości polskich historycznych rossiców XIX w., co z kolei pozwoli scharakteryzować główne cechy obrazu Rosji w polskich książkach XIX w. oraz zmiany wyobrażeń Polaków o rosyjskiej historii. (z opinii prof. Leszka Zasztowta – dyrektora Instytutu Historii Nauki PAN)

Dr Margarita Korzo z Instytutu Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk przeprowadziła w roku akademickim 2014/2015 badania nad tematem „Polskie piśmiennictwo religijne i jego wpływy na XVII-wieczne piśmiennictwo rosyjskie”.

- Znany badacz prawosławnej „poza liturgicznej” literatury i praktyk cerkiewnych XVI-XVII w. na terenach wschodniosłowiańskich: na ziemiach ukraińskich i białoruskich oraz Cesarstwa Rosyjskiego. W swoich badaniach pracuje nad problematyką, o której jeszcze nie zaczęto szeroko pisać w literaturze naukowej i podręcznikach akademickich dotyczącej historii kultury rosyjskiej i teologii. (z opinii prof. Mariny Kisielewej – Instytut Filozofii RAN) 

Dr Aleksiej Wasiliew z Katedry Historii Politycznej na fakultecie historycznym Narodowego Uniwersytetu Badawczego „Wyższa Szkoła Ekonomii” przeprowadził w roku akademickim 2014/2015 badania nad tematem „Średniowieczne strategie Sinnproduktion i polskiej historiografii okresu rozbiorów (rola obrazów-wspomnień i proces kształtowania się polskiej tożsamości narodowej)”.

- Naukowe zainteresowanie dra Wasiliwa są skoncentrowane wokół polskiej świadomości historycznej, pamięci historycznej i narodowej tożsamości. Jego prace naukowe z tej problematyki są szeroko znane i bardzo cenione przez rosyjskich intelektualistów. (z opinii prof. Larisy Repinej - zastępcy dyrektora Instytutu Historii Powszechnej RAN)

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach cookie można znaleźć tutaj. Tak, akceptuję Nie, chcę dowiedzieć się więcej