Pogranicze polsko-białoruskie pod okupacją sowiecką 1939–1941 w relacjach świadków

Kierownik projektu: dr Wolha Iwanowa

Projekt stawia sobie za cel zbadanie specyfiki wieloetnicznego pogranicza polsko-białoruskiego pod okupacją sowiecką w latach 1939–1941. Podstawę projektu stanowić będą zebranie i opracowanie relacje świadków z Brześcia, Grodzieńszczyzny oraz zachodnich rejonów obwodów witebskiego i mińskiego.

This website uses cookies. For more information on cookies please see our privacy policy and cookies notice. Yes, I agree. No, I want to find out more